Verberg het menu

Wegen

Beleid

Op grond van de Wegenwet is de gemeente verantwoordelijk voor het onderhoud van wegen.

In 1999 is de onderhoudsvoorziening wegen ingesteld met als doel: het in stand houden van het gemeentelijke wegennet (asfalt en elementen verhardingen) door het planmatig uitvoeren van groot onderhoud. Begin 2016 zijn de laatste inspecties uitgevoerd ter voorbereiding van de werkzaamheden in 2017 en 2018. Basis voor de berekening van de hoogte van de storting in het onderhoudsfonds, is het vastgesteld kwaliteitsniveau zoals verwoord in de Nota Openbare Ruimte (NOR) ‘van gevel tot gevel’.

Begin 2017 wordt het nieuwe beleidsplan wegen 2017-2020 voorgelegd aan het College van B&W en de gemeenteraad. Als onderdeel daarvan is ook de dotatie aan het onderhoudsfonds wegen opnieuw bekeken. De uitgangspunten van de NOR, waaronder de vastgestelde kwaliteitsniveaus van de wegen, zijn natuurlijk onveranderd meegenomen in het nieuwe beleidsplan.

Rekening houdende met de inzet van de buitendienst en het jaarlijkse aanbestedingsvoordeel is de huidige dotatie aan het onderhoudsfonds wegen voldoende. Dit vraagt wel een goede afstemming tussen de planning en de voorbereiding van de onderhoudswerkzaamheden vanuit het groot onderhoud en de activiteiten van de buitendienst (klein onderhoud).

In de jaarlijkse dotatie is geen rekening gehouden met rehabilitaties. Rehabilitatie is een maatregel die getroffen moet worden als een weg aan het einde van zijn technische levensduur is gekomen. Het betreft hier dus een totale vervanging van de aanwezige constructie. Rehabilitaties van wegen worden apart aangevraagd met behulp van offertes voor de programmabegroting en leiden uiteindelijk tot grootschalige reconstructies van de openbare ruimte, omdat rekening wordt gehouden met de nieuwe inzichten en richtlijnen. Overigens zullen vanwege de nieuwe verslagleggingsvoorschriften met ingang van 1 januari 2017 de vervangingsinvesteringen worden geactiveerd en afgeschreven.

Verloop 2016

Omschrijving Stand 1/1 2016 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31/12/2016
Groot onderhoud wegen € 1.669.137 € 851.730  € 686.303   € 1.834.564  

Uitvoering 2016

In 2016 zijn verschillende projecten afgerond onder andere: groot onderhoud Knokerdweg, groot onderhoud Keizershof/Jonkerveld, groot onderhoud Industrielaan (oostelijk deel), groot onderhoud Papaverstraat/Wikkestraat, groot onderhoud Rechtestraat en reconstructie Ruitersweg. Daarnaast loopt de voorbereiding en uitvoering van onder andere de volgende projecten door in 2017: groot onderhoud Vaarzenhof/Hofstukken, groot onderhoud Bosveld/ Raam, reconstructie Veghelsedijk, reconstructie Birgittinessenstraat/St. Jansstraat, reconstructie kruispunt Noordelijke Rondweg/Industrielaan en reconstructie Oudedijk. Zoals gebruikelijk loopt het groot onderhoud aan de asfaltverharding en elementenverharding weer door in het nieuwe jaar.