Verberg het menu

Riolering

Beleid

Volgens de wet Milieubeheer zijn Nederlandse gemeenten verplicht een Gemeentelijk Rioleringsplan op te stellen. Sinds de introductie van de Wet gemeentelijke watertaken op 1 januari 2008, heeft de gemeente naast de zorgplicht voor stedelijk afvalwater, ook de zorgplicht voor hemelwater en grondwater. Hiermee is de zorgplicht verbreed.
De gemeente Uden heeft ervoor gekozen het Waterplan en het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) samen te voegen tot één verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP+). De plus staat voor de opname van de visie en onderdelen uit het Waterplan in het vGRP. Om op het gebied van rioolbeheer optimaal gebruik te maken van het Basisrioleringsplan is dit voor het begin van de planperiode van het vGRP+ ook geactualiseerd.

Bij Raadsbesluit van 15 december 2016 is het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan incl. waterplan (vGRP+) vastgesteld voor de periode 2017-2021. In het vGRP+ is bijzondere aandacht besteed aan watermaatregelen, zowel projectmatig als bij reguliere vervanging van rioolbuizen. In het kader van de duurzaamheid wordt er in de gemeente Uden indien mogelijk en doelmatig zoveel mogelijk afgekoppeld.

Het vGRP+ voorziet in alle noodzakelijke rioleringswerkzaamheden, zowel beleids- en beheersmatig als renovaties. De kosten worden gedekt uit de rioolheffing, waarbij wordt uitgegaan van een kostendekkende exploitatie binnen de planperiode. In het vGRP+ 2017-2021 is besloten om de rioolheffing alleen  te indexeren over deze periode waarbij extra anderhalf procent is i.v.m. het extra afkoppelen van verhard oppervlakte.

Als gevolg van de financiële en economische crisis worden gemeenten en waterschappen vanaf 2010 geconfronteerd met een grote bezuinigingsopgave. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Unie van Waterschappen (UvW) hebben hiertoe een gezamenlijke aanpak voor de afvalwaterketen (riolering en afvalwaterzuivering) uitgewerkt. De gezamenlijke regionale aanpak voor de afvalwaterketen komt tot uiting door samenwerking in de As50+ tussen het waterschap Aa en Maas, Uden en 6 andere gemeenten. Sterk in Doelmatig Waterbeheer is het motto van de samenwerking. Dit houdt samenwerking in op het gebied van afvalwaterlozingen, het inrichten van een waterloket voor burgers, bedrijven en medewerkers van de gemeente Uden en diverse projecten uit de Afvalwaterakkoorden. Dit om de kosten en kwetsbaarheid te verminderen en de kwaliteit en kennis te verbeteren. Dit heeft geresulteerd in een bestuurlijke overeenkomst ‘Watersamenwerking As50+ 2017 - 2021’.

Een van de projecten die gezamenlijk opgesteld zijn is een ‘Watervisie samenwerking As50+’ welke een beeld schetst vanuit de watersamenwerking een visie op de waterketen c.q. gemeentelijke watertaken en zuiveringstaak van het waterschap. Het is een uitwerking van de projectafspraak die bij ondertekening van de overeenkomst “Samenwerking in de afvalwaterketen” is gemaakt door de samenwerkende Gemeenten en het Waterschap
Na bestuurlijke aanscherping en instemming is de visie in een meer verbeeldend document uitgewerkt. Vervolgens is de visie via een regionale bestuurlijke afspraak aan de individuele partners voor vaststelling voorgelegd. De visie is de gemeenschappelijke basis voor een lokale of regionale uitwerking in meer concrete beleids- en uitvoeringsproducten. Deze visie heeft mede richting gegeven aan het nieuw vastgestelde vGRP+ 2017 – 2021.

Verloop 2016

Omschrijving Stand 1/1 2016 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31/12 2016
VZ Egalisatie riolering € 15.077.476  € 638.607  € 299.353 € 15.416.730 

Uitvoering 2016

Een groot gedeelte van het Operationeel Programma is gerealiseerd en uitgevoerd zoals de voorbereidingen voor het treffen van maatregelen die voortvloeien uit het Basisrioleringsplan; de inventarisatie uit de vGRP+; herstelwerkzaamheden op basis van inspecties van voorgaande jaren; voorbereiding en uitvoering van het vervangen van het mechanisch en elektrisch deel van de drukriolering (fase 2) in het buitengebied; uitvoering van de renovatie van het bergbezinkbassin aan de Broekmorgen; uitvoeren relining riool Verduijnstraat en Bosschebaan; voorbereiding van het elektrisch en mechanisch deel van gemaal De misse, gemaal Nieuwstraat, Gemaal Nonnenveld en Cellostraat;

Verder participeren we regionaal in samenwerking met As 50+ projecten, zoals het reinigen en inspecteren van vrijverval leidingen, grondwatermonitoring en onderhoud hoofdrioolgemalen.

Toelichting voorziening

De commissie BBV heeft in haar notitie riolering in oktober 2009 aangescherpte uitspraken en aanbevelingen gedaan over de verantwoording van de rioolvoorziening. Zij stelt dat het uit oogpunt van transparantie en ten behoeve van de periodieke bijstelling van het gemeentelijk rioleringsplan van belang is dat de voorziening onderhoud resp. vervanging in de jaarrekening zodanig wordt toegelicht dat de relatie is te leggen met het v-GRP+ en inzicht kan worden geboden in het onderscheid onderhoud c.q. spaarcomponent vervangingsinvesteringen.

Van de totale kosten die zijn opgenomen in het v-GRP+ is de verhouding 25  % groot onderhoudskosten en 75 % vervangingskosten.