Verberg het menu

Toelichting weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit is als volgt opgebouwd.

Nummer Post Bedrag (x € 1.000)
1 Algemene reserve vrij besteedbaar € 16.262
2 Algemene reserve grondbedrijf € 12.909
3 Stille reserves € 4.873
4 Onroerende zaakbelasting (onbenutte belastingcapaciteit) €3.299
  Totale weerstandsvermogen € 37.343

Algemene reserve vrij besteedbaar

Het resultaat van de doorrekening van het bestedings- en dekkingsplan geeft een negatief resultaat van € 533.000. Daarmee bedraagt de Algemene reserve vrij besteedbaar € 16.2 miljoen.

Algemene reserve grondbedrijf

Het doel van de algemene reserve van het Grondbedrijf is het opvangen van eventuele nadelen op grondexploitatiecomplexen. Het vormt een risicobuffer op basis van het Meerjarenperspectief grondbedrijf. In de inventarisatie van de risico’s zijn ook de risico’s van het grondbedrijf opgenomen. Daarom wordt deze reserve meegenomen in de berekening van het weerstandsvermogen. De begrote algemene reserve van het grondbedrijf bedraagt ultimo 2016 € 12.9 miljoen.

Stille reserves

Onder stille reserves vallen onder andere de gemeentelijke gronden en panden die gewaardeerd zijn tegen de toen geldende aankoopwaarden. Een belangrijke voorwaarde is dat het een en ander per direct verkoopbaar is. De stille reserves worden jaarlijks, bij het opstellen van de Programmarekening geactualiseerd en bedroegen ultimo 2015 € 4,9 miljoen.

Onroerende zaakbelasting (onbenutte belastingcapaciteit)

De meest recente berekening van de onbenutte belastingcapaciteit is gemaakt bij het opstellen van de Programmarekening 2015 en bedroeg € 3.2 miljoen. Bij het opstellen van de Programmabegroting 2017 zal een nieuwe berekening gemaakt worden.