Verberg het menu

Voortgang programma 

In de Programmabegroting 2016 zijn doelstellingen en acties opgenomen. Met deze rapportage informeren wij de Raad over de voortgang van de realisatie in de 1e drie maanden van het jaar.

Realisatie in één oogopslag

 afgerond/gerealiseerd    gestart/onderhanden    nog niet opgestart

  Excellente dienstverlening   Toelichting
1. De gemeente werkt nu ‘op afspraak’ en gaat ook op enkele dagdelen een vrije inloop organiseren, bijvoorbeeld op de woensdag- en vrijdagmiddag. Op deze dagen kunnen mensen ook terecht voor extra ondersteuning en hulp bij het regelen van zaken met de gemeente.

Het onderzoek naar de wensen van de klant is afgerond. Op basis van deze resultaten zijn verbeteringen aangebracht. Per 1-11-2015 is het afhaalloket geïmplementeerd. We blijven werken op afspraak, maar mensen zonder afspraak worden geholpen. Dat betekent dat we de servicenorm (wachttijd) niet altijd kunnen garanderen.

2. De gemeente Uden vertaalt haar dienstverlening in servicenormen. Servicenormen 2016:
- Balie: 5 minuten wachttijd bij afspraak
- Telefonie: 30 seconden wachttijd
- E-mail en post: 14 dagen
De in 2015 genomen extra maatregelen voor telefonie beginnen hun vruchten af te werpen. Dit project heft zeker in het gehele jaar 2016 de volle aandacht. In het derde kwartaal wordt een tussenevaluatie verwacht.
 
3. De prestaties van de gemeente Uden worden voortdurend met andere gemeenten vergeleken (via benchmarks zoals Vensters voor bedrijfsvoering).

De gemeente Uden neemt in 2016 deel aan Waarstaatjegemeente.nl (dienstverlening) en Vensters voor bedrijfsvoering (bedrijfsvoering). Het laatste onderzoek (VvB) is per 1 juni a.s. afgerond en levert informatie omtrent de interne bedrijfsvoering van de gemeente Uden in relatie met andere gemeenten.

4. De ambtelijke organisatie moet deskundig, gemotiveerd, flexibel en op ontwikkeling gericht zijn. Om dit te bereiken voert de gemeente Uden een actief scholingsbeleid, loopbaanbeleid, flexibele werktijden en leeftijdsbewust personeelsbeleid.

De gemeente heeft een (doorlopend) opleidingsplan waar medewerkers enerzijds de mogelijkheid krijgen zich te ontwikkelen en anderzijds opleidingen volgen om in hun vakgebied up-to-date te blijven. De planning 2015 is gehaald. Begin oktober wordt gekeken naar de stand van zaken om daar waar nodig aanpassingen te plegen.
Met behulp van een reeks aan maatregelen proberen wij medewerkers zicht te geven op hun loopbaan (arbeidsmarktproof). Dit is een pakket een mogelijkheden: opleidingen, trainingen, de HRM-cyclus, website werkeninnoordoostbrabant, zie ook punt 5 (professionaliseren ambtelijk apparaat), etc.

In het tweede kwartaal 2016 wordt een initiatief (in overleg met de OR) verwacht dat inspeelt op leeftijdsbewust personeelsbeleid.

5. Professionaliseren van het ambtelijk apparaat met een vierjarenplan waarin efficiency en kwaliteitsverbetering centraal staan (2DO).

Project Hostmanship/Gastvrijheid wordt in 2016 verder uitgewerkt.

De eind 2015 gestarte training “basisvaardig-heden computergebruik” heeft een doorloop in 2016. De training legt ook verbanden met het opstellen van brieven en het postverwerkings-systeem

Opleiding juridische basiskennis is voor verschillende groepen medewerkers uitgewerkt en wordt gedurende 2016 georganiseerd. De eerste twee sessies zijn inmiddels afgerond

Het eind 2014 gehouden medewerker-tevredenheidsonderzoek (MTO) is  inmiddels per afdeling/cluster opgepakt en vertaald naar concrete actieplannen. In de eerste helft van 2017 volgt een nieuw MTO.

6. Inwoners betrekken bij de voorbereiding en uitvoering van beleid.

Bij het ontwikkelen van verschillende visies wordt burgerparticipatie ingezet:

Omgevingsvisie (pilot met Ministerie). Door middel van burgerparticipatie wordt de omgevingsvisie vorm gegeven.

Inzet G1000 (werkgroepen): zowel bestuurlijk als ambtelijk wordt met deze ontwikkeling meegedacht, meegewerkt. Ook via de z.g. verbinders (ambtelijk, bestuurlijk) is er aandacht voor burgerparticipatie.

Afvalvisie: een 2-ledig pilotproject waarbij inwoners input gegeven en een bijdrage aan een pilot geven.

7. Verantwoord onderhouden van de ICT-infrastructuur. Het meerjaren investeringsplan is gereed en is in het 2e kwartaal 2015 aan het College aangeboden. Dit ook in de lijn van de ICT-samenwerking BLOU (Bernheze, Landerd, Oss en Uden).
Doel van BLOU is om per 1 januari 2019 een gezamenlijke ICT organisatie met bijbehorende technische infrastructuur en applicatielandschap realiseren.

Gezien de omvang is gekozen voor een gefaseerde aanpak: het resultaat van fase 1 (1e helft 2016) is een bedrijfsplan (inclusief begroting en plan van aanpak) waarin de gezamenlijke informatievisie de bijbehorende technische architectuur, standaarden, applicatielandschap en de hiertoe benodigde beheersorganisatie beschrijft. Na goedkeuring van dit bedrijfsplan door de afzonderlijke gemeenten starten we met fase 2 de daadwerkelijke realisatie. In het kader van het bedrijfsplan en transitieplan zullen wij mogelijk een groot deel van ons informatiesysteem moeten vervangen. Deze eenmalige transitie zal naar verwachting aanzienlijke incidentele kosten met zich meebrengen. Zodra wij hier meer inzicht in hebben, leggen wij u een voorstel voor.

  Samenwerken in de regio   Toelichting
1. Udense bedrijven en onderwijs stimuleren om projecten op te zetten binnen Agrifood Capital Dit is een continue activiteit. Ook dit jaar zullen projecten als “Keukenbazen” en “Food to Fit awards” worden gefaciliteerd.
2. Faciliteren van kennistafels met ondernemers om innovatie en business te stimuleren

In samenwerking met Agrifood Capital en UOV De Kring zijn enkele bijeenkomsten georganiseerd om ondernemers te stimuleren innovatieve projecten op te zetten.

3. Bestuurlijke en ambtelijke deelname in diverse regionale netwerken Naast ambtelijke deelname in de verschillende regionale netwerken pakt Uden op bepaalde onderwerpen ook op bestuurlijk niveau een stevige rol. Uden neemt deel aan de regionale bestuurlijke kopgroep detailhandel. Uden zit ook in de regionale bestuurlijke kopgroep infrastructuur en is bestuurlijk trekker van Agro-as de Peel. 
  Naar een nieuw evenwicht   Toelichting
1. Samen  met de Raad wordt invulling gegeven aan een nieuwe opzet van de programmabegroting (met bijbehorend meetplan, zodat resultaten transparant en meetbaar zijn)  Op initiatief van de Raad is een werkgroep geformeerd om de indicatoren van het sociaal domein te verbeteren. Deze werkgroep wordt op verzoek van de Raad ambtelijk ondersteund. De eerste bijeenkomst heeft medio 2015 plaatsgevonden. Daarbij is de afspraak gemaakt om in eerste instantie de indicatoren van de participatiewet te benoemen. Vervolgens worden de indicatoren van de andere 2 transities (WMO en jeugd) bepaald. In het auditcomité van 15 juni worden de indicatoren vanuit het sociale domein besproken.
De uitkomsten hiervan worden in programma 2 Maximaal meedoen verwerkt.  Vanuit de VNG (werkgroep Depla) is een set indicatoren aangereikt. Ook deze aanreiking wordt in het programmaplan 2017-2020 grotendeels meegenomen.
 
2. De gemeentelijke organisatie is in balans met haar producten en diensten. Efficiency, kwaliteit en snelheid van handelen in het belang van inwoners, bedrijven en verenigingen staan daarbij voorop.

De personele formatie van de gemeente Uden is op maat. Dit blijkt uit het onderzoek vanuit "vensters voor bedrijfsvoering" (VvB). Verder blijkt uit dit onderzoek dat de overhead van de gemeente Uden gunstig is te noemen ten opzichte van vergelijkbare gemeenten.

3. De in de laatste jaren geplande bezuinigingen worden uitgevoerd. Eventuele nieuwe bezuinigingen worden in een zorgvuldig proces met inwoners, bedrijfsleven, verenigingen en instellingen afgestemd. De bezuinigingstaakstelling van de afgelopen jaren bedraagt bijna € 7,6 miljoen. Dit is inclusief de bezuinigingen die zijn opgenomen in Programmabegroting 2016 (€ 852.500).
De realisatie van deze taakstellingen zien we als een belangrijke opdracht. De 1e bezuinigingsmonitor 2016 is opgenomen in deze Begrotingsnotitie. Voor 2016 resteert er nu nog een bedrag te realiseren van € 69.000 (€ 369.000 in 2020..  Van de taakstelling op onderwijs als gevolg van de overheveling van het buitenonderhoud naar de schoolbesturen bedraagt nog een te realiseren bedrag van
€ 61.887 ( was totaal € 858.000).
 
4. De financiële consequenties van dit coalitieakkoord zijn in deze Programmabegroting verwerkt. Het actuele financiële beeld in opgenomen in het bestedings- en dekkingsplan van de Programmabegroting 2016. Onderdeel van deze begrotingsnotitie is het bestedings- en dekkingsplan 2017. Hierin is het financieel beeld op hoofdlijnen voor de Programmabegroting 2017-2020 weergegeven. 
5. Het proces van deregulering vraagt blijvende aandacht. Bij het vaststellen van nieuwe regels wordt duidelijk aangegeven voor welke periode deze van kracht zijn. Heeft bij herinrichting van de diverse processen continue aandacht.
6. Verder ontwikkelen van integraal vastgoedmanagement, inclusief evalueren organisatiestructuur (vastgoed en accommodaties) d.m.v. een nota ‘Integraal vastgoed management’. Een eerste inventarisatie heeft plaatsgevonden. Het gaat hier over de interne taak- en werkverdeling van de ambtelijke organisatie. De nota wordt naar verwachting in het 2e half jaar van 2016 aangeboden. Uitvoering ligt op schema.
7. Strategisch vastgoedportefeuillebeheer; o.b.v. behoefte geformuleerd in beleid en voorzieningenplanning. Er is een inventarisatie van alle gemeentelijke eigendommen gemaakt. Gekeken wordt naar een rendement tussen "bezettingsgraad" en "wat nodig is in de wijk". Verwachte oplevering is 2e helft2016.
8. Onrechtmatig grondgebruik aanpakken door project ‘legaliseren’ voort te zetten / af te ronden. Het project heeft een langere doorlooptijd dan gepland. Enerzijds moeten juridisch zaken worden verwerkt / afgedaan en anderzijds kunnen nog inkomsten gegenereerd worden. Het project eindigt per 1 oktober a.s. en kan dan in het reguliere werk opgenomen worden.
9. Onderzoek dat het beheer (personeel) van de accommodaties aan een mogelijk externe partij (IBN) uitbesteed gaat worden. Op dit moment is als gevolg van de veranderingen op gebied van het werkbedrijf (IBN) nog geen voortgang te melden.
  Financiën op orde houden   Toelichting
1. Structurele lasten worden gedekt door structurele baten (continue). Bij het opstellen van het bestedings- en dekkingsplan 2016-2019 zijn structurele lasten meerjarig gedekt door structurele baten.
2. Kostendekkende gemeentelijke producten.

De laatste drie jaar hebben we de kostendekkendheid van de leges/producten onder de loep genomen. De processen zijn nagelopen en (waar nodig) geoptimaliseerd en vervolgens is de kostprijs berekend. Het overzicht is nu actueel. In 2016 worden weer enkele leges/producten beoordeeld. Vanaf 2017 gaan wij opnieuw de kostendekkendheid van de leges beoordelen. Dit is in feite een continue proces. De kostendekkendheid van de bouwleges wordt in de tweede helft van 2016 onderzocht.

3. Systeem van risicomanagement continueren en waar mogelijk verbeteren waarbij risico’s worden gekwantificeerd en in relatie gebracht worden met de weerstandscapaciteit.

Risicomanagement heeft een prominente plek binnen onze organisatie. Voor de bepaling van de financiële positie zijn 3 pijlers gedefinieerd, te weten: dekking/sluitende begroting, financiering en risicomanagement/weerstandscapaciteit. In alle planning en control producten wordt hierover gerapporteerd. De pijlers worden gebruikt als sturingsinstrument. De pijler weerstandsratio ligt op de norm. De kwaliteit van het systeem van risicomanagement wordt verbeterd door risicomanagement steeds meer te koppelen aan de interne controle. Dit wordt steeds verder uitgewerkt. In het accountantsverslag van de huisaccountant bij de Programmarekening 2015 spraken ze zich positief uit over het risicomanagement bij onze gemeente. 

4. Woonlasten voor inwoners en bedrijven worden niet verhoogd met uitzondering van inflatie (continue). Dit is in het coalitieakkoord 2014-2018 vastgelegd.
5. Uden heft geen hondenbelasting of toeristenbelasting (continue). Dit is in het coalitieakkoord 2014-2018 vastgelegd.
6. Voortvarende realisatie van de nog niet gerealiseerde bezuinigingstaakstellingen. De bezuinigingstaakstelling van de afgelopen jaren bedraagt bijna € 7,6 miljoen. Dit is inclusief de bezuinigingen die zijn opgenomen in Programmabegroting 2016 (€ 852.500).
De realisatie van deze taakstellingen zien we als een belangrijke opdracht. De 1e bezuinigingsmonitor 2016 is opgenomen in deze Begrotingsnotitie. Voor 2016 resteert er nu nog een bedrag te realiseren van € 69.000 (€ 369.000 in 2020..  Van de taakstelling op onderwijs als gevolg van de overheveling van het buitenonderhoud naar de schoolbesturen bedraagt nog een te realiseren bedrag van € 61.887 ( was totaal € 858.000).  
 
7. Actualiseren ‘Financiële verordening gemeente Uden’. De nieuwe ‘Financiële verordening gemeente Uden’ is op 9 juli 2015 vastgesteld door de Raad.
8. Actief sturen op de schuldpositie door in het bestedings- en dekkingsplan daar geld voor te reserveren . Sturen op schuldpositie is een van de pijlers voor het sturen op de financiële positie. We zijn ons ervan bewust dat de schuldpositie van onze gemeente verbeterd kan worden. Er komt verplichte wet- en regelgeving op het gebied van rentetoerekening gebaseerd op werkelijke financieringskosten. Dit zal met ingang van Programmabegroting 2017 van toepassing zijn. Dit heeft ook effect op de schuldpositie.