Verberg het menu

Toelichting Projecten

Onderstaand wordt een toelichting gegeven op grote projecten (restant krediet > € 500.000) van dit programma. Hierbij is gekeken naar Planning, Budget en Risico.

Woonrijp maken Hoenderbos III

  Indicator Omschrijving
Planning Langzamer dan planning
Budget Conform budget
Risico Lage kans en weinig impact

Herontwikkeling van het laatste deel van Hoenderbos III is vertraagd vanwege de crisis.

Bouw- en woonrijp maken Velmolen Oost fase 1 en fase 2

  Indicator Omschrijving
Planning Langzamer dan planning
Budget Inkomsten lager / uitgaven hoger 
Risico Lage kans en weinig impact

Het bouw- en woonrijpmaken van het plangebied is sterk afhankelijk van de voortgang van de woningbouw. Het woonrijpmaken van de zuidzijde is in uitvoering en is volgens planning eind september afgerond. De overige delen zijn afhankelijk van de oplevering van de woningen die in aanbouw zijn. De planaanpassingen als gevolg van de veranderende woningmarkt hebben effect op geraamde inkomsten en uitgaven. 

Bouw- en woonrijp maken Velmolen Oost fase 3

  Indicator Omschrijving
Planning Langzamer dan planning
Budget Conform budget
Risico Lage kans en weinig impact

De uitvoering voor het bouwrijpmaken van het gebied is gaande. De planning is dat eind oktober het gebied bouwrijp opgeleverd wordt.
De voorbereidende werkzaamheden voor het woonrijpmaken zijn gestart. De uitvoering van deze werkzaamheden is sterk afhankelijk van de voortgang van de bouwactiviteiten in het gebied.

Vervanging pompen drukriolering

  Indicator Omschrijving
Planning Conform planning
Budget Conform budget
Risico Lage kans en weinig impact

Verwacht wordt dat de vervanging van de pompen en kasten van de drukriolering in 2018 geheel afgerond is. 

Bouw- en woonrijp maken Volkel West II

  Indicator Omschrijving
Planning Conform planning
Budget Conform budget
Risico Lage kans en weinig impact

Landschap van Allure (Maashorst incl. verstrekking derven en driften)

  Indicator Omschrijving
Planning Door onvoldoende voortgang in grondaankopen  lopen deelprojecten achter op planning. Daarnaast vergt bewonersoverleg meer aandacht in de voorbereidingsfase van diverse deelprojecten, waardoor uitvoering enigszins later plaatsvindt dan voorzien.
Budget Conform budget.
Risico
Er is een risico dat delen van project niet uitgevoerd kunnen worden door het niet tijdig kunnen verwerven van percelen.

De eerste deelprojecten zijn uitgevoerd. Voor een aantal andere deelprojecten lopen de voorbereidingstrajecten (deels in aanbestedingsfase), welke dit najaar uitgevoerd worden. Voor een aantal andere deelprojecten is de voorbereiding nog niet opgestart, aangezien grondverwerving en vergunningsprocedures eerst doorlopen moeten zijn.