Verberg het menu

Toelichting weerstandscapaciteit

Deze is al volgt opgebouwd:

Nummer Post Bedrag x € 1.000
1 Algemene reserve vrij besteedbaar € 14.901
2 Algemene reserve Grondbedrijf (effectief beschikbaar) € 16.630
3 Reserve sociaal domein € 7.403
4 Resultaat 2e financiële afwijkingenrapportage € 473
4 Stille reserves € 4.557
5 Onbenutte belastingcapaciteit € 3.440
  Totale weerstandscapaciteit € 47.404

1. Algemene reserve vrij besteedbaar

De algemene reserve bedraagt € 14,9 miljoen. Het verloop van de algemene reserve is zichtbaar bij ontwikkeling vermogenspositie. Voor de werkelijke stand van de algemene reserve vrij besteedbaar dient voor deze bestuursrapportage ook het financieel effect van deze afwijkingenrapportage meegenomen te worden. Zie toelichting bij 3.

2. Algemene reserve grondbedrijf

Het doel van de algemene reserve van het Grondbedrijf is het opvangen van eventuele nadelen op grondexploitatiecomplexen. Het vormt een risicobuffer op basis van het Meerjarenperspectief grondbedrijf. In de inventarisatie van de risico’s zijn ook de risico’s van het grondbedrijf opgenomen. Daarom wordt deze reserve meegenomen in de berekening van het weerstandsvermogen. De werkelijke algemene reserve van het grondbedrijf bedraagt € 16.6 miljoen.

3. Reserve sociaal domein

Als gevolg van de decentralisatie per 1 januari 2015 zijn de taken en verantwoordelijkheden in het sociaal domein voor een groot gedeelte bij gemeenten komen liggen. De gemeente ontvangt hiervoor extra bijdragen van het Rijk. Omdat er nog veel onduidelijkheden zijn over de verwachte uitgaven in het sociaal domein, is er bij de Programmarekening van 2013 een amendement aangenomen om de overschotten in het sociale domein te storten in de reserve sociaal domein. Dit heeft ertoe geleid dat de begrote stand van de reserve per 31-12-2017 € 7,4 mln bedraagt.

Er waren en zijn nog steeds veel onduidelijkheden/onzekerheden in het sociaal domein. Deze risico's zijn lastig in te schatten c.q. financieel te maken conform onze systematiek voor risicomanagement. Tot voorheen werden de risico's in het sociaal domein tekstueel opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen. Omdat we het financiële positie van het sociaal domein (risico's en stand van de reserve) zo transparant mogelijk willen opnemen in onze verantwoording, hebben we met ingang van deze Programmarekening de risico's voor het sociaal domein financieel opgenomen. Omdat we nog geen betere inschatting kunnen maken hebben we het bedrag gelijk gehouden aan de stand van de reserve sociaal domein. Anderzijds hebben we de reserve sociaal domein betrokken bij de berekening van de weerstandscapaciteit. Per saldo heeft deze presentatie geen invloed op de weerstandsratio maar naar onze mening is het inzicht in de financiële positie van het sociaal domein hiermee wel toegenomen. De ambitie voor de komende jaren is om een steeds betere inschatting te kunnen maken van de risico's met betrekking tot het sociale domein.

4. Resultaat 2e financiële afwijkingenrapportage

Een vast onderdeel van deze bestuursrapportage is de financiële afwijkingenrapportage. Hierbij wordt verantwoording afgelegd over de financiële afwijkingen in de periode januari tot en met augustus. Het resultaat van deze 2e financiële afwijkingenrapportage bedraagt € 473.000 positief. Dit komt ten gunste van de algemene reserve vrij besteedbaar en heeft daarmee een positieve invloed op de weerstandscapaciteit.

4. Stille reserves

Onder stille reserves vallen onder andere de gemeentelijke gronden en panden die gewaardeerd zijn tegen de toen geldende aankoopwaarden. Een belangrijke voorwaarde is dat het een en ander per direct verkoopbaar is. De stille reserves bedragen € 4,8 miljoen. De actualisatie van de stille reserves vindt 1 x per jaar plaats bij het opstellen van de Programmarekening. De stand zoals deze nu is opgenomen in de Bestuursrapportage is daarom niet gemuteerd ten opzichte van de stand per 31 december 2016.

5. Onbenutte belastingcapaciteit

De onbenutte belastingcapaciteit bedraagt € 3,4 mln en wordt berekend door de maximale tarieven te vergelijken met de tarieven van de gemeente Uden. Deze berekening is gemaakt bij het opstellen van de Programmabegroting 2018 en is nu, bij het opstellen van de bestuursrapportage, niet geactualiseerd.