Verberg het menu

Gebouwen

Beleid

Het doel van de voorziening gemeentelijke eigendommen is het in stand houden van het gemeentelijk gebouwd onroerend goed door het planmatig uitvoeren van groot onderhoud.

Bij Raadsbesluit van 17 december 2015 is het Onderhoudsplan gemeentelijke eigendommen 2016-2020 vastgesteld. Op grond van dit bijgestelde meerjaren-onderhoudsplan wordt jaarlijks € 447.869 aan de voorziening toegevoegd. Daarnaast is in de 2e afwijkingenrapportage 2015 besloten om het restant van de voorziening  Energiebesparende maatregelen van € 38.571 ook aan de voorziening toe te voegen.

In het Onderhoudsplan is slechts in beperkte mate rekening gehouden met een bijdrage uit dit fonds voor grootschalige renovaties. De onderhoudsbehoefte van de komende 25 jaar laat een beeld zien waarbij de gemiddelde behoefte hoger ligt. Dit doordat duurdere vervangingen (zoals daken) buiten de scope van 2016 gepland/verwacht zijn.

Verloop 2016

Omschrijving Stand 1/1 2016 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31/12 2016
Onderhoud gem. eigendommen € 934.227 € 462.835 € 358.250  € 1.038.812

Uitvoering 2016

Uitvoering van geplande werkzaamheden 2016 zijn verlaat gestart en lopen door tot en met voorjaar 2017. Dit zal tevens betekenen dat werkzaamheden gepland staande in 2017 gedeeltelijk doorgeschoven zullen naar 2018. Dit heeft wel de aandacht van cluster Vastgoed en waar mogelijk zal zoveel mogelijk ingelopen worden.