Verberg het menu

Voortgang programma

In de Programmabegroting 2016 zijn doelstellingen en acties opgenomen. Met deze rapportage informeren wij de gemeenteraad over voortgang van de realisatie in de eerste drie maanden van het jaar.

Realisatie in één oogopslag

 gerealiseerd/afgerond    gestart/onderhanden    nog niet opgestart

  Sociaal veilig   Toelichting
1. Woninginbraken zijn speerpunt van beleid in 2015-2018 Voor woninginbraken geldt dat jaarlijks verschillende instrumenten worden ingezet ten behoeve van de preventie zoals persberichten plaatsen, faciliteren BIN-project en deelname donkere dagen offensief. In mei 2016 is de gemeenteraad geïnformeerd over o.a. woninginbraken.
2. Aandacht voor huiselijk geweld. Vanuit cluster Veiligheid wordt de regiefunctie, voorkoming escalatie en direct opstarten van juiste ondersteuning, uitgevoerd. Proces loopt, relatie met veiligheidshuis en 'veilig thuis' (AMHK)is, als gevolg van de transformatie, opnieuw vormgegeven. Veilig thuis is wat voorheen steunpunt huiselijk geweld was en AMK. Tot op heden zijn er geen huisverboden uitgevaardigd.
3. Inzichtelijk krijgen van de situatie op campings en andere accommodaties op het gebied van brandveiligheid, aan- en bij bouwsels, gebruiksvoorschriften, adresfraude, sociale zekerheids-fraude en permanente bewoning. Dit inzicht is in 2014 verkregen. Handhavingsstrategie is voor 3 campings opgepakt. Handhavingstrajecten voor 2 campings lopen ook door in 2016. 3e campingeigenaar is in overleg met de gemeente Uden voor het opstellen van een herinrichtingsplan. De controles brandveiligheid en bouwtechnische aspecten chalets en kampeermiddelen van het recreatieterrein het Hultje zijn in mei 2016 uitgevoerd
4. Verkeersveiligheid heeft betrekking op de veiligheid van verkeer voor verkeersdeelnemers in het algemeen, voor specifieke doelgroepen en in bepaalde gebieden. Verkeersvervoersplan wordt opgesteld onder regie van Ruimte; hierover wordt via programma 3 Goed leven en ontmoeten, gerapporteerd.
5.

Woonadresfraude, waaronder aandacht voor huisvesting van arbeidsmigranten

Op basis van de controleresultaten uit 2014 over 100 panden is in 2015 inzet gepleegd. Uitvoering is conform beleid. Er is een klankbordgroep huisvesting arbeidsmigranten met vertegenwoordigers uit de uitzendbranche, het ZLTO, makelaardij en de woningcorporatie Area opgericht. De klankbordgroep zal input leveren voor het concept handhavingsarrangement en de uitvoeringsregels huisvesting van tijdelijke arbeidsmigranten. Het concept handhavingsarrangement zal na input van de klankbordgroep worden voorgelegd aan de overkoepelende organisatie uit de branche. De gesprekken over de inhoud van het handhavingsarrangement lopen nog. De verwachting is dat eind mei 2016 overeenstemming over de inhoud wordt bereikt. In 2016 worden de controles op de huisvesting van arbeidsmigranten en woonadresfraude voortgezet. 
6 Jeugdoverlast.

Door structureel overleg tussen maatschappelijk werk, jongerenwerk, boa en politie worden groepen in beeld gebracht en acties ondernomen. Uitvoering is conform beleid. Ook hier geldt dat in het jaarverslag integrale veiligheid een terugkoppeling plaatsvindt inzake jeugdoverlast.

 

  Minder regels   Toelichting
1. De handhavers in de openbare ruimte (BOSs) hebben hierin een spilfunctie. BOA's opereren samen met de politie, ze zijn professioneel en zijn duidelijk herkenbaar aan hun uniform.

Begin 2016 heeft ons college het 'meerjarenuitvoeringskader toezicht en handhaving openbare ruimte 2016-2018 vastgesteld, waarin verder inhoud wordt gegeven aan onder meer de professionalisering van het toezicht. Het uitvoeringsplan toezicht en handhaving openbare ruimte voor het jaar 2016 (thor) ligt op koers.


De samenwerking met de politie is goed. In april is er een eerste bijeenkomst geweest met de boa’s en wijkagenten om nadere afspraken te maken over o.a. samen optrekken in de wijk, samenwerken en onderlinge communicatie.
 

2. We voegen gastheerschap toe aan de bestuurlijke opdracht aan onze BOA's. In de werkoverleggen/briefings krijgt gastheerschap en communicatie regelmatig aandacht. Praktijkervaringen worden collectief gedeeld om dit verder te optimaliseren. Klanten wordt in 2016 ook om feedback en input gevraagd, onder andere op straat. 
3. Menselijke Udense maat is een belangrijke maatstaf bij de wijze van handhaving. De Udense maat is uitgewerkt in het meerjarenuitvoeringskader. Hoofdlijn is dat in diverse gevallen eerst gewaarschuwd wordt. Het is aan de professionaliteit van de boa om de situatie ter plekke te beoordelen. Indien nodig wordt direct beboet. In 2016 is inmiddels gestart met het verstrekken van de zogenoemde 0-waarschuwingen: een brief die de gewaarschuwde thuis ontvangt met extra uitleg over waarom hij/zij een waarschuwing heeft ontvangen.
  Veilig door politie en brandweer   Toelichting
1 Inzet van wijkagenten. Er zijn afspraken gemaakt over het aantal wijkagenten en gebiedstoedeling. Inmiddels is duidelijk welke wijkagent is toebedeeld aan een wijk. Voor gemeente Uden geldt dat zij ook een aantal wijkagenten heeft conform afspraak. Via verschillende communicatieinstrumenten is naar de inwoners van Uden gecommuniceerd wie de wijkagent is. Inmiddels is het overleg en de samenwerking tussen politie en boa's verder gestructureerd. Periodiek is er afstemming met de operationeel expert van de politie
  Veilig uitgaan   Toelichting
1. Terugdringen van geweldsincidenten door samenwerking tussen politie, BOA's, horeca, bezoekers en gemeente. Voor de gemeente Uden is uitgaansgeweld een prioriteit binnen de kadernota integrale veiligheid. Uitvoering wordt gegeven aan de afspraken die zijn gemaakt in het horecaconvenant. Het Horecaconvenant zal in overleg tussen betrokken partijen in 2016 worden geactualiseerd. Daarnaast beschikt de gemeente over 7 camera's in het horecaconcentratiegebied
2. Horecasluitingstijden behouden..  In het Horecaconcentratiegebied zijn gedurende de weekenden de horecasluitingstijden uitgebreid. Deze zijn opgenomen in de APV. Op doordeweekse dagen geldt een 'uitloopkwartier' voor de gehele horeca. Vooralsnog is / wordt dit kwartier niet uitgebreid tot een half uur, gelet op de risico's bij gelijktijdige calamiteiten in de verschillende kernen. 
 
3 Een jeugdcafé 0.0 zodat de jeugd onder de 18 kan uitgaan. Meltdown, een periodiek alcoholvrij feest voor jongeren door jongeren, in Markant, is een eerste geslaagd initiatief gestart, dat zich in 2016 vier - tot zesmaal gaat herhalen. Mogeljik gaat ook de PUL een dergelijk initiatief herhalen.