Verberg het menu

1e bezuinigingsmonitor 2016

Voortgang realisatie bezuinigingsmonitor t/m 2016 (1e monitor 2016)

Het is een goed gebruik om de raad periodiek te informeren over de voortgang van de nog te realiseren bezuinigingen. Dit doen we op een eenduidige manier, gebruik makend van de hiervoor ontwikkelde bezuinigingsmonitor. Deze rapportage maakt onderdeel uit van al onze planning- en controlproducten te weten; de Begrotingsnotitie, de Programmabegroting, de Bestuursrapportage en de Programmarekening.

Totaal opgenomen in gerealiseerde bezuinigingen

In onderstaande tabel het totaal aan opgenomen bezuinigingen. Het totaal aan te realiseren bezuinigingen bedraagt € 7,7 miljoen (in 2020). Van dit bedrag is na deze 1e monitor 2016 € 7,3 miljoen gerealiseerd. Er resteert nu nog een structurele taakstelling van € 317.814 (PDF, 205.8 kB)

Realisatie bezuinigingen 1e monitor 2016

Alle nog resterende bezuinigingstaakstellingen zijn beoordeeld. Op basis van deze beoordeling kunnen we nu reeds concluderen dat de  taakstelling 'Verlaging subsidie GGD'  niet gerealiseerd gaat worden. Deze post betrekken we bij de 1e financiele afwijkingenrapportage 2016. Een toelichting hierop treft u hier (PDF, 35.8 kB). Die bezuinigingstaakstelling samen met de wel gerealiseerde bezuinigingstaakstellingen in het 1e kwartaal 2016 bedragen totaal € 760.250 (structureel 2020). Een specificatie van het gerealiseerde bedrag treft u hier. (PDF, 360.2 kB)

Nog te realiseren bezuinigingen

Onderstaand een schematisch overzicht van de nog te realiseren structurele bezuinigingen.

Uitleg definities fasen

  • Fase 0 betekent dat er nog geen actie is opgestart om de bezuiniging te realiseren.
  • Fase 1 geeft aan dat de definiëring van de bezuinigingstaakstelling loopt.
  • In Fase 2 is de te nemen maatregel om de bezuiniging te realiseren gedefinieerd en ook gecommuniceerd met de direct betrokkenen. De bezuiniging is echter nog niet gerealiseerd.

Onderwijstaakstellingen

Niet in de monitor opgenomen maar wel ter informatie in beeld gebracht, de taakstellingen op onderwijs (ca. € 860.000 structureel). Door het wegvallen van taken en verantwoordelijkheden rondom onderwijs zijn gemeenten gekort op de algemene uitkering.

  2016 2017 2018 2019 2020
Restant Onderwijstaakstellingen
Taakstelling onderwijs a.g.v. overheveling verantwoordelijkheid naar schoolbesturen van buitenonderhoud en aanpassing scholen primair en speciaal onderwijs. 331.000 326.000 318.000 318.000 318.000
Vrijval dotatie voorziening na opheffing -169.000 -169.000 -169.000 -169.000 -169.000
           
Vrijval kapitaallasten 2019       -7.933 -7.933
Vrijval kapitaallasten JB en DB (B&W 16/02/2016) -38.296 -37.647 -36.997 -36.348 -35.348
Vrijval kapitaallasten Den Dijk (B&W 16/02/2016) -46.513 -45.541 -44.516 -42.832 -42.832
TOTAAL 77.191 73.812 67.487 61.887 61.887