Verberg het menu

Programmaplan

Aan de hand van de vijf programma’s van het coalitieakkoord 2014-2018 'Samen voor een vitaal Uden!' wordt jaarlijks een Programmaplan geschreven, met hierin de belangrijkste acties/ontwikkelingen voor het komend jaar.

Met de gemeenteraad is afgesproken dat we twee keer per jaar over de voortgang van de realisatie van deze acties rapporteren. De eerste rapportage vindt plaats in juni en is onderdeel van de Begrotingsnotitie. De tweede rapportage is de Bestuursrapportage. Deze rapportage wordt besproken in de raadsvergadering van december.

Aangezien de gemeenteraad het budgetrecht heeft, presenteren we in deze Bestuursrapportage ook de 2e financiële afwijkingenrapportage 2017. De geconstateerde financiële mee- en tegenvallers worden expliciet ter instemming voorgelegd aan de gemeenteraad.