Verberg het menu

Duurzaam wonen en ondernemen

Ontwikkelingen

Bouwen naar behoefte

Goed wonen maakt ook goed werken en goed ontspannen mogelijk. Hiervoor stemmen we het woningaanbod zoveel als mogelijk af op huidige en toekomstige behoeften. In de eerste helft van 2017 zijn 68 woningen in aanbouw genomen. We verwachten in 2017 ongeveer 150 woningen in aanbouw te nemen. In 2018 verwachten we dat dit aantal hoger zal liggen, ca. 200 woningen.
In 2017 komen we samen met Area en de Bewonersraad Area tot nieuwe prestatieafspraken 2018-2021. Hiertoe heeft de Raad in mei 2017 de Nota van uitgangspunten vastgesteld. Daarbij zetten we de monitoring van de bestaande prestatieafspraken voort.

In het coalitieakkoord is afgesproken dat de aandacht uit blijft gaan naar starters. Naar aanleiding van de notitie ‘Nut, noodzaak en wenselijkheid Staterslening’ heeft de Raad de wens uitgesproken om de Starterslening opnieuw in te willen voeren.

In de eerste helft van 2017 zijn we gestart met het implementeren van de Omgevingswet. In 2017 ligt het accent op het uitvoeren van de inventarisatie van beleid & regelgeving en de werkprocessen en het werken aan de pilot Loopkantstraat. Naar aanleiding van het bericht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu dat de implementatiedatum van 1 juli 2019 niet wordt gehaald, passen we de planning aan. Het formuleren van onze ambitie verschuift daardoor naar 2018, zodat we dit samen met de nieuwe raad kunnen oppakken. De uitwerking van de nieuwe instrumenten kan pas concreet worden gemaakt op het moment dat er een nieuwe implementatiedatum bekend is.

Begin 2017 zijn we gestart met het opstellen van een gebiedsperspectief Leeuweriksweg. Medio 2017 heeft het college de Nota van uitgangspunten voor het gebiedsperspectief Leeuweriksweg vastgesteld. In de tweede helft van 2017 zal een marktuitvraag plaatsvinden. Daarnaast werken we aan diverse bestemmingsplannen, waarmee ontwikkelingen en initiatieven mogelijk worden gemaakt, waaronder de nieuwbouw voor de brandweer en het politiebureau en de ontwikkeling van het Dico-terrein en Nieuw Hoenderbos. Voor delen van Uden-Noord wordt in samenspraak met bewoners gewerkt aan een geactualiseerd bestemmingsplan, passend bij de doelen van het Masterplan Uden-Noord. Met betrekking tot het bestemmingsplan Woongebieden Kom Uden zal in de tweede helft van 2017 het concept bestemmingsplan gereed zijn, waarna het ontwerpplan in het vierde kwartaal in procedure gaat. We verwachten in 2018 het bestemmingsplan ter vaststelling aan de Raad aan te kunnen bieden.

Versterking economie

In Uden Noord wordt aan de westzijde van Hotel van der Valk een Foodcourt ontwikkeld met McDonalds, KFC, Subway en TinQ. Het bestemmingsplan is door de gemeenteraad vastgesteld en ligt nu voor bij de Raad van State. Naar verwachting start de bouw in 2018. Tevens wordt uitvoering gegeven aan deelprojecten van Meer Maashorst. Eén van de projecten waar de gemeente de regierol heeft is het vitaliteitshuis (digitale marktplaats voor inwoners op gebied van gezondheid).

De gemeente investeert veel in de herinrichting van het openbaar gebied in het centrum. Voor de herinrichting van de Birgittinessestraat/Sint Janstraat is het proces van interactieve planvorming afgerond. Het ontwerp is vastgesteld. Uitvoering vindt plaats in de eerste helft van 2018. Voor de herinrichting van de Marktstraat staat het interactieve ontwerpproces in de startblokken, uitvoering is gepland in 2018. De planvorming voor de herinrichting van de Markt met uitbreiding van terrassen ten behoeve van het stimuleren van de kansen voor horeca, toerisme en recreatie is afgerond. Uitvoering vindt plaats in de eerste helft van 2018. Er is een start gemaakt met het project Smart City Uden Centrum met als doelstelling het verbeteren van de dienstverlening en beleving van bezoekers aan het centrum. Deze pilot loopt tot de eerste helft van 2018.

Wat betreft bundeling van promotiegelden wordt gewerkt aan de uitvoering van de raadsmotie uit het vierde kwartaal van 2016. Er wordt een voorstel voorbereid om de opbrengst van de gevelreclamebelasting aan die organisatie beschikbaar te stellen, die namens de centrumondernemers met democratische legitimiteit opereert, die participeert in een onafhankelijk centrummanagement en die samen werkt met andere partijen om promotionele activiteiten te bundelen.

Ten aanzien van bedrijventerreinen is in 2017 t/m augustus 2,5 ha aan kavels verkocht en gepasseerd bij de notaris. Er is voor 2,4 ha een verkoopovereenkomst in voorbereiding en voor 6,5 ha aan opties verstrekt. Met de SBBU wordt samengewerkt om het vestigingsklimaat op de bedrijventerreinen te versterken. De SBBU heeft voor een optimale digitale ontsluiting van het MKB in 2017 omvangrijke investeringen gedaan aan het glasvezelnetwerk. De mogelijkheden voor eigendomsoverdracht c.q. verkoop van het glasvezelnetwerk op de bedrijventerreinen aan SBBU worden onderzocht. Op het gebied van veiligheid op bedrijventerreinen worden op initiatief van de SBBU de mogelijkheden om camera’s te plaatsen onderzocht.

In de regio Noordoost-Brabant is het Regionale Afsprakenkader Bedrijventerreinen vastgesteld. Hierin is vastgelegd dat voor de eventuele toekomstige ontwikkeling van lokale bedrijventerreinen (waarvan in Uden het noordelijk deel van Hoogveld-Zuid) de regionale behoefte aangetoond moet worden. Het zuidelijk deel van Hoogveld-Zuid wordt ontwikkeld als zonnepark. Tevens is in het afsprakenkader opgenomen dat de regio gaat werken aan het oprichten van een 1-loket voor bedrijfskavels. In de eerste helft van 2017 is door de regio hiermee een start gemaakt.

De gemeente zet in op het goed faciliteren van ondernemers met flexibiliteit en maatwerk als kernbegrippen. De gemeente ondersteunt gezamenlijk met de Rabobank het startersinitiatief Misfits in het centrum voor een periode tot eind 2018. Daarnaast draagt de gemeente financieel bij aan Ondernemerslift+  voor de periode t/m 2018. Medio 2017 is een Udens steunpunt van Ondernemerslift+ geopend in de Ideeënfabriek. In het kader van het onderzoek in samenwerking met het ministerie van EZ naar de economische spin off vanuit de komst van de F35 en de rol van het Udense bedrijfsleven hierin, is een ronde tafelgesprek met bedrijven uit Uden en de regio in voorbereiding.

Koploper in duurzaamheid

Eind 2015 is de Duurzaamheidsagenda 2015-2020 vastgesteld. De agenda richt zich op de thema’s energie, afval en maatschappelijk verantwoord ondernemen; er zijn 36 maatregelen benoemd die in de periode tot en met 2020 opgepakt zullen worden. Voor de nog ontbrekende financiering voor de uitvoering van de duurzaamheidsagenda is een offerte ingediend. De duurzaamheidagenda geeft invulling aan de volgende doelen:

  • een energieneutraal Uden in 2035
  • niet meer dan 75 kg restafval per inwoner in 2020
  • Uden voldoet aan de standaard van MVO-Nederland.

In 2017 is op basis van de twee afvalproeven bij de laagbouw de beste inzamelmethode voor gft, papier, verpakkingen en restafval vastgesteld middels een raadsbesluit. De aanbestedingen van de nieuwe inzamelmethode zijn in volle gang en bijna afgerond zodat de nieuwe inzameling in 2018 van start kan. De proeven bij de hoogbouw lopen nog door en worden geëvalueerd in 2017. Naast deze bronscheiding wordt als aanvulling gestart met nascheiding van het grof om alsnog zo veel mogelijk materiaal her te gebruiken.  Ook wordt onderzocht hoe meer bewustwording gecreëerd kan worden waardoor minder recyclebaar afval terecht komt bij het zwerfafval.

We hebben ons aangesloten bij de samenwerking van een groot aantal gemeenten in Noordoost Brabant die via de aanpak ‘Brabant woont slim’ (looptijd 2017 t/m 2020) woningeigenaren willen motiveren en faciliteren in het treffen van energiebesparende maatregelen. Het digitale energiebesparingsloket is inmiddels online. Doordat de Energie Coöperatie Uden en het daaraan gelieerde T Huis Warm met hun activiteiten zijn gestopt, wordt onderzocht hoe het energiezuinig maken van het particuliere woningbezit gefaciliteerd kan worden.

Voor nieuwbouw onderzoeken we hoe we de ambitie uit de duurzaamheidsagenda 2015-2020 met betrekking energie kunnen realiseren. Het aardgasloos bouwen is hier onderdeel van. In dialoog met bouwende en ontwikkelende partijen wordt een beleidslijn voorbereid. In 2018 zal onderzocht worden hoe hier voor de bestaande bebouwing invulling aan te geven.
We blijven duurzame (burger)initiatieven ondersteunen en faciliteren zoals bijvoorbeeld energie.germenzeel waar een bewonerscollectief initiatiefnemer is voor het collectief plaatsen van zonnepanelen op hun huurwoningen, en werkt aan verdere plannen voor een duurzame wijk.

De haalbaarheid van een grootschalige energieopwekking op de braakliggende gronden in Hoogveld Zuid is onderzocht, de verhuur van gemeentelijke gronden op Hoogveld-Zuid is gegund, de zonnepark-ontwikkelaar heeft een SDE+ subsidie verkregen en de Omgevingsvergunning is verleend. Door de aanwezigheid van munitie op het terrein is de start bouw uitgesteld naar november van dit jaar. Het park zal in 2018 operationeel zijn.

Vanuit de Provinciale aanpak voor het uitbreiden van de infrastructuur voor het elektrisch laden worden 2500 laadpalen geplaatst op strategische locaties in Brabant en Limburg. Eigenaren van elektrische voertuigen kunnen een aanvraag doen voor plaatsing van een openbare laadpaal in hun omgeving, zolang de voorraad strekt. In Uden wordt goed ingehaakt op deze mogelijkheid; tot nu toe zijn er al 20 aanvragen gedaan.

Voor de verdere integratie van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) in de gemeentelijke bedrijfsvoering wordt een uitvoeringsplan opgesteld. Verdere integratie van MVO in de gemeentelijke organisatie zal ook in 2018 een aandachtspunt zijn. Inmiddels zijn de zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis geplaatst, is LED verlichting in het gemeentehuis aangebracht en wordt plaatsing van zonnepanelen op de Wervel en Nieuwe Markt 3 in 2018 voorbereid.

Voor het uitdragen van MVO naar ondernemers in Uden onderzoekt de Stichting Beheer Bedrijventerreinen Uden (SBBU) samen met ons welke aanpak het meest succesvol kan zijn.
De lokale coöperatie ‘Uden Duurzaam op weg’ is opgericht en vanaf 25 september zijn 14 deelauto’s in Uden beschikbaar. In de eerste fase nog voor IBN, AREA en Gemeente Uden. In het najaar start een test voor het delen van de auto’s met inwoners van Uden. Bedrijven en instellingen uit Uden kunnen nu al deelnemen aan de Coöperatie..

Andere maatregelen uit de duurzaamheidsagenda welke voor dit jaar gepland zijn, zijn onder andere het uitvoeren van een campagne voor het creëren van bewustwording en  betrokkenheid op het gebied van duurzaamheid, het beschikbaar stellen van budget voor het faciliteren van duurzame burgerinitiatieven en het onderzoeken van de haalbaarheid tot teelt, verwerking van nieuwe gewassen voor de productie van bio-based producten.

Versterking buitengebied

Vanaf 2024 zijn asbestdaken, blootgesteld aan de buitenlucht, in Nederland verboden. In het buitengebied staan nog veel opstallen, die voorzien zijn van een asbestdak. Sanering zal door de agrarische sector opgepakt moeten worden. Er is een (beperkte) subsidie regeling beschikbaar. In aansluiting op de intensivering van de bedrijfscontroles worden de asbestdaken en de stand en mogelijkheden van sanering meegenomen in de bedrijfsbezoeken.

Het buitengebied is steeds meer de aanjager van de ontwikkeling van Uden als recreatieve gemeente. Het aantal agrarische bedrijven dat omschakelt tot een recreatieve functie of zich verbreedt met een recreatieve functie blijft de laatste jaren stijgen. De komende jaren ligt de nadruk op het nastreven van een zorgvuldige veehouderij voor de bestaande bedrijven zoals vastgelegd in de provinciale Verordening Ruimte 2014 en gemaakte afspraken in de regio.

Het nieuwe (provinciale) beleid is verwerkt  in de partiële herziening van het bestemmingsplan buitengebied die op 22 juni 2017 vastgesteld is. Ook zijn er een twintigtal kleine (veeg) plannen meegenomen in de partiële herziening. In de loop van 2017 wordt opnieuw gestart met een nieuwe veegronde, waarbij kleinere ruimtelijke plannen tegelijkertijd in procedure worden gebracht.

De provincie Noord Brabant heeft in september 2017 besloten dat er een versnelde transitie moet komen binnen de veehouderij, om te komen tot een sterke en maatschappelijk gewaardeerde veehouderij. Voor veehouders betekent dit dat er bij nieuwbouw van stallen elders stalruimte moet verdwijnen en dat zij eerder en meer moeten investeren in stalsystemen en mestverwerking. De provincie gaat daarnaast meer ruimte geven aan veehouders die excelleren in de transitie van de veehouderij.

Daarnaast krijgt proeflocatie Agro As de Peel een steeds belangrijkere rol en draagt bij aan de ambitie van AgriFood Capital om Noordoost-Brabant te ontwikkelen tot het voorbeeldgebied van duurzame primaire productie. De focus ligt de komende jaren, naast de realisatie in 2017 van teelt van sorghum en industriële hennep, op innovaties op het gebied van voedsel en biobased productie, agrarische vernieuwing, bodemverbetering en landschaps- en natuurontwikkeling. Het project Agro As de Peel is ook opgenomen als één van de 10 projecten voor de regionale versnellingsaanpak en de versnellingsafspraak heeft een afgesproken doorlooptijd 2017 tot en met 2019 en binnen deze periode moeten de doelstellingen vanuit de versnellingsafspraak gehaald worden.

Naar verwachting wordt begin 2018 de aanpassing van de provinciale verordening Ruimte vastgesteld. Dit betekent dat er nieuwe  regelgeving rond mestverwerking en staldering komt en de mogelijkheden van het ontwikkelen van zonneparken verruimd zullen worden. In de eerste helft van 2018 zal daarom ook gestart worden om deze aanpassing van de Verordening Ruimte door te vertalen naar gemeentelijk niveau.

De gemeente is enerzijds regisseur van het “Udens deel” van het project Meer Maashorst (“Dynamisch Landschap Uden) en anderzijds verantwoordelijk voor de uitvoering van het deelproject “Beter bewegen” wat zich richt op het fysieke aspect van het gezonde landschap. Inmiddels is de voorbereiding volop gestart en zijn de eerste deelprojecten in 2016 in uitvoering gekomen. Het project Meer Maashorst is verlengd tot 1 januari 2019 zodat er meer tijd is om alle projecten uit te voeren. De digitale ontsluiting van het buitengebied stagneert doordat de partij die met de subsidie van de provincie aan de slag zou gaan in Uden en omstreken, eind vorig jaar deze subsidie heeft terug gegeven aan de provincie. We bekijken nu of er mogelijkheden zijn in samenwerking met de buurgemeenten Meierijstad en Oss.

Voor de aanleg van glasvezel of alternatieve digitale ontsluiting van het buitengebied wordt nog steeds gezocht naar mogelijkheden om tot een haalbare aanpak te komen. Het relatief geringe aantal en de verspreide ligging van de betreffende huishoudens maakt dat de haalbaarheid complex is. Het college zal de raad voorafgaand aan de begrotingsbehandeling informeren over de onderzoeksresultaten.