Verberg het menu

Sport- en Speelvelden

Beleid

Dit fonds is bedoeld om te voorzien in de dekking van het vervangen van speelvelden en hockeyvelden. Op basis van de normen van NOC/NSF dient gemiddeld ieder jaar een sport/speelveld vervangen c.q. gerenoveerd te worden. Voor de speelvelden en hockeyvelden is februari 2016 door de Raad het beheer- en beleidsplan speelvelden vastgesteld. Op basis van gehanteerde kwaliteitseisen en intensiteit van gebruik zijn de noodzakelijke vervangingsinvesteringen aangegeven hetgeen leidt tot een dotatie voor 2017 e.v. van  € 155.000 per jaar.
Zoals in het vastgestelde beheer- en beleidsplan is aangegeven, is aanvullend dekking noodzakelijk indien sprake is van volledige renovatie van kunstgrasvelden. Deze dekking nemen we op basis van het beheer- en beleidsplan vanaf 2018 op in het meerjarenperspectief van de programmabegroting. De kredieten voor de vervanging worden overigens in de betreffende jaren na integrale afweging van de beschikbare middelen via offertes beschikbaar gesteld.

Verloop 2016

Omschrijving Stand 1/1 2016 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31/12 2016
Groot onderhoud sport- en speelvelden € 75.596 € 140.514  € 94.924 € 121.186 

Uitvoering 2016

De volgende groot onderhoudswerkzaamheden zijn uitgevoerd, conform planning:
• renovatie grastrainingsvelden op de accommodatie van RKSV  Udi-’19 en FC Uden
• renovatie van verlichting op de accommodatie van FC Uden
• vervanging van meerdere ballenvangers en hekwerken op diverse accommodaties