Verberg het menu

Financiën

Het onderdeel Financiën is vooral cijfermatig van aard. Het is een verzameling van cijfermatige afwijkingen. Ook zijn opgenomen de 3e bezuinigingsmonitor 2017 en een actualisatie van de paragraaf Risicobeheersing en weerstandsvermogen.

De belangrijkste financiële afwijkingen van € 50.000 en hoger of politiek gevoelig, worden uitgebreid toegelicht. Met de raad is afgesproken en als zodanig vastgelegd in de Financiële verordening dat de overige posten niet meer toegelicht worden.

Volledigheidshalve hebben we overigens wel een specificatie van die posten opgenomen per programma.