Verberg het menu

Voortgang programma

In de Programmabegroting 2016 zijn doelstellingen en acties opgenomen. Met deze rapportage informeren wij de Raad over voortgang van de realisatie in de eerste drie maanden van het jaar.

Realisatie in één oogopslag

​ afgerond/gerealiseerd  ​ gestart/onderhanden   nog niet opgestart

  Bouwen naar behoefte   Toelichting
1. Uitvoeren woningmarktonderzoek en herijkingen woningbouwprogramma.  Het woningmarktonderzoek is in juni 2015 afgerond.
2. (Half)jaarlijks monitoring woningbouwprogramma. Halfjaarlijkse monitoring (juli-december 2015) staat gepland voor het voorjaar 2016. De eerste monitoring 2016 (januari-juni 2016) staat gepland voor het najaar van 2016.
3. Realiseren woningen (volgens programma). In 2015 zijn 203 woningen in aanbouw genomen. We verwachten in 2016 ca. 130 woningen in aanbouw te nemen. In 2017 ligt het verwachte aantal in aanbouw te nemen woningen hoger (ca. 150 woningen).
4. Uitvoeren startersleningen. Medio 2016 heroverwegen we de starterslening.
5. Bestemmingsplannen doorlopend actualiseren (continue).

Eind juni/begin juli 2016 is het concept bestemmingsplan woongebieden Kom Uden gereed. Vaststelling staat gepland voor eind van het jaar. Het actualisatieproces zal verder deel gaan uitmaken van de implementatiewerkzaamheden rond de nieuwe Omgevingswet.

6.

Implementeren veranderende wet- en regelgeving:

1.WABO/BOR/Bijlage 2
2.Herziening woningwet (2015) 
3.Besluit militaire luchthavens (luchthavenbesluit Volkel) (planning 2015-2016)
4.Omgevingswet (planning 2018-2019)
 

1. WABO/BOR/Bijlage 2 zijn geïmplementeerd.

2. De implementatie van de Herziening Woningwet is in uitvoering.

3. Op 1 november 2015 is het Luchthavenbesluit Volkel in werking getreden. Daarmee is het
Besluit militaire luchthavens van toepassing.

4. Voorbereidingen implementatie Omgevingswet zijn gestart. Omgevingsvisie is vastgesteld. In 2016 inventariseren we alle benodigde werkzaamheden. In 2017 voeren we de daadwerkelijke implementatie uit.  De raad wordt hier in juli verder over geinformeerd.

7.

Opstellen uitvoeringsregels met betrekking tot huisvestingsbeleid arbeidsmigranten.


 

In maart 2016 zijn de uitvoeringsregels door het college vastgesteld. 

8.

Opstellen omgevingsvisie.
 

In december 2015 is de omgevingsvisie vastgesteld. In 2016/2017 volgt een nadere uitwerking van de visie in lijn met de laatste amendementen in de komende Omgevingswet. Het onderdeel kostenverhaal wordt verwerkt in de nieuwe Nota Grondbeleid die medio 2016 volgt.

9. Actualiseren nota grondbeleid. In oktober 2016 wordt de Nota Grondbeleid vastgesteld.
10. Monitoren en (indien noodzakelijk) actualiseren prestatieafspraken met Area (continue).

In 2016 monitoren we ieder trimester de  prestatieafspraken met Area. Daarnaast komen we in de tweede helft van 2016 samen met Area en de bewonersraad Area tot nieuwe prestatieafspraken 2017-2020. Medio 2016 stelt de Raad hiertoe de uitgangspunten vast.

  Versterken economisch klimaat   Toelichting
1. Het zorgpark in en om Uden Noord verder ontwikkelen.   We ontwikkelen langs meerdere sporen. Op de locatie van Barouge wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een multizorgcentrum. Een ander spoor is het uitvoeren van deelprojecten op Udens grondgebied binnen “Meer Maashorst, een gezond landschap”, waarbij het regisseurs schap bij de gemeente ligt. Diverse deelprojecten die elk hun eigen planning kennen zijn in voorbereiding en moeten voor eind 2017 gereed zijn.
2. Verder ontwikkelen van regionaal overige onderdelen Uden Noord.

Aan de westzijde wordt het Foodcourt in Uden-Noord (afslag 15, A50) ontwikkeld met daarbij McDonalds, KFC, Subway en TinQ. Het bestemmingsplan is in voorbereiding. De start van de bouw wordt verwacht in 2018.

3. In centrum inzetten op funshoppen en beleving en optimaliseren kansen voor horeca, recreatie en toerisme  De gemeente zet in op meer beleving en evenementen in het centrum. Wat betreft beleving gaat de gemeente gratis wifi aanbieden in het centrum. In dit kader wordt tevens het draagvlak onderzocht ten aanzien van het creëren van citybeleving op het gebied van digitalisering. Verder wordt het evenementenbeleid herijkt in 2016.
4. Herinrichting Marktstraat

De herinrichting van de Marktstraat is niet opgenomen in de begroting 2016.

5. Impuls Brabantplein.

De voorbereiding is in 2015 gestart. De ondernemers zijn betrokken bij het opstellen van de uitgangspunten. Vanaf 1 maart 2016 is het plan uitgevoerd en het was in april 2016 gereed.

6. Bundelen promotieactiviteiten.

Er is onderzoek verricht naar de mogelijkheden voor bundeling van promotiegelden van centrummanagement en citymarketing.In 2016 wordt hier in overleg met betrokken partijen vervolg aan gegeven. Er wordt gewerkt aan twee sporen, namelijk het creëren van een onafhankelijk centrummanagement en het opzetten van een stuurgroep marketing.

7. Versterken vestigingsklimaat bedrijventerreinen.

De bedrijventerreinen in Uden hebben in de eerste helft van 2016 het certificaat KVO (keurmerk Veilig Ondernemen) behaald. Tevens speelt het initiatief van de SBBU om camera’s te plaatsen op de openbare weg. Dit initiatief wordt door de SBBU in samenwerking met gemeente en politie nader uitgewerkt. Ten aanzien van duurzaamheid wordt gewerkt aan de invoering van “slimme meters” bij bedrijven.

8. Verder invullen door het uitgeven van kavels bij Goorkens en Hoogveld.

In 2016 is tot nu toe 2.257 m2 aan grond voor bedrijventerreinen verkocht en gepasseerd bij de notaris. Tevens zijn inmiddels voor 2016 afspraken gemaakt voor de uitgifte van in totaal 3.860 m2 en zit er mogelijk voor circa 1 tot 2 ha aan uitgifte in de pijplijn.

9. Onderzoeken alternatieve exploitatie onverkochte bedrijventerreinen.

Wat betreft plannen voor nieuwe bedrijventerreinen loopt er in de regio Noordoost Brabant een proces om daar regionale afspraken over te maken. De planning is  dat in juni 2016 de afspraken binnen Noordoost Brabant in het RRO zijn vastgelegd. In Uden is het terrein Hoogveld-Zuid hierbij betrokken. Voor dit bedrijventerrein wordt gekeken naar de mogelijkheden om op een deel van het terrein een zonnepark met zonnepanelen te realiseren.

10. Ondersteunen startende ondernemers en lokaal bedrijfsleven.  Startende ondernemers kunnen bij de bedrijvenregisseur terecht voor vragen. Daarnaast draagt de gemeente in 2016 financieel bij aan Startersmarktplaats Veghel Uden Schijndel en ondernemerslift plus en biedt de gemeente ondersteuning aan startersinitiatief Misfits in het centrum.
11. Acquisitie.

Ten behoeve van de verkoop bedrijfskavels zijn afspraken met een makelaar gemaakt. Met het georganiseerd bedrijfsleven worden mogelijkheden onderzocht om ondernemers uit Uden als ambassadeur aan te wijzen. Tevens vindt onderzoek plaats naar de economische kansen door de komst van de JSF.

12. Nadrukkelijk participeren vanuit EZ alsmede Verkeer en Vervoer in Agri Food Capital.

Naast de reguliere participatie neemt Uden deel aan de regionale bestuurlijke kopgroep detailhandel en aan de regionale bestuurlijke kopgroep infrastructuur. Udense projecten die financiële ondersteuning van Agrifood Capital ontvangen zijn o.a. Diabetes Chellenge (Blauwrijk), Pre- en postoperatieve voeding (Bernhoven), Energy Storage System (Ecovat)

  Koploper in duurzaamheid   Toelichting
1. In samenspraak met stakeholders opstellen van een duurzaamheidsagenda. 

De duurzaamheidsagenda is in december 2015 door de Raad vastgesteld.

2. Faciliteren van nieuwe- en bestaande duurzame initiatieven.

Dit is een doorlopende activiteit. Wij ondersteunen initiatieven die voortkomen uit de G1000 top.

3. Communicatie/educatie over het begrip Circulaire economie.

Circulaire economie is de rode draad van het duurzaamheidsbeleid en –agenda. Maatregelen zijn het gebruik van cradle to cradle en biobased producten actief ondersteunen en 25% van de door de gemeente gebruikte materialen zijn in 2020 C2C of biobased.

4. Conform Circulaire economie handelen in onze gemeentelijk uitvoering.

De ontwikkeling afvalbeleid is gestart. De Raad is akkoord gegaan met ‘Koers Udens afval in beweging, 2015-2020’.

5. Deelnemen aan de kopgroep van MVO ondernemers. De gemeente neemt deel aan deze kopgroep.
6. Faciliteren van initiatieven die het handelen van woningeigenaren stimuleren.

Via de Energiecoöperatie Uden stimuleert en ontzorgt ‘Thuis warm’ woningeigenaren bij het treffen van energiebesparingsmaatregelen.
De gemeente Uden heeft samen met andere gemeentelijke overheden in Noordoost Brabant de samenwerkingsovereenkomst Brabant woont slim ondertekend.

7. Het gemeentelijk wagenpark verduurzamen

Momenteel wordt deaanbesteding voor de aanschaf van duurzame voertuigen geformuleerd. De eerste voertuigen zullen in het najaar aangeschaft worden.

8. Pilots uitvoeren bij laagbouw en hoogbouw om afvalscheiding te verbeteren.

Afvalproeven laagbouw lopen en de voorbereidingen voor de hoogbouw zijn gestart.

9. Initiatieven onderzoeken om hergebruik van producten en materialen te verhogen Initiatieven zijn geïnventariseerd. Het vervolg wordt nu vormgegeven. 
10. Afschaffen van de stortbon om gratis afval bij de milieustraat in te kunnen leveren.

Met ingang van 2016 wordt geen stortbon meer verstrekt.

11. Communicatie over afval verbeteren.

Verbeteringen worden getest in afvalproeven. Dit is een continue proces.

12. Adviseren van bedrijven en maatschappelijke organisaties ten aanzien van mogelijkheden van duurzame energie. Dit is een doorlopende activiteit.
13. Haalbaarheid onderzoeken van een zonnepark op gemeentelijke gronden. De haalbaarheid van een zonnepark op gemeentelijke gronden is uitgevoerd en heeft zijn vervolg gekregen in het selecteren van een partij die zo’n park gaat ontwikkelen en beheren.
14. Met Energie Uden de potentie van duurzame energie-productie-locaties onderzoeken en realiseren. Er zijn verkenningen gestart naar deze mogelijkheden. Er is onder andere een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar mogelijkheden op Hoogveld Zuid.
15. Uitbreiding van het aantal laadvoorzieningen voor fiets en auto. Dit is in uitvoering.
16. Uitvoeren van de acties uit het energieakkoord. De acties uit het energieakkoord zijn opgenomen in de duurzaamheidsagenda 2015-2020.
  Versterken buitengebied   Toelichting
1. Het  opstellen van een partiële herziening van het bestemmingsplan Buitengebied.  

De aanvulling van de nota van uitgangspunten 2012 is in overleg met de klankbordgroep en raadswerkgroep opgesteld en verwerkt tot een ontwerp van de  partiele herziening van het bestemmingsplan Buitengebied, afgestemd op de provinciale Verordening 2014, de uitspraak van de Raad van State en andere ontwikkelingen zoals afstemming met de nieuwe Geurverordening. Hierover heeft de raad in mei 2016 een besluit genomen. In juni 2016 is het ontwerp ter inzage gelegd en de vaststelling van de partiele herziening van het bestemmingsplan Buitengebied staat in december 2016 op de agenda.

2. Een nieuwe werkwijze voor het sneller en efficiënter doorlopen van ruimtelijke procedures waarbij de gemeente nieuwe economische dragers en vrijetijdseconomie stimuleert. In de partiële herziening van het bestemmingsplan Buitengebied 2014 is nu het eerste veegplan opgenomen. Op 23 juni 2015 heeft het college besloten om 24 ontwikkelingen mee te nemen als veegronde in de procedure van het bestemmingsplan Buitengebied. In 2017 wordt  gestart met een tweede veegronde om nieuwe ruimtelijke plannen/ontwikkelingen weer tegelijkertijd in procedure te brengen.
3. Opstellen nieuwe Geurverordening. De geurverordening is vastgesteld op  17 februari 2016. 
4. Nieuwe functies in het buitengebied worden maximaal benut.

Nieuwe functies in het buitengebied worden gefaciliteerd. Er wordt waar mogelijk ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen en trends zoals bijvoorbeeld toename van vraag voor mantelzorg en dag en verblijfsrecreatie. Vorig jaar zijn er ongeveer 20 functiewijzigingen geweest bij voornamelijk agrarische bedrijven en naar verwachting wordt dit aantal  in 2016 verhoogd naar ongeveer 30 functiewijzingen doordat er steeds meer agrarische bedrijven gaan stoppen met de Stoppersregeling. 

Deze ontwikkeling gaat naar verwachting de komende jaren door omdat er in totaal 100 bedrijven aangegeven hebben te willen stoppen voor 2020. Dit betekent enerzijds dat er gezocht zal moeten worden naar nieuwe functies en/of gezocht moet worden naar een stimulans om stallen te slopen omdat  er steeds meer leegstaande stallen komen in het buitengebied.
 

5. Landschap van Allure: projecten uitvoeren voor eind 2017.

Voortschrijdend inzicht heeft geleid tot aanpassing van het plan, hetgeen door de provincie Noord Brabant en College van B&W is goedgekeurd. Hiermee kunnen enkele belangrijke onderdelen van het plan verder uitgewerkt worden, hetgeen leidt tot uitvoering in zomer 2016. Hierbij heeft overleg met betrokken bewoners regelmatig plaatsgevonden. Op onderdelen waar aankoop van gronden noodzakelijk is, wordt beperkte voortgang geboekt. Inzet van grondverwerving is dan ook opgeschaald.

6. Digitale ontsluiting buitengebied. 

Naar verwachting starten de aanlegwerkzaamheden in onze regio in september 2016 en worden deze eind 2017 afgerond. Wat betekent dat alle bewoners van het buitengebied in Uden, de witte gebieden, de mogelijkheid hebben om aan te sluiten op het glasvezelnetwerk.