Verberg het menu

Minder regels

Bij het naleven van regels gaan we vooral op basis van menselijkheid en vriendelijkheid opereren. Mediation wordt belangrijker om tot oplossingen te komen. Daar waar regels gehandhaafd moeten worden, is de menselijke Udense maat belangrijk. De rol van de toezichthouders (BOA’s) in de publieke ruimte is belangrijk; zij letten niet alleen op overlast en regels, maar zijn vooral gastheer en –vrouw in een gastvrij Uden.

In oktober 2016 is een tussenrapportage gemaakt voor de raad van de stand van de zaken van het 'meerjarenuitvoeringskader toezicht en handhaving openbare ruimte 2016-2018'. Hierin wordt verder inhoud gegeven aan onder meer de professionalisering van het toezicht. Het meerjarenuitvoeringskader ligt op koers. In 2017 wordt met name verder geïnvesteerd in opleiding. Vanaf 1 januari 2017 neemt de gemeente Uden op verzoek van de gemeente Landerd ook het boa-toezicht in die gemeente voor haar rekening

Realisatie in één oogopslag

 afgerond / gerealiseerd   gestart / onderhanden   nog niet gestart

 
  Activiteit Indicator Toelichting
1 De handhavers in de openbare ruimte (BOA's) hebben hierin een spilfunctie. BOA's opereren samen met de politie, ze zijn professioneel en duidelijk herkenbaar aan hun uniform. De samenwerking met de politie is goed. In april is er een eerste bijeenkomst geweest met de BOA's en wijkagenten om nadere afspraken te maken over o.a. samen optrekken in de wijk, samenwerken en onderlinge communicatie. In februari 2017 is gestart met wekelijkse gezamenlijke briefings wijkagenten-BOA's.
2 We voegen gastheerschap toe aan de bestuurlijke opdracht van onze handhavers.

In de werkoverleggen/briefings krijgt gastheerschap en communicatie regelmatig aandacht. Praktijkervaringen worden collectief gedeeld om dit verder te optimaliseren. Klanten werden in 2016 ook om feedback en input gevraagd, onder andere op straat. In 2016 zijn 0 klachten binnengekomen over gedrag van BOA's.

3 Menselijke Udense maat is een belangrijke maatstaf bij de wijze van handhaving.

De Udense maat is uitgewerkt in het meerjarenuitvoeringskader. Hoofdlijn is dat in diverse gevallen eerst gewaarschuwd wordt. Het is aan de professionaliteit van de BOA om de situatie ter plekke te beoordelen. Indien nodig wordt direct beboet. In 2016 is gestart met het verstrekken van de zogenoemde 0-waarschuwingen: een brief die de gewaarschuwde thuis ontvangt met extra uitleg over waarom hij/zij een waarschuwing heeft ontvangen. In 2016 zijn 497 0-waarschuwingen uitgedeeld.


Prestatie indicatoren

Oordeel burger controle handhaving regels
  2011 2012 2013 2014 2015 2016
Prognose 6 Geen burgerpeiling 6.2 Geen burgerpeiling 6,2 *
Werkelijk 6.2 Geen burgerpeiling 6.2 Geen burgerpeiling Geen burgerpeiling  

*Van deze burgerpeiling zijn in de tussentijd het model en de vragenlijst op de schop gegaan en worden indicatoren niet meer gemeten. Samen met KING is een nieuw model ontwikkeld. In principe worden dezelfde thema’s gemeten, maar nu met andere vragen. Een vergelijking is niet mogelijk. Deze burgermeting in deze zin bestaat niet meer. Daarbij komt dat de oude vragen zijn komen te vervallen als gevolg van invoering van de monitor voor het sociale domein. Voor deze onderdelen wordt gezocht naar nieuwe indicatoren. Vanuit de gemeenten wordt hiervoor riching VNG input geleverd. Met ingang van programmabegroting 2017 hanteren we de verplichte set indicatoren.