Verberg het menu

3e bezuinigingsmonitor 2017

Voortgang realisatie bezuinigingsmonitor t/m 2017

Vier keer per jaar, bij de Programmabegroting, de Begrotingsnotitie, de Bestuursrapportage en bij de Programmarekening, informeren we de gemeenteraad over de voortgang van nog te realiseren bezuinigingen. Dit doen we op een eenduidige manier en we maken gebruik van de hiervoor ontwikkelde bezuinigingsmonitor. 

Na de 2e bezuinigingsmonitor, opgenomen in Programmabegroting 2018, was de taakstelling voor 2017 gerealiseerd. Voor 2018 en verder resteerde nog de taakstelling herijking Cultuurvisie van € 150.000 structureel. Zoals vermeld in de Programmabegroting 2018 vinden we het belangrijk dat het volgende gemeentebestuur in maart 2018 kan beginnen zonder openstaande bezuinigingen. Voor wat betreft deze laatste bezuinigingstaakstellingen kunnnen we nu melden dat we door heroverweging van het cultuurbudget (€ 80.000) en het budget kunstbevordering (€ 18.000) vanaf 2018 om totaal € 98.000 van de taakstelling structureel kunnen realiseren. Van het restantbedrag van € 52.000 (structureel) wordt nu voorgesteld deze niet te realiseren en af te boeken. Deze melding is opgenomen in de 2e financiële afwijkingenrapportage 2017.