Verberg het menu

Openbare verlichting

Beleid

In 2009 is de onderhoudsvoorziening openbare verlichting (OVL) ingesteld met als doel het in stand houden van het gemeentelijk openbaar verlichtingsnet door het planmatig uitvoeren van groot onderhoud. Hierin is onder andere aangegeven, dat een voorziening openbare verlichting ingesteld wordt om de mogelijke fluctuaties in het planmatige onderhoud OVL beter te kunnen opvangen.

In 2015 is het onderhoudsfonds openbare verlichting opnieuw doorgerekend. De uitgangspunten van de nota openbare ruimte zijn tegen het licht aan gehouden. Uit het doorrekenen hiervan bleek dat er jaarlijks onvoldoende geld werd gedoteerd aan het onderhoudsfonds openbare verlichting, dit als gevolg van een verschil in werkelijk areaal en berekend areaal. Het tekort is al opgeheven middels een offerte opgenomen in de programmabegroting 2016.

Begin 2017 wordt de nieuwe beleidsnota openbare verlichting  2017-2021 voorgelegd aan het College van B&W en de gemeenteraad. Belangrijk keuze in de beleidsnota is de keuze om volledig over te stappen naar LED verlichting, dit is het scenario ‘LED en dimmen’. Als onderdeel daarvan is ook de dotatie aan het onderhoudsfonds openbare verlichting opnieuw bekeken. Hieruit blijkt vervolgens dat, willen we de komende jaren alle energievretende verlichting omzetten naar LED verlichting, we de besparing in energiekosten en onderhoudskosten in de exploitatie om moeten zetten naar het onderhoudsfonds openbare verlichting. Hierdoor sluiten we aan bij het energieakkoord.

Vanuit het energieakkoord kennen we namelijk de verplichting dat de openbare verlichting t.o.v. van 2013 20% moet besparen in 2020 en dat we 50% moeten besparen in 2030. Dit heeft consequenties voor het vervangen van de lamptypes in Uden en dus voor de volgorde van vervangen van de lamptypes. De uitgangspunten van de NOR, waaronder de vastgestelde kwaliteitsniveaus van de openbare verlichting, zijn natuurlijk onveranderd meegenomen in het nieuwe beleidsplan.

Verloop 2016

Omschrijving Stand 1/1 2016 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31/12 2016
Onderhoud openbare verlichting € 307.103  € 265.051   € 125.024    € 447.130 

Uitvoering 2016

Tijdens het groot onderhoud 2016 zijn veel HPLN lampen (energievretende lamptypes) vervangen voor energiezuinige LED verlichting. Er is een klein aantal masten met HPLN lampen blijven staan. Deze worden in 2017 tegelijk met groot onderhoud en reconstructies vervangen. Vervolgens zullen we verder gaan met vervangen van andere energievretende lamptypes en dat zijn de SOX lampen en de TL lampen.

In 2016 heeft de onderhoudsaannemer weer diverse schades verholpen. Een deel hiervan kon worden verhaald op de veroorzaker van de schade. Daarnaast  is er zoals elk jaar weer groepsremplace uitgevoerd. Hierbij worden alle lampen in een straat/wijk tegelijk vervangen. We zien dat het vervangen van de oude lampen voor LED verlichting er voor zorgt dat de kosten voor groepsremplace jaarlijks minder worden en dat het energieverbruik ook jaarlijks daalt door het gebruik van de LED verlichting.