Verberg het menu

Maximaal meedoen

Ontwikkelingen

Sociale en doelmatige aanpak

Door de transities in het sociale domein doet de gemeente een groter beroep op de eigen verantwoordelijkheid van burgers en hun sociale omgeving.

Wie zelfredzaam is, kan zoveel mogelijk zelf zijn zorg organiseren zodat de beperkte middelen die de gemeente tot haar beschikking heeft, beschikbaar blijven voor de meest kwetsbare inwoners.

De zorg voor de jeugd organiseren wij zo dichtbij, kort en eenvoudig als mogelijk. Preventie, lichte hulp en ambulante zorg wordt laagdrempelig, dichtbij en direct aangeboden. Zorgorganisaties bieden deze zorg in goede samenwerking met diverse partners. Ze kunnen voorzien in zorg aan kinderen en hun ouders in de directe leefomgeving, op plaatsen waar ouders komen: consultatiebureau, school, CJG en huisarts.

Iedereen aan het werk: investeren in meedoen

Meedoen is belangrijk. Dat geldt ook voor inwoners van Uden die een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Het hebben van werk is een belangrijke basis voor welzijn. Het biedt mensen structuur en toegevoegde waarde. Niet voor alle mensen is betaald werk haalbaar. Daarom komt de hele participatieladder, van vrijwilligerswerk tot en met betaald werk, in beeld. Wij bieden onze inwoners de mogelijkheid om te participeren op hun eigen niveau.

Geen armoede, geen schulden

Het proactieve armoedebeleid wordt voortgezet, waarbij ook aandacht blijft voor verborgen armoede. Door integraal met armoedeproblemen om te gaan komt ook maatschappelijke en sociale activering aan de orde. Naast het bieden van ondersteuning wordt armoede ook actief opgelost. Kinderen die opgroeien in armoede blijven we structureel ondersteunen.

Schulddienstverlening wordt integraal aangepakt zodat er structurele oplossingen komen. De verantwoordelijkheid voor het ‘uit de schulden komen’ ligt bij de cliënt zelf of diens begeleiding. De gemeente heeft een adviserende en ondersteunende rol als de cliënt zelf verantwoordelijk is. De gemeente heeft een adviserende en regisserende rol als de cliënt begeleiding heeft. Schulddienstverlening is naast het oplossen van schulden sterk gericht op het voorkomen van schulden en het tegengaan van recidive.

Meedoen door ondersteuning

Extra aandacht  en ondersteuning voor mantelzorgers en vrijwilligers, ter voorkoming van overbelasting.

Wij stimuleren ouderen om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen en zelfstandig deel te nemen aan de samenleving. Uiteraard zullen er momenten zijn dat ondersteuning nodig is. Als gemeente maken wij ons hard om een aanbod van goede en passende zorg te kunnen bieden. Daarbij heeft dementie onze bijzondere aandacht.

Iedere zorgvraag en elke situatie is anders. Dat betekent dat we tegemoet komen aan de specifieke behoefte van mensen met een zorgvraag. We bieden zoveel mogelijk maatwerk, waarbij goed gekeken wordt naar wat de persoon wel kan. Ook hier zetten we in op de eigen kracht van mensen.

Leefbare wijken en dorpen

In een groene, gezellige, gezonde en gastvrije gemeente is het prettig samen leven. Inwoners moeten hun leefomgeving als prettig ervaren.
Als gemeente zijn wij continue bezig om de leefbaarheid in Uden, Volkel en Odiliapeel op peil te houden en daar waar nodig te verbeteren. Dat kan op allerlei manieren: in het onderhoud van wegen, openbare plekken, natuur en voorzieningen. Maar ook het stimuleren van burgerparticipatie, het bijdragen aan de integratie van nieuwkomers en aan het oplossen van problemen als schooluitval, werkeloosheid, huiselijk geweld en isolement van vrouwen.

Onze maatschappelijke opgave voor opvang van vluchtelingen vullen we in via vrijwilligers die worden ondersteund door Vluchtelingenwerk Nederland. Er zal geen medewerking worden verleend aan een eventueel asielzoekerscentrum.