Verberg het menu

Sociaal veilig

Uden wil een veilige gemeente zijn, waarin het goed wonen, werken en recreëren is. Kortom een veilig Uden. Prioriteiten binnen het basisteam Maas en Leijgraaf zijn jeugdoverlast en woninginbraken. Prioriteit binnen Uden zijn woonadresfraude, aanpak campings, uitgaansgeweld, huiselijk geweld, fietsendiefstal en verkeersveiligheid.
Gekozen is voor de volgende thema’s integrale handhaving: veilig recreëren (inventarisatie en controles op campings), woonadresfraude (huisvesting van arbeidsmigranten, veilig wonen), vastgoed (misbruik, tegengaan oneigenlijk gebruik panden op industrieterreinen).

Tot de speerpunten van het plan voor integrale veiligheid behoort bestrijding van grootschalige criminaliteit. Hierbij is o.a. sprake van vermenging van onder- en bovenwereld en intimidatie. Door het RIEC is per gemeente in de provincies Noord-Brabant, Zeeland en Limburg een beeld geschetst van mogelijke ondermijnende criminaliteit. Op basis daarvan wordt bepaald welke zaken lokaal aangepakt kunnen worden. Daarnaast is een actieplan georganiseerde criminaliteit in voorbereiding om de gemeente Uden bestuurlijk weerbaar te maken. De gemeente heeft namelijk mogelijkheden op barrières op te werpen, waarmee kan worden voorkomen dat criminele organisaties of personen misbruik maken van legale structuren of zich weten te vestigen in de regio. Dit zal zich onder meer uiten in:

  • het versterken van de informatiepositie;
  • actualiseren, regionaal afstemmen en consequent uitvoeren van beleid;
  • kritische procedures bij vergunningverlening, subsidies en aanbestedingen;
  • het uitoefenen van toezichts- en handhavingstaken;
  • de strikte toepassing van de handhavingsarrangementen.

Realisatie in één oogopslag

 Afgerond / gerealiseerd  ​ gestart / onderhanden   nog niet opgestart

  Sociaal veilig   Toelichting
1 Woninginbraken zijn speerpunt van beleid in 2015-2018.

Voor woninginbraken geldt dat jaarlijks verschillende instrumenten worden ingezet voor de preventie zoals persberichten plaatsen, faciliteren BIN-project en deelname donkere dagen offensief. In mei 2016 is de gemeenteraad geïnformeerd over o.a. woninginbraken.

2 Aandacht voor huiselijk geweld.

Vanuit cluster Veiligheid wordt de regiefunctie, voorkoming escalatie en direct opstarten van juiste ondersteuning, uitgevoerd. Proces loopt, relatie met veiligheidshuis en 'veilig thuis' (AMHK) is, als gevolg van de transformatie, opnieuw vormgegeven. Veilig thuis is wat voorheen steunpunt huiselijk geweld was en AMK. Tot op heden zijn er geen huisverboden uitgevaardigd.

3 Inzicht krijgen in de situatie op campings en andere accommodaties op het gebied van brandveiligheid, aan- en bijbouwsels, gebruiksvoorschriften, adresfraude, sociale zekerheids-fraude en permanente bewoning.

Dit inzicht is in 2014 verkregen. Handhavingsstrategie is voor 3 campings opgepakt. Handhavingstrajecten voor 2 campings lopen ook door in 2016. De 3e campingeigenaar is in overleg met de gemeente Uden voor het opstellen van een herinrichtingsplan. De controles brandveiligheid en bouwtechnische aspecten chalets en kampeermiddelen van het recreatieterrein het Hultje zijn in mei 2016 uitgevoerd.

4 Verkeersveiligheid heeft betrekking op de veiligheid van verkeer voor verkeersdeelnemers in het algemeen, voor specifieke doelgroepen en in bepaalde gebieden. Het verkeer en vervoersplan (GVVP) is opgesteld onder regie van Ruimte; hierover wordt via programma 3 Goed leven en ontmoeten, gerapporteerd.
5 Woonadresfraude, waaronder aandacht voor huisvesting van arbeidsmigranten.

In 2016 is door de gemeente een handhavingsarrangement met de uitzendbranche, het ZLTO, de woningbouwcorporatie Area en de makelaars over de huisvesting van arbeidsmigranten overeengekomen.

6 Jeugdoverlast.

Door structureel overleg tussen maatschappelijk werk, jongerenwerk, BOA en politie worden groepen in beeld gebracht en acties ondernomen. Uitvoering is conform beleid. Ook hier geldt dat in het jaarverslag integrale veiligheid een terugkoppeling plaatsvindt inzake jeugdoverlast.

Prestatie indicatoren

Ooordeel burger aanpak sociale veiligheid
  2013 2014 2015 2016
Prognose   geen burgerpeiling score 6,0 *
Werkelijk score 6,0 geen burgerpeiling geen burgerpeiling *

*Van deze burgerpeiling zijn in de tussentijd het model en de vragenlijst op de schop gegaan en worden indicatoren niet meer gemeten. Samen met KING is een nieuw model ontwikkeld. In principe worden dezelfde thema’s gemeten, maar nu met andere vragen. Een vergelijking is niet mogelijk. Deze burgermeting in deze zin bestaat niet meer. Daarbij komt dat de oude vragen zijn komen te vervallen als gevolg van invoering van de monitor voor het sociale domein. Voor deze onderdelen wordt gezocht naar nieuwe indicatoren. Vanuit de gemeenten wordt hiervoor riching VNG input geleverd. Met ingang van programmabegroting 2017 hanteren we de verplichte set indicatoren.

Oordeel burger gemeente voor verbeteren leefbaarheid en veiligheid
  2013 2014 2015 2016
Prognose   geen burgerpeiling 6,8 *
Werkelijk score 6,8 geen burgerpeiling geen burgerpeiling *

*Van deze burgerpeiling zijn in de tussentijd het model en de vragenlijst op de schop gegaan en worden indicatoren niet meer gemeten. Samen met KING is een nieuw model ontwikkeld. In principe worden dezelfde thema’s gemeten, maar nu met andere vragen. Een vergelijking is niet mogelijk. Deze burgermeting in deze zin bestaat niet meer. Daarbij komt dat de oude vragen zijn komen te vervallen als gevolg van invoering van de monitor voor het sociale domein. Voor deze onderdelen wordt gezocht naar nieuwe indicatoren. Vanuit de gemeenten wordt hiervoor riching VNG input geleverd. Met ingang van programmabegroting 2017 hanteren we de verplichte set indicatoren.

Aantal woninginbraken
  2013 2014 2015 2016
Prognose     171 inbraken 171 inbraken
Werkelijk 170 inbraken (bij 17.075 woningen)   106 inbraken 88 inbraken (bij 18.110 woningen)

Kadernota integrale veiligheid en uitvoeringsprogramma veiligheid, monitoringsgegevens politie.

Het aantal woninginbraken bedraagt maximaal 1% van de woningvoorraad