Verberg het menu

Veilig door politie en brandweer

Goede politiezorg betekent onder andere dat de politie zichtbaar op straat aanwezig is. Inzet van de wijkagenten is voor de gemeente van groot belang. De wijkagent is het aanspreekpunt voor de burger. Politie, brandweer en ambulance maken deel uit van ons veiligheidssysteem. We staan niet toe dat deze diensten in het uitvoeren van hun taak worden beperkt of gehinderd. Dat geldt ook voor medewerkers van de gemeenten en andere semi-publieke organisaties (bv. woningcorporaties en ziekenhuizen).

Er zijn plannen om een nieuw politie hoofdbureau in Uden te vestigen. Het is de intentie dat ook de brandweer zich aansluit bij deze ontwikkelingen. Om zo beide hulpverleningsdiensten op één locatie te kunnen vestigen in twee panden. In de nieuwe brandweerkazerne zullen naar verwachting ook enkele bovenregionale brandweertaken worden ondergebracht.

Realisatie in één oogopslag

 afgerond / gerealiseerd  ​ gestart / onderhanden   nog niet opgestart

  Veilig door politie en brandweer   Toelichting
1 Inzet van wijkagenten.

Er zijn afspraken gemaakt over het aantal wijkagenten en gebiedstoedeling. Inmiddels is duidelijk welke wijkagent is toebedeeld aan een wijk. Voor gemeente Uden geldt dat zij ook een aantal wijkagenten heeft conform afspraak. Via verschillende communicatie instrumenten is naar de inwoners van Uden gecommuniceerd wie de wijkagent is. Inmiddels is het overleg en de samenwerking tussen politie en BOA's verder gestructureerd. Periodiek is er afstemming met de operationeel expert van de politie.

Prestatie indicatoren

Oordeel burger als onderdaan, veiligheid in de buurt
  2013 2014 2015 2016
Prognose score 6,9 geen burgerpeiling score 6,9 *
Werkelijk   geen burgerpeiling geen burgerpeiling  

*Van deze burgerpeiling zijn in de tussentijd het model en de vragenlijst op de schop gegaan en worden indicatoren niet meer gemeten. Samen met KING is een nieuw model ontwikkeld. In principe worden dezelfde thema’s gemeten, maar nu met andere vragen. Een vergelijking is niet mogelijk. Deze burgermeting in deze zin bestaat niet meer. Daarbij komt dat de oude vragen zijn komen te vervallen als gevolg van invoering van de monitor voor het sociale domein. Voor deze onderdelen wordt gezocht naar nieuwe indicatoren. Vanuit de gemeenten wordt hiervoor riching VNG input geleverd. Met ingang van programmabegroting 2017 hanteren we de verplichte set indicatoren.

Uitrukken brandweer
  2013 2014 2015 2016
Prognose     300 300
Werkelijk 305   305 n.n.b.

Informatiebron: Opgave regionale brandweer