Verberg het menu

Voortgang programma

In de Programmabegroting 2016 zijn doelstellingen en acties opgenomen. Met deze rapportage informeren wij de Raad over voortgang van de realisatie in de eerste drie maanden van het jaar.

Realisatie in één oogopslag

 gerealiseerd/afgerond   gestart/onderhanden   nog niet opgestart

  Samen de leefomgeving inrichten   Toelichting
1. Het  leefbaar maken en houden van de woonomgeving staat voorop. Onderhoud wordt conform planning uitgevoerd. Daarnaast worden meldingen mbt de openbare ruimte opgelost.
2. Bij de inrichting van de publieke ruimte wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de inpassing van speelruimtes voor de jeugd én ontmoetingsplekken voor ouderen. Dit maakt deel uit van de lopende projecten
3. Ook richt de gemeente de openbare ruimte zo groen mogelijk in. Dit maakt deel uit van de lopende projecten
4. Bij de inrichting van de leefomgeving houden we rekening met toegankelijkheid voor mensen met een handicap. Dit maakt deel uit van de lopende projecten. Daarnaast is een convenant met de werkgroep Drempels Weg in voorbereiding over richtlijnen mbt toegankelijkheid.
5 Het uitvoeren van rehabilitaties/ reconstructies aan de wegen en de civiele kunstwerken in de leefomgeving op basis van einde levensduur. De geplande rehabilitaties/ reconstructies voor 2016 zijn in voorbereiding, dit zijn:
• Birgittinessenstraat/St. Jansstraat
• Asfaltpaden Raampark
• Kruispunt Industrielaan/ Noordelijke Rondweg
• Industrielaan (oostelijk gedeelte)
• MFA Oudedijk
• Voorbereiding Vijfhuizerweg/Morel
 
6 Het uitvoeren van klein en groot onderhoud aan de leefomgeving om de afgesproken kwaliteit te handhaven door middel van het uitvoeren van projecten. Financiering vanuit de daarvoor bestaande onderhoudsfondsen. De voorbereiding van onderhoud aan de disciplines wegen, groenvoorzieningen, speelvelden en civiele kunstwerken is opgestart. De uitvoering van de deelopdrachten wegen, start tweede kwartaal 2016. Uitvoering renovatie speelvelden vindt plaats in juni/juli. Groot onderhoud groenvoorzieningen heeft deels dit voorjaar reeds plaatsgevonden en het overige vindt komend plantseizoen (nov’16-april’17) plaats
7 Het voorbereiden en uitvoeren van de plaatsing van een F-16 op een rotonde nabij vliegbasis Volkel.   De voorbereidingen voor het plaatsen van een F-16 verlopen voorspoedig. De WABO vergunning is aangevraagd.
Plaatsing F-16 staat gepland in september 2016.  
 
8 Waar dat mogelijk en doelmatig is,  kiest de gemeente Uden voor het afkoppelen van hemelwater, conform beleid. Dit is onderdeel van de lopende projecten.
  Goed en veilig verkeer   Toelichting
1. Opstellen nieuw GVVP (Gemeentelijk verkeer en vervoerplan), inclusief parkeerbeleid Het visiedeel van het GVVP is in decemberwordt in december 2015 aan de raad aangeboden
2. Opstellen realisatieprogramma (GVVP) Het uitvoeringsprogramma wordt in de eerste helft van 2016 ter informatie aan de raad aangeboden
3. Terugbrengen van de hoeveelheid verkeersborden door het 'shared space' concept. Onderzoek vindt plaats in 2017
4. Onderzoek tracé N605 / Zeelandsedijk Het onderzoek is voorzien in de tweede helft van 2016
5. Aanleg turborotonde Oudedijk Bestemmingsplanfase wordt momenteel doorlopen. Door aanwezigheid van dassenpopulatie worden alternatieven onderzocht. Dit leidt tot ongeveer 3 maanden vertraging in de planning
6 Onderzoek naar huidige HOV tracé ten noorden van het busstation De onderzoeksresultaten worden in juni door het college besproken en vervolgens doorgeleid naar de raad.
7 Het openbaar vervoer voorziet in snelle en gemakkelijke verbindingen naar de grote steden om ons heen. Daar waar buslijnen niet toereikend zijn, wordt gezocht naar openbaar vervoer op maat met behulp van bewoners / organisaties. Samen met de dorpsraden en gebiedsplatforms wordt gezocht naar oplossingen. In 2016 wordt met de Provincie, Arriva en vertegenwoordiging van bewoners een aantal businesscases uitgewerkt die kunnen leiden tot aanpassing van de dienstregeling 2017 en/of inzet van (ander) materieel.
8 Gedifferentieerd parkeerbeleid Een beleidsnotitie met uitgangspunten en mogelijke varianten wordt momenteel uitgewerkt. Resultaten zijn in oktober 2016 te verwachten.
  Onderwijs: talent benutten en ontwikkelen   Toelichting
1. Een snelle realisatie van de nieuwbouw voor het Udens College (HAVO, VWO) is van groot belang voor de toekomstige ontwikkelingen in het Voortgezet Onderwijs. De nieuwbouw start  medio 2016 en zal 2e helft 2017 gereed zijn. Het project is volgens planning vanuit beleid overgedragen aan de uitvoering; zij zijn ook verantwoordelijk voor het behalen van de planning en eventuele communicatie.
2. We stimuleren het behoud van het ROC / MBO. In 2015 zijn er een aantal gesprekken gevoerd over opleidingen. Er is nog geen duidelijkheid over de huisvestingsvraag die daar aan vast zit.
3. De gemeente ziet kansen voor Living Labs. Dit is een onderwijsvorm waarin een test- en ontwikkelomgeving waar nieuwe producten en diensten ontwikkeld worden. Combinaties met bijvoorbeeld het Zorgpark, de vliegbasis en agrofood worden daarvoor benut. Maar ook andere samenwerkingen tussen onderwijs en bedrijfsleven worden gestimuleerd. In 2016 zijn we deelnemer van het project Kweekvijver medewerkers beveiliging. Geoormerkte Webgelden worden voor de projecten alleen ingezet voor de cursus Basisvaardigheden waar deelnemers gescreend worden voor de opleidingen. Via bestrijding van laaggeletterdheid, ook bij werknemers van bedrijven, wordt gewerkt aan verduurzaming van de arbeidsrelatie en versterking zelfredzaamheid van inwoners. 
 
4. Nieuwbouw Kindcentrum Odiliapeel (Oude Dijk) is medio 2016 gereed. Tijdelijke huisvesting aan de Spechtenlaan is volgens planning in gebruik genomen. De realisatie van de nieuwbouw ligt op schema. Verwachte oplevering is voor de zomer van 2016.
6. De herbouw De Brinck/Jan Bluyssen is uiterlijk 1 januari 2017 in gebruik genomen. In 2015 is planvorming (gebouw, inrichting openbare ruimte) gereed gekomen. En heeft de verzekeraar ingestemd met de duurzaamheidsmaatregelen en hiervoor budget beschikbaar gesteld.
  Sportief bewegen   Toelichting
1. De gemeente richt zich vooral op de breedtesport met als uitgangspunt: sport moet toegankelijk zijn voor iedereen. Is uitgangspunt voor het huidige beleid en wordt dan ook als zodanig toegepast
2.

Een visie opstellen over sportaccommodaties zodat deze nog beter gebruikt kunnen worden voor activiteiten voorkomende uit de samenwerking van onderwijs, zorg en kinderopvang. Dit wordt gekoppeld aan een update gevolgd door een herijking van de geldende Sportvisie waarvan de start in de 2e helft van 2016 is voorzien, na afronding van het project rondom de zwembaden.

De inhoudelijke herijking van de huidige sportvisie wordt beoogd voor 2017/2018
 
3

In 2015 is een keus gemaakt voor een nieuwe meerjarige exploitatie bijdrage voor het 3essen zwembad.

Besluitvorming over exploitatie van het  Drie Essen zwembad is afgerond.
4

In 2016 wordt bezien of  er een financiële bijdrage wordt geleverd aan het zwembad van de vereniging Zeester/Meerval.

Het onderzoek naar Zeester Meerval bad is gepland voor de tweede helft van 2016

5 In 2016 wordt onderzocht op welke wijze de problemen rondom park Moleneind en de daar gehuisveste sportverenigingen kunnen worden opgelost.  Dit project is gestart, de planning is dat eind 2017 besluitvorming kan plaatsvinden
6 Het traject met AV de Keien en De Kuip in het subsidie- en tarievenbeleid buitensportaccommodaties wordt verder uitgewerkt 2016-2017
7 De 8,4 fte buurtsportcoaches die eind dit jaar ingevuld dienen te zijn in het programma Sport en bewegen in de buurt groeit gestaag door Op dit moment hebben we 7,7 fte ingevuld. We zijn nog met partners in gesprek om de laatste 0,7 fte in te vullen. 
8

De gemeente Uden is aan de slag gegaan met een beleid dat gericht is op het tegengaan van overgewicht bij kinderen (JOGG). In 2016 is de organisatie hiervan operationeel inclusief een procesregisseur en rekenen wij er op dat eerste activiteiten zichtbaar zijn.

Het plan van aanpak is in ontwikkeling en de kickoff voor de partners staat gepland op 31 mei. In september 2016 zal de kickoff naar buiten voor de doelgroep zijn.
Lopende ontwikkelingen zoals de toename in gezonde scholen worden vormgegeven.
Het JOGG kent een samenhang met het project ‘de gezonde wijk’. Over de gezonde wijk zal in september van dit jaar ruim worden gecommuniceerd.
Ook wordt de samenwerking regionaal vormgegeven o.a. in het project Healthy Live.

 

 

  Cultureel lef en ondernemerschap   Toelichting
1

Na het faillissement van MIK wordt met het culturele veld cultuureducatie voor de toekomst geborgd. Het seizoen 2015 – 2016 vormt daarin een overgangsjaar.

De ontwikkelingen in het culturele veld vereisen een herijking van de Cultuurvisie. Die herijking betreft vooral de activiteiten die uitgevoerd (gaan) worden om de al eerder vastgestelde doelen te behalen alsmede de wijze waarop het culturele veld is georganiseerd en samenwerkt. Deze herijking zou medio 2016 door de raad moeten worden vastgesteld

Er is een start gemaakt met het actualiseren van de cultuurvisie. De genoemde elementen zullen daar een plaats in krijgen. Voor de zomer zal de eerste informatie bekend zijn.
2. De gemeente vergroot het Innovatiefonds voor culturele vernieuwingen door actieve werving van project Dit actiepunt wordt ook onderdeel van de cultuurvisie.
 
3. De samenwerking tussen de kunst- en cultuursector en de Udense jeugd door het ‘pimpen’ van lelijke plekken bouwen we uit door het aangrijpen van soortgelijke projecten. Dit actiepunt wordt ook onderdeel van de cultuurvisie.
4. De bibliotheek wordt meer toegesneden op de huidige trend van digitalisering en haar plaats in wegwijs maken van inwoners binnen het sociaal domein (= decentrale toegang) Via een brede inzet op tegengaan van laaggeletterdheid wordt ook het digitaal wegwijs maken van inwoners geborgd in de basisstructuur met een vaste rol en positie van de bibliotheek. 
5. Met het museum voor Religieuze Kunst zijn afspraken gemaakt over de subsidie en prestaties/aantal bezoekers. Deze worden gevolgd. Het MRK houdt de gemeenteraad regelmatig van alle ontwikkelingen op de hoogte via een nieuwsbrief.