Verberg het menu

Dienstbare en betrouwbare overheid

Ontwikkelingen

Excellente dienstverlening

De dienstverlening aan inwoners, bedrijven en instellingen staat bij de gemeente Uden centraal. Dit alles zo effectief en efficiënt mogelijk, met onze basistaken als uitgangspunt. De afgelopen jaren heeft dit binnen de ontwikkeling van onze organisatie een belangrijke rol gespeeld en dat zal de komende jaren ook zo blijven. Het accent ligt op verminderde bureaucratie en regeldrukte. Geen overbodige regels, maar eenvoudige aanvraagprocedures en vergunningverlening. We zien een verschuiving van het sturen op het “digitaal tenzij” naar omni-channeling waarbij de klant het kanaal kiest.  Hoewel de stijgende lijn wat betreft telefonische bereikbaarheid is ingezet, blijft verbetering van de kwaliteit een belangrijk  aandachtspunt. De huidige telefooncentrale wordt niet meer ondersteund door de leverancier. Het gaat om verouderde technologie. Op het gebied van telefonie gaan de ontwikkelingen namelijk razendsnel. De software van de telefooncentrale is dermate verouderd dat deze conflicteert met de door ons gewenste systeemsoftware. Dit geeft problemen bij de applicaties die de primaire processen ondersteunen. Vanwege deze technische veroudering is vervanging noodzakelijk om de andere primaire processen doorgang te laten vinden. We gaan onze telefooncentrale, die nog steeds in gebruik is opnieuw aanbesteden. Dit betekent dat we dit een jaar eerder realiseren dan begroot. Het krediet zal van 2019 naar 2018 moeten worden geheveld. Hiervan is een melding gemaakt in de 2e financiële afwijkingenrapportage welke ook deel uitmaakt van deze bestuursrapportage. Tevens zal dit worden meegenomen bij de actualisatie van het meerjariginvesteringsprogramma.

Via het organisatie-ontwikkelingsprogramma besteden we voortdurend aandacht aan het professionaliseren van het ambtelijke organisatie. Dienstverlening beperkt zich niet tot de functies met publiekscontacten maar is onderdeel van de gehele organisatie.   Medewerkers worden via het trainings- en opleidingsprogramma in staat gesteld zich te ontwikkelen. Het komende jaar gaan we verder met onze verbeterslag in de dienstverlening. Deze is gericht op houding en gedrag van alle medewerkers. Doel is onze inwoners en bedrijven gastvrijheid (hostmanship) te laten ervaren in de beste vorm. Medewerkers van gemeente Uden maken dingen mogelijk en denken mee met inwoners en ondernemers. Hiervoor worden maatregelen getroffen op het gebied van scholing en vorming van medewerkers en maatregelen ten aanzien van de dienstverleningskanalen. Ieder cluster/team heeft een eigen aanpak van het thema Gastvrijheid uitgewerkt. Vanuit het projectteam wordt regelmatig om  een evaluatie/feedback gevraagd.

Bij het toezicht in de openbare ruimte wordt gewerkt vanuit de gastvrijheid gedachte. In het werkplan worden keuzes gemaakt die zijn afgestemd op de wensen van inwoners en bedrijven. Hierbij zullen we duidelijk zijn met betrekking tot de regels en vriendelijk en gastvrij in de benadering.

De komende jaren blijven inwoners en de gemeenteraad verder vorm geven aan ‘Udenaar de toekomst’ en het raadsinitiatief G1000. De afgelopen jaren hebben bewezen dat veel Udenaren zich betrokken voelen bij de Udense samenleving en de handen uit de mouwen willen steken om nieuwe projecten op te zetten. Dit geldt ook voor het bedrijfs- en verenigingsleven. De rol van de gemeente is hierbij faciliterend en ondersteunend, met de insteek zaken mogelijk te maken. Met ‘Udenaar de toekomst’ en de G1000 blijkt dat Uden een belangrijke stap naar een moderne lokale democratie zet. Komende periode wordt een raadsvoorstel ingebracht om Udenaar de Toekomst een eigen budget te geven om haar organisatie meer vorm te gaan geven. Daarnaast is er Udenfonds in oprichting . Inmiddels heeft Udenaar de toekomst van de gemeenteraad een eigen budget gekregen om haar organisatie meer vorm te gaan geven. Ook is het Udenfonds (onder verantwoordelijkheid van Udenaar de toekomst) gestart.

Samenwerken in de regio

De gemeente Uden maakt deel uit van diverse samenwerkingsverbanden in de regio. De samenwerking binnen de regio Noordoost Brabant en de AgriFoodCapital zijn belangrijke pijlers voor de lokale en regionale economie. Uden wil hier nadrukkelijk in participeren. Dat geldt ook voor de samenwerking met buurgemeenten. De schaal van de samenwerking hangt mede af van het verloop van de opschalingsdiscussie. De AS50 en de ontwikkeling rondom de Maashorstgemeenten blijven twee belangrijke aspecten in die regionale samenwerking. In maart heeft de gemeenteraad van Landerd een pas op de plaats te willen maken.

Met de gemeenten Bernheze, Landerd en Oss is afgesproken om op gebied van ICT te gaan samenwerken (BLOU). In de tweede helft 2017  wordt onderzoek gedaan naar de manier waarop dat het beste kan. Uiteindelijk levert dit een bedrijfsplan op basis waarvan definitieve besluitvorming over de samenwerking kan plaatsvinden.

Op het beleidsterrein Veiligheid werken we nauw samen met de gemeente Landerd. Er zijn plannen om te komen tot een gezamenlijk bureau Integrale Veiligheid per 1-1-2018. Op het gebied van BOA-inzet werken we samen met Landerd en Boekel.

Een mogelijke samenwerking met de gemeente Landerd: In juni heeft de gemeenteraad van Landerd  een voorstel van Progressief Landerd om een 'ambtelijk-technisch onderzoek' te doen naar de fusiemogelijkheden met buurgemeente Uden ondersteund. De gemeente Uden wacht dit onderzoek af.