Verberg het menu

Groen en recreatieve voorzieningen

Beleid

De onderhoudsvoorziening groen en recreatieve voorzieningen is ingesteld met als doel ‘te voorzien in de dekking van het vervangen van groenvoorzieningen en recreatieve elementen’ binnen de openbare ruimte. Het betreft concreet het vervangen van bomen, beplantingen, grasvegetaties, oeverbeschermingen, speeltoestellen, en overig recreatief meubilair. Basis voor de berekening van de hoogte van de storting in de onderhoudsvoorziening, is het vastgesteld kwaliteitsniveau zoals verwoord in de geactualiseerde Nota Openbare Ruimte “van gevel tot gevel” 2015-2020. In de berekening van de storting is geen rekening gehouden met areaaluitbreiding. Hiervoor wordt  indien nodig extra budget gevraagd.

Verloop 2016

Omschrijving Stand 1/1 2016 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31/12 2016
Groot onderhoud groen C.A. € 1.254.089 € 398.177 € 303.466  €1.348.799

Uitvoering 2016

In 2016 zijn een aantal lopende projecten afgerond, voorbeelden hiervan zijn; Herinrichting Aert willemstraat, Herinrichting Hermelijnstraat, Groen omgeving Bijland en  Groot onderhoud bomen 2015, groot onderhoud beplanting 2015 en groot onderhoud grasvegetaties 2015. Deze laatst betreffen kleinere deelprojecten die op diverse locaties in Uden uitgevoerd zijn. Daarnaast zijn op diverse locaties de recreatieve voorzieningen vervangen.

Daarnaast is van voorgaande jaren nog een aantal projecten onderhanden.. Voorbeelden hiervan zijn renovatie bomenstructuur Paukenstraat, Gedeeltelijke renovatie park Bitswijk, Groot onderhoud Bosveld/Raam en groot onderhoud bomen, beplantingen en grasvegetaties. Deze genoemde projecten zullen  medio 2017 afgerond zijn.