Verberg het menu

Veilig gevoel

Uden moet een gemeente zijn waar inwoners, werknemers van de vele bedrijven en gasten zich veilig en welkom voelen. Oftewel een gemeente waarin het goed wonen, werken en recreëren is. Om dit te kunnen realiseren, levert de gemeente op verschillende niveaus een bijdrage aan de verbetering van de lokale veiligheid. Uitsluitend inzetten op handhaving van regels en het bestraffen van mensen die over de schreef gaan, is niet genoeg. Ook de inzet op zorg is van belang. Dat betekent dat bij verschillende veiligheidsproblemen zowel aandacht is voor de handhaving als voor de zorg. Daarnaast wordt ook geïnvesteerd in preventie om daarmee de zelfredzaamheid van de burger te vergroten.

Om de doelstellingen te behalen vult de gemeente haar regierol actief in. Het tijdig signaleren en aanpakken van veiligheidsproblemen is de eerste bijdrage aan een veilig gevoel. Daarbij is samenwerking essentieel. Wij werken samen met politie, Openbaar Ministerie, brandweer, woningbouwcorporaties, bedrijfsleven, hulpverleners en natuurlijk de inwoners. Daarbij is preventie de eerste opgave, waarbij van het inzetten op de versterking van de sociale context, ‘ken uw buren’, het meeste heil mag worden verwacht. De transformatie als gevolg van de transities heeft zich dan ook al doorvertaald naar nieuwe afspraken tussen wijkagenten en basisteam (jeugd en volwassenen) over samenwerking in de wijken en hoe om te gaan met signalen.

Om bovenstaande samenwerking te borgen, heeft de gemeenteraad in 2014 een kadernota integrale veiligheid vastgesteld voor de komende 4 jaar. Deze kadernota vormt het beleidskader voor het jaarlijks door Toezicht en Handhaving Openbare Ruimte op te stellen jaarplan met daarin de verschillende acties voor dat jaar. Het betreft naast concreet benoemde projecten, zoals Drank- en Horecacontrole, eveneens een goed gebruik van de openbare ruimte in het algemeen, als ook tijdens evenementen en kermissen.

In 2015 is het cluster Veiligheid opgericht, met als doel extra aandacht te kunnen geven aan met name de integrale aanpak van veiligheidsproblematieken en de verbinding te leggen tussen uitvoering en beleid.Inmiddels is er een meerjarenuitvoeringskader toezicht en handhaving openbare ruimte 2016-2018 vastgesteld en is het jaarplan toezicht en handhaving voor de jaarschijf 2017 vastgesteld en de uitvoering voor de jaarschijf 2016 geevalueerd. Hierbij is nadrukkelijk de samenwerking gezocht met de betreffende beleidsafdelingen, zodat de onderwerpen van toezicht en de wijze waarop dit wordt vormgegeven integraal is afgewogen en een breed draagvlak heeft.

Vanzelfsprekend blijft er ruimte om te reageren op actuele ontwikkelingen en incidenten. Als de ontwikkelingen het nodig maken de inzet van de verschillende instrumenten binnen veiligheid te heroverwegen, wordt dat aan de gemeenteraad voorgelegd.

Het programma Veilig gevoel heeft vier doelstellingen. Ga direct naar:

Ieder programma heeft een eigen menuknop. Hier vindt u informatie over: