Verberg het menu

Voortgang programma

In de Programmabegroting 2016 zijn doelstellingen en acties opgenomen. Met deze rapportage informeren wij de Raad over voortgang van de realisatie in de eerste drie maanden van het jaar.

Realisatie in één oogopslag

 gerealiseerd/afgerond   gestart/onderhanden   nog niet opgestart

  Sociale en doelmatige aanpak   Toelichting
1. Op een excellente wijze invoeren van het nieuwe sociale beleid. Door gerichte sturing op klantproces, vertaald naar te behalen doelen en benodigde inzet (tijd, geld, kwaliteit) van betrokken partners de komende jaren de ideale zorgpiramide realiseren waarbij ca. 80 % van de inwoners is geholpen door inzet van de directe omgeving en algemene voorzieningen. Tijdens de thema avonden wordt steeds teruggeblikt om te zien waar we staan in relatie tot de doelstelling. De thema avond van februari had nog niet alle gegevens over 2015. De volgende thema avond (juni 2016) wordt gebruikt voor de financiële doorkijk naar 2020.
2. Als het gaat om preventie worden basisvoorzieningen belangrijk. Voor jeugdigen is dat bijv. het jongerenwerk en begeleiding binnen de onderwijsketen’. Voor volwassenen is dat het behoud van de factor ‘tijd en aandacht’ die vooral geleverd wordt door het product ‘hulp bij het huishouden’. Deze voorzieningen blijven minimaal op het huidige niveau. Alle basisvoorzieningen zijn nog voor handen. In brede zin wordt gewerkt aan het zichtbaar krijgen van wat de basisstructuur is of moet zijn, zodat ook gericht (bijv. met subsidies) gestuurd kan worden op behoud of versterking hiervan. De LOL-methode van december 2015 heeft hiervoor de nodige input opgeleverd. De eerste resultaten voor beleid worden na de zomer verwacht.
3. In de hulpverlening richting gezinnen is het doel: weer meedoen in de samenleving en het uitgangspunt: één gezin, één plan, één regisseur. Halfjaarlijks worden de resultaten van de doorontwikkeling gepubliceerd en de data geactualiseerd, o.a. via de monitor sociaal domein en de nieuwe indicatoren zoals vanuit de BBV voorgeschreven. Er blijft ook aandacht voor doorontwikkeling van de indicatoren. Indien relevant  worden voorstellen voorgelegd m.b.t. wijzigingen of aanvullingen op indicatoren.
 
  Iedereen aan het werk: investeren in meedoen   Toelichting
1. We zoeken nadrukkelijk samenwerking met werkbedrijven, onderwijs en lokale ondernemers om kansen op werk te vergroten. Dit komt o.a. tot uitdrukking in het (samen met de regio) uitwerken van werkgeversbenadering. Het Werkbedrijf voor de arbeidsmarktregio, waarvan Uden onderdeel uitmaakt, wordt vanuit de centrumgemeente Den Bosch gevormd. Daaronder komen vijf werkgeversservicepunten (WSP) waarbij Uden wordt vertegenwoordigd door WSP Frisselstein in Veghel. Ook de aansluiting op AgriFood Capital is hierin van belang; ondernemers onderwijs en overheid werken samen. In juli is het lokale beleid vastgesteld; de vertaling naar lokaal uitvoerend beleid is opgepakt. De regionaal ontworpen kaders voor SROI en uniforme uitvoeringsmaatregelen zijn vastgesteld en worden nu vertaald naar concrete afspraken bij nieuwe aanbestedingen (zoals vervoer/regiotaxi) of bij aanpassing van bestaande contracten (zoals Hbh). De voorbeelden van hoe SROI kan worden ingevuld, worden betrokken van het regionale servicepunt SROI dat ook de monitoring doet van de realisatie van de SROI 
2. We maken afspraken met organisaties over stage- en werkervaringsplaatsen. Verschillende lokale werkgevers hebben initiatieven ontwikkeld voor werkstages. Op die manier wordt (de kans) op uitstroom bevorderd. Op basis daarvan lopen er diverse projecten.
3. We starten met de ontwikkeling van een breed plan van aanpak dat gericht is op zowel uitkerings-gerechtigden (van uitkering naar werk) als op de economische ontwikkeling Uden. Om diagnose en matching beter mogelijk te maken is een applicatie aangeschaft. Klantgesprekken, gericht op verkrijgen van arbeid, zijn in de vorm van profielgegevens in het systeem gevoerd. Eventuele beperkingen en competenties kunnen vervolgens worden gecombineerd met de mogelijkheden die er liggen op de arbeidsmarkt. Het systeem maakt het (bovendien) mogelijk om inzicht te krijgen in diverse doelgroepen. Er zijn doelgroepen bepaald waarvoor de komende periode specifiek beleid wordt ontwikkeld gericht op (geheel of gedeeltelijke) uitstroom
 

 

  Geen armoede, geen schulden   Toelichting
1. We continueren de lijn die we al hebben in gezet, beschreven in het Beleidsplan Schulddienstverlening. Deze lijn is gericht op het bieden van praktische hulp, toeleiding tot ondersteuning en inzet schuldsanering. Als ondersteuning in de vorm van begeleiding nodig is, wordt deze verstrekt via de zogenoemde ‘toegang’ vanuit het Basisteam. Als generieke ondersteuning volstaat, wordt deze geboden door het maatschappelijk werk. Deze ondersteuning kan worden aangevuld met specifiek hiervoor opgeleide vrijwilligers onder aansturing van het maatschappelijk werk. De herijking van het instrumentarium, gebruikt voor bestrijding armoede, is ondergebracht bij de nieuwe projectleidster sociaal domein die per 1 mei jl is begonnen. De opdracht wordt gekoppeld aan de evaluatie van het huidige beleid schulddienstverlening. Er is nog geen planning beschikbaar. 
 
  Meedoen door ondersteuning   Toelichting
1. Aandacht voor aangepaste woonvormen en dagbesteding van kwetsbare inwoners. Nieuwe initiatieven worden, samen met bewoners en het professionele veld, uitgedacht om te voorzien in de behoeften van onze inwoners. Samen met St. Jan, een locatie van BrabantZorg, wordt een voorstel uitgewerkt voor populatie bekostiging om te voorzien in basis-ondersteuning voor de bewoners van St. Jan en haar aanleunwoningen. De nieuwe wijze van bekostiging zou moeten ingaan per 1-1-2017.
 
2. Versoepelen van regels voor woningaanpassingen. De aandacht voor mantelzorgers, in het traject om te komen tot ondersteuning, groeit maar is nog niet op het gewenste niveau. Dit is een belangrijk onderdeel van het transformatieproces. Een eerste innovatie pilot voor 30 inwoners van Uden zal nog voor de zomer gaan starten en is gericht op het ontzorgen van mantelzorgers en het zelfredzaam houden van kwetsbare ouderen. Dit wordt gedaan m.b.v. diensten aan huis die via een digitaal device dat door de oudere zelf e/o samen met zijn mantelzorgers bediend kan worden. 
3 Inrichting van professionele ondersteuning vanuit het basisteam voor de bemensing van algemene voorzieningen binnen de sociale steunstructuur wonen/zorg/welzijn. Het voeren van herindicatie-gesprekken is de manier om na te gaan of de geboden ondersteuning nog steeds voldoet of dat op een andere wijze voorzien moet worden in de oplossing. Met Ons-Welzijn is een nieuwe subsidie-overeenkomst afgesloten met daarin de prestatie afspraken gericht op zowel preventie als hulpverlening. Samen met Ons-Welzijn wordt toegewerkt naar ‘een huishouden, een plan’. Sociaal werk, maatschappelijk werk en jeugdzorg zijn de hoofdtaken van Ons-Welzijn.
 
4 Om goed in te kunnen spelen op de zorgvraag stuurt de gemeente, waar nodig, de verschillende zorgaanbieders aan om te zorgen dat het aanbod voldoet aan de vraag. Via de virtuele overlegtafel van de Centrumregeling Wmo wordt samen met aanbieders gewerkt aan vernieuwing van aanbod dat past bij de vraag. Het anders vormgeven van ondersteuning aan mensen met psychiatrische problematiek is daarbij onderwerp van gesprek maar ook de nieuwe afbakening tussen beschermd wonen en (intensief) begeleid wonen. De nieuwe aanvragen voor realisatie van ‘zorgwonen’, welke bij afdeling Ruimte binnen komen, worden in samenhang met het regionale beleid bekeken om te komen tot spreiding over de regio (en Uden) en diversiteit van aanbod.
       

 

  Leefbare wijken en dorpen   Toelichting
1.

Jaarlijks actualiseren en monitoren van gebiedsontwikkelingsplannen met de gebiedsplatforms.

Onderzoeken met het gebiedsplatform Oost hoe met medewerking van inwoners een MFA-functionaliteit in gebied Oost gerealiseerd kan worden waarin naast onderwijs, ontmoeting en welzijn (incl. sport en spel) ook zorg en ondersteuning is ondergebracht.

Uitvoeringprogramma’s worden in overleg met de gebiedsplatforms geactualiseerd. Samen met de platforms is bepaald waar de focus ligt.
Oost: visie-ontwikkeling MFA
West: wijkontwikkeling Bitswijk en Bogerd, samen met Area
Zuid-Uden: ontwikkeling centrumgebied Sesterlaan incl. honden uitlaatplek
Uden-Buiten: beleid m.b.t. recreatie en natuurvoorzieningen, verkrijgen van breedband internet via glasvezel
Volkel: besluitvorming route Volkel-Boekel
Odiliapeel: verkeerssituatie Oudedijk en Nieuwedijk, in samenhang met de ontwikkeling van het kindcentrum/, de MFA en nieuwe invulling van Peelhonk.
Onderwerpen waar alle gebiedsplatforms bij betrokken zijn geweest, komen uit de G1000-ideeën, te weten: fietsvisie en zorg in de eigen wijk.


 
2.

Met medewerking van inwoners realiseren van een MFA-functionaliteit in Odiliapeel waarin naast onderwijs, ontmoeting en welzijn (incl. sport en spel) ook zorg en ondersteuning is ondergebracht. 

Een eerste concept voor ‘dorpszorg’ gedragen en ontworpen door vrijwilligers is in 2015 ingepast in de verdere realisatie van MFA-functionaliteit. In aanvulling op de welzijnsvoorzieningen binnen het MFA-gebied, willen we ook komen tot een vorm van verpleeghuisvoorziening (ook voor dementie) in het dorp. De voorstellen voor financiering en processtappen worden nu opgestart. 
3. Met medewerking van inwoners realiseren van decentrale toegangen als uitbreiding van de ontmoetings- en welzijnsfunctie binnen MFA’s en vergelijkbare gebouwen. Bij de doorontwikkeling van de lokale steunstructuur zijn in 2015 voor 3 inlooppunten vrijwilligers getraind in verwijzing en signalering. Per locatie wordt nu gekeken hoe deze taken, in combinatie met beheer en openingstijden, het beste vormgegeven kunnen worden. Over de daadwerkelijke start van deze inlooppunten wordt nog voor de zomer van 2016 eerste communicatie richting bewoners verwacht.
4. Burgerparticipatie vindt in Uden onder meer plaats via Udenaar de Toekomst, uitwerking van G-1000 ideeën en thema gerichte miniconferenties.  De gemeente wil meer van buiten naar binnen werken en dit vraagt een andere manier van organiseren van het werk dat verricht wordt.
Via de zgn. ‘verbinders’ wordt intensief contact gehouden met Udenaardetoekomst en  vergelijkbare burgerinitiatieven. Het trekkerschap ligt bij de griffie

 
5 Huisvesten van statushouders, erkende vluchtelingen als een wettelijke taak In januari 2016 is de achterstand helemaal ingelopen.  In de eerste helft van 2016 ligt de  taakstelling op 49. De verwachting is dat er dit jaar ongeveer 100 statushouders gehuisvest worden. Verdere beleidskeuzes volgen uit de thema avond over vluchtelingen met bewoners, partijen en raadsleden van 12 mei 2016.