Verberg het menu

Dienstbare en betrouwbare overheid

Ontwikkelingen

Excellente dienstverlening

De dienstverlening aan inwoners, bedrijven en instellingen staat bij de gemeente Uden centraal. Dit alles zo effectief en efficiënt mogelijk, met onze basistaken als uitgangspunt. De afgelopen jaren heeft dit binnen de ontwikkeling van onze organisatie een belangrijke rol gespeeld en dat zal de komende jaren ook zo blijven. Het accent ligt op verminderde bureaucratie en regeldrukte. Geen overbodige regels, maar eenvoudige aanvraagprocedures en vergunningverlening.

Via het organisatie-ontwikkelingsprogramma wordt voortdurend aandacht besteed aan het professionaliseren van het ambtelijk apparaat. Medewerkers worden via het trainings- en opleidingsprogramma in staat gesteld zich te ontwikkelen. In het kader van arbeidsmarktproof worden medewerkers in staat gesteld trainingen en opleidingen te volgen, zodat zij in hun ontwikkeling (qua inhoud als ook competenties) bij de tijd blijven.

Het komend jaar gaan we verder met onze verbeterslag in de dienstverlening. Deze is gericht op houding en gedrag van alle medewerkers. Doel is onze inwoners en bedrijven gastvrijheid (hostmanship) te laten ervaren in de beste vorm. Organisatiebreed wordt per afdeling/team aandacht aan gastvrijheid besteed.Medewerkers van de gemeente Uden maken dingen mogelijk en denken mee met inwoners en ondernemers. Ook hiervoor worden maatregelen getroffen op het gebied van scholing en vorming van medewerkers en maatregelen ten aanzien van de dienstverleningskanalen. Zo heeft de vernieuwde website constante aandacht. Inmiddels is ook een actieplan  ontwikkeld om de telefonische dienstverlening te verbeteren.

Verder wordt bij het toezicht in de openbare ruimte gewerkt vanuit de gastvrijheid gedachte. In het werkplan worden keuzes gemaakt die zijn afgestemd op de wensen van de inwoners en bedrijven. Hierbij zijn we duidelijk wat betreftregels en zijn we vriendelijk en gastvrij in de benadering.

De komende jaren blijven inwoners, gemeenteraad, college en ambtenaren verder vorm geven aan ‘Udenaar de toekomst’ en het raadsinitiatief G1000. De afgelopen jaren hebben bewezen dat veel Udenaren zich betrokken voelen bij de Udense samenleving en de handen uit de mouwen willen steken om nieuwe projecten op te zetten. Dit geldt ook voor het bedrijfs- en verenigingsleven. De rol van de gemeente is hierbij steeds meer  faciliterend en ondersteunend, met de insteek zaken mogelijk te maken. Met ‘Udenaar de toekomst’ (UdT) en de G1000 blijkt dat Uden een belangrijke stap naar een moderne lokale democratie zet. Inwoners worden in een vroegtijdig stadium betrokken bij het ontwikkelen van de visies op diverse terreinen. Zo wordt bijvoorbeeld op succesvolle wijze de omgevingsvisie ontwikkeld en zijn inwoners intensief betrokken bij de afvalvisie en de pilots die daar uit voort zijn gekomen.

Samenwerken in de regio

De gemeente Uden maakt deel uit van diverse samenwerkingsverbanden in de regio. De samenwerking binnen de regio Noordoost Brabant en de AgriFoodCapital zijn belangrijke pijlers voor de lokale en regionale economie. Uden wil hier nadrukkelijk in participeren.  Deze samenwerking is in 2000 gestart met de ondertekening van ‘Het pact van Ruwenberg’. In 2014 is de samenwerking gecontinueerd en is de ambitie ‘AgriFood Capital’ benoemd. Dit jaar ligt de besluitvorming voor om de samenwerking met vier jaren te verlengen (2017-2020).

Ook de samenwerking met buurgemeenten is belangrijk. De schaal van de samenwerking hangt mede af van het verloop van de opschalingsdiscussie. De AS50 en de ontwikkeling rondom de Maashorstgemeenten blijven twee belangrijke aspecten in die regionale samenwerking.

Binnen de AS50 lopen momenteel twee projecten:

  • een onderzoek naar voldoende en goed gekwalificeerd personeel in het As50 gebied
  • een onderzoek naar hoe behouden we jongeren in het As50 gebied ?

Met de gemeenten Oss en Landerd en inmiddels ook Bernheze is afgesproken om op het gebied van ICT te gaan samenwerken (de z.g. BLOU-samenwerking). In 2016 wordt onderzoek gedaan naar de manier waarop dat het beste kan. Uiteindelijk levert dit een bedrijfsplan op basis waarvan definitieve besluitvorming over de samenwerking kan plaatsvinden. Samenwerking is vooral nodig om de steeds sneller gaande ontwikkelingen  goed  in de ambtelijke organisatie in te bedden. Ook zijn de gemeenten door een bredere samenwerking minder kwetsbaar.

Financiën op orde/ naar een nieuw evenwicht

Een gedegen en transparant financieel beleid blijft één van de speerpunten. Er is de laatste periode (2010-2015) in Uden flink bezuinigd. Mede daarom is onze financiële basis nog steeds gezond. De inkomsten en uitgaven zijn in evenwicht. We gaan zorgvuldig met overheidsgeld om; lasten van nu worden niet doorgeschoven naar toekomstige generaties. Eventuele nieuwe taken worden tegen maximaal dezelfde, maar bij voorkeur tegen lagere kosten uitgevoerd.

In 2015 zijn wij -net als vele andere gemeenten- overvallen door een fors tegenvallende mei-circulaire. Omdat wij dit niet hadden verwacht waren wij niet voorbereid en dus moeilijk in staat om een structureel sluitende begroting aan u voor te leggen en concreet stappen te zetten tot verbetering van onze schuldpositie. Uiteindelijk hebben we gekozen voor het principe; 'nieuwe investeringen te beperken tot een minimumniveau en daardoor de bezuinigingen zo gering mogelijk te houden'. Het actief sturen op onze schuldpositie is dit jaar dan ook nog niet gelukt.

Begin juni is de meicirculaire gemeentefonds 2016 uitgebracht door de Rijksoverheid. De financiële gevolgen hiervan zijn verwerkt in deze Begrotingsnotitie. We zien een groei van de belangrijkste inkomstenbron de algemene uitkering, maar omdat we ook rekening moeten houden met prijsstijgingen wordt die groei ook weer afgevlakt. Belangrijke ontwikkelingen met financiële gevolgen waar we als gemeente rekening mee moeten houden, hebben we opgenomen in het financieel beeld. De komende periode gaat het college verder met de voorbereidingen voor de Programmabegroting 2017. Hierbij zal het college goede afwegingen maken zodat de Programmabegroting structureel in evenwicht is en deze voorleggen aan uw Raad.