Verberg het menu

Civiele kunstwerken

Beleid

De gemeente Uden heeft 61 bruggen en andere kunstwerken in onderhoud. Voor een aantal (fiets)tunnels onder de N264 en de A50 voeren wij het dagelijks onderhoud uit. Deze zijn respectievelijk eigendom van Provincie Noord-Brabant en Rijkswaterstaat.

De noodzaak voor het hebben van een onderhoudsfonds voor de civiele kunstwerken is in 2014 zichtbaar gemaakt. Om de fluctuerende kosten aan de civiele kunstwerken te kunnen opvangen is via een offerte voor de programmabegroting 2015, extra budget verkregen voor het onderhoud van de civiele kunstwerken en daarmee ook het vormen van een onderhoudsfonds.

De beleidsnota civiele kunstwerken 2016-2025 is 8 juni 2016 door het college vastgesteld. In deze nota wordt er voor gekozen om de civiele kunstwerken gemiddeld te onderhouden op het kwaliteitsniveau B, dit sluit aan bij de NOR. Met het vaststellen van de beleidsnota is tevens de dotatie aan de onderhoudsfonds van € 67.500 onderbouwd, dit omdat het fonds in 2015 is opgericht.

Begin 2017 wordt de tunnel Nieuwstraat onder de N264 aangepakt door de Provincie Noord-Brabant. Lekkages in de tunnel zorgen voor plassen water in de tunnel, die in de winter bevriezen. Daarnaast pakt de gemeente Uden de breedte van het voetpad en de fietssuggestie- strook aan. Door de werkzaamheden wordt het voetpad smaller en wordt er meer ruimte gemaakt voor de fietsers middels een bredere fietssuggestiestrook.

Verloop 2016

Omschrijving Stand 1/1/2016 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31/12/2016
Onderhoud civiele kunstwerken € 60.863 € 67.500 € 107.891 € 20.472

Uitvoering 2016

Tijdens het groot onderhoud 2016 zijn diverse civiele kunstwerken conform de planning onderhouden. De voorbereidingen voor het groot onderhoud 2017 wordt in het eerste kwartaal van 2017 opgestart, zodat we in het tweede kwartaal van 2017 aan de slag kunnen met het groot onderhoud.

Voor het jaar 2018 staan geen civiele kunstwerken op de lijst om vervangen te worden, dus vragen we voor de civiele kunstwerken in 2017 geen offerte aan. Echter in 2019 staan vier civiele kunstwerken gepland om vervangen te worden. In het eerste kwartaal van 2018 gaan we onderzoeken of dit nog steeds het geval is. Mochten de vier civiele kunstwerken niet meer voldoen aan de norm dan moeten de kunstwerken worden vervangen en zullen we in 2018 een bedrag van € 248.300 aanvragen voor vervanging, dit middels een offerte. 

Overigens zullen vanwege de nieuwe verslagleggingsvoorschriften met ingang van 1 januari 2017 de vervangingsinvesteringen worden geactiveerd en afgeschreven.