Verberg het menu

Duurzaam wonen en ondernemen

Ontwikkelingen

Bouwen naar behoefte

Goed wonen maakt ook goed werken en goed ontspannen mogelijk. Hiervoor stemmen we het woningaanbod zoveel als mogelijk af op de huidige en toekomstige behoeften. We verwachten in 2016 ongeveer 130 woningen in aanbouw te nemen. In 2017 ligt het verwachte aantal in aanbouw te nemen woningen hoger ca. 150 woningen. Om te kunnen voorzien in de behoefte aan sociale huurwoningen stellen we in het najaar van 2016 de bestemmingsplannen vast waarmee we ca. 50-55  tijdelijke huurwoningen voor onder andere starters kunnen realiseren. We verwachten dat deze woningen eind 2016 / begin 2017 start bouw zullen kennen.

In maart 2016 hebben we in aanvulling op het Huisvestingsbeleid (tijdelijke) arbeidsmigranten Uitvoeringsregels vastgesteld. Daarnaast heroverwegen we medio 2016 de Starterslening.
In 2016 komen we samen met Area en de Bewonersraad Area tot nieuwe prestatieafspraken 2017-2020. Daarbij zetten we de monitoring van de bestaande prestatieafspraken voort.

In 2016 bereiden we intern de komst van de Omgevingswet (2018-2019) voor, waarbij we alle benodigde werkzaamheden inventariseren en in de steigers zetten. In 2017 voeren we de daadwerkelijke implementatie uit, waarbij we drie inhoudelijke sporen volgen (1. Omgevingsvisie en programma’s, 2. Omgevingsplan en projectbesluit en 3. De omgevingsvergunning).
Daarnaast actualiseren we in 2016 de Nota grondbeleid, waarin we het kostenverhaal verwerken. We verwachten dat de Nota grondbeleid in oktober wordt vastgesteld.

Versterking economisch klimaat

We ontwikkelen het zorgpark in en om Uden-Noord verder als nieuwe economische drager. De ligging nabij de Maashorst biedt kansen voor verbindingen tussen natuur, gezondheid, voeding en recreatie. Door het uitvoeren van deelprojecten binnen ‘Meer Maashorst, een gezond landschap’ - waarvoor subsidie is gekregen vanuit Landschappen van Allure - wordt daar inhoud aan gegeven. Eind 2017 moeten deze gereed zijn. Als onderdeel van de noordelijke stadsentree wordt aan de oostzijde van Hotel Van der Valk gewerkt aan de ontwikkeling van een innovatief multizorgcentrum waar integrale zorg, o.a. op gebied van bewegen, wordt geboden. Aan de westzijde wordt het Foodcourt in Uden-Noord (afslag 15, A50) ontwikkeld met daarbij McDonalds, KFC, Subway en TinQ. Het bestemmingsplan is in voorbereiding, start bouw wordt verwacht in 2018.

In het centrum is in het voorjaar van 2016 het Brabantplein heringericht. Ten aanzien van de Birgittenessestraat/Sint Jansstraat start de interactieve planvorming voor de herinrichting. Streven is dat de herinrichting eind 2017 gereed is. De gemeente zet in op meer beleving en evenementen in het centrum. Wat betreft beleving gaat de gemeente gratis wifi aanbieden in het centrum. In dit kader wordt tevens het draagvlak onderzocht ten aanzien van het creëren van citybeleving op het gebied van digitalisering. Verder wordt het evenementenbeleid herijkt in 2016. Ten aanzien van citymarketing en centrummanagement wordt gewerkt aan twee sporen, namelijk het creëren van een onafhankelijk centrummanagement en het opzetten van een stuurgroep marketing.

De bedrijventerreinen in Uden hebben in de eerste helft van 2016 het certificaat KVO (keurmerk Veilig Ondernemen) behaald. Tevens speelt het initiatief van de SBBU om camera’s te plaatsen op de openbare weg. Dit initiatief wordt door de SBBU in samenwerking met gemeente en politie nader uitgewerkt. Wat betreft plannen voor nieuwe bedrijventerreinen loopt er in de regio Noordoost Brabant een proces om daar regionale afspraken over te maken. In Uden is het terrein Hoogveld-Zuid hierbij betrokken. Verder zet Uden in op het goed faciliteren van ondernemers. Specifiek voor startende ondernemers draagt de gemeente financieel bij aan Startersmarktplaats Veghel-Uden-Schijndel en ondersteunt de gemeente het initiatief Misfits in het centrum. In het kader van acquisitie wordt samen met UOV De Kring bekeken hoe ondernemers zich als ambassadeur kunnen inzetten. Bijzonder punt van aandacht binnen de acquisitietaak is het onderzoek naar de economische spin off vanuit de komst van de F35.

Koploper in duurzaamheid

Eind 2015 is de Duurzaamheidsagenda 2015-2020 door uw Raad vastgesteld. De agenda richt zich op de thema’s energie, afval en maatschappelijk verantwoord ondernemen; er zijn 36 maatregelen benoemd die in de periode tm 2020 opgepakt zullen worden. De duurzaamheidagenda geeft invulling aan de volgende doelen:

  • een energieneutraal Uden in 2035
  • niet meer dan 75 kg restafval per inwoner in 2020
  • Uden voldoet aan de standaard van MVO-Nederland.

Het opnemen van een duurzaamheidsparagraaf in raadsvoorstellen en collegeadviezen is inmiddels gerealiseerd. In 2016 lopen twee afvalproeven bij de laagbouw om tot de beste inzamelmethode voor gft, papier, verpakkingen en restafval te komen. De ervaringen en ideeën van de bewoners uit deze proefgebieden spelen een belangrijke rol bij deze keuze.

Bij een paar hoogbouwcomplexen wordt samen met beheerders van deze complexen bepaald en uitgeprobeerd hoe de afvalscheiding bij hoogbouw te verbeteren. Naast deze bronscheiding wordt bekeken of nascheiding van het grof restafval een aanvulling kan zijn op de bestaande bronscheiding om alsnog zo veel mogelijk materiaal her te gebruiken.

Er is een aanvang gemaakt met het creëren van bewustwording voor energiebesparing bij woningeigenaren en ondersteuning bij het treffen van energiebesparende maatregelen via Brabant woont slim. De haalbaarheid van een grootschalige energieopwekking op de braakliggende gronden in Hoogveld Zuid is uitgevoerd en inmiddels loopt de werving voor een partij die een zonnepark gaat realiseren en beheren. Laadpalen onderzocht wordt hoe de infrastructuur voor het elektrisch laden voor inwoners en bezoekers uitgebreid kan worden.

Voor de verdere integratie van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) in de gemeentelijke bedrijfsvoering wordt een uitvoeringsplan opgesteld en voor de plaatsing van zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis is SDE subsidie aangevraagd. Voor het uitdragen van MVO naar ondernemers in Uden zijn werkgroepen voor de thema’s energie en afval geformeerd en is een pilot gestart voor het ontwikkelen van een energiescan bij bedrijven.

Voor 2017 staat het aanpakken van de overige maatregelen uit de duurzaamheidsagenda gepland. Voor afval zal in dat jaar besloten wordt hoe in Uden de afvalinzameling aan huis bij laag- en hoogbouw wordt verbeterd en zal gestart worden met de voorbereidingen en invoering. Voor het grof restafval betekent dit een nieuw contract voor het verwerken van het afval.
Het GemeentelijkRioleringsPlan (GRP) heeft een looptijd tot en met 2017. In het kader van het Regionaal Water akkoord wordt de actualisatie van dit plan in regionaal verband met buurgemeenten en waterschap opgepakt. Eind 2016 wordt het nieuwe plan naar verwachting aan de raad aangeboden.

Versterking buitengebied

Het buitengebied is steeds meer de aanjager van de ontwikkeling van Uden als recreatieve gemeente. Het aantal agrarische bedrijven dat omschakelt tot een recreatieve functie of zich verbreedt met een recreatieve functie blijft de laatste jaren stijgen.
De komende jaren ligt de nadruk op het nastreven van een zorgvuldige veehouderij voor de bestaande bedrijven zoals vastgelegd in de provinciale Verordening Ruimte 2014 en gemaakte afspraken in de regio.

Het beleid en de toegestane ontwikkelingsmogelijkheden voor de veehouderijen is ingrijpend gewijzigd: uitbreiding van veehouderijbedrijven is geen recht maar moet 'verdiend' worden. De aandacht voor Vitaliteit en Gezondheid van het buitengebied en Dierenwelzijn zijn hierbij belangrijk speerpunten die de komende jaren op de agenda staan. Daarnaast wordt de maatschappelijke dialoog met de omgeving bij nieuwe ontwikkelingen steeds belangrijker.

Dit nieuwe (provinciale) beleid is verwerkt  tot een aanpassing nota van uitgangspunten buitengebied die de basis vormt  voor de partiele herziening van het bestemmingsplan buitengebied. Deze nota wordt in mei 2016 door de raad vastgesteld. De planning is dat de vaststelling van het partiele herziening, aanpast op het laatste (provinciale) beleid) in december 2016 plaatsvindt. Ook zijn er in 2016 een twintigtal kleine (veeg) plannen meegenomen in de partiele herziening. In 2017 wordt opnieuw gestart met een nieuwe veegronde waarbij kleinere ruimtelijke plannen tegelijkertijd in procedure worden gebracht.

De gemeente is enerzijds regisseur van het “Udens deel” van het project Meer Maashorst (“Dynamisch Landschap Uden) en anderzijds verantwoordelijk voor de uitvoering van het deelproject “Beter bewegen” wat zich richt op het fysieke aspect van het gezonde landschap Inmiddels is de voorbereiding volop gestart en zullen de eerste deelprojecten  in 2016 in uitvoering komen. Eind 2017 moeten alle projecten uitgevoerd zijn.