Verberg het menu

Voortgang Programma

In de Programmabegroting 2017 zijn doelstellingen en acties opgenomen. Met deze rapportage informeren wij de Raad over voortgang van de realisatie tot augustus van dit jaar.

Realisatie in één oogopslag 

 = afgerond/gerealiseerd

 = gestart/onderhanden

 = nog niet opgestart

Bouwen naar behoefte

  Activiteit Indicator  Toelichting
1 (Half)jaarlijks monitoring woningbouwprogramma. (Half)jaarlijkse monitoring over geheel 2016 is uitgevoerd. De monitoring over de eerste helft 2017 is in voorbereiding. Deze actie keert (half)jaarlijks terug.
2 Realiseren woningen (volgens programma). In de eerste helft van 2017 zijn 68 woningen in aanbouw genomen. We verwachten in 2017 ca. 150 woningen in aanbouw te nemen. 
3 Uitvoeren startersleningen. Tweede helft 2016 zijn we gestopt met het verstrekken starterslening. Naar aanleiding van de notitie ‘Nut, noodzaak en wenselijkheid Starterslening’ heeft de Raad uitgesproken om de starterslening opnieuw in te willen voeren.
4 Bestemmingsplannen doorlopend actualiseren (continue). In 2016 is de inventarisatie met betrekking tot het bestemmingsplan Woongebieden Kom Uden uitgevoerd. In de eerste helft 2017 is het concept bestemmingsplan in voorbereiding, waarna het in het vierde kwartaal 2017 in procedure wordt gebracht. In 2018 wordt het bestemmingsplan ter vaststelling naar de Raad gezonden.
5 Implementeren veranderende wet- en regelgeving: omgevingswet (planning 2018-2019)

 
In de eerste helft 2017 is de implementatie van de Omgevingswet gestart. Daarbij ligt het accent op het uitvoeren van de inventarisatie van beleid & regelgeving en de werkprocessen. De implementatiedatum van 1 januari 2019 wordt landelijk niet gehaald. De planning van de gemeente Uden zal daar op aangepast worden.
 
6 Opstellen omgevingsvisie
 

In december 2015 is de omgevingsvisie vastgesteld. Er volgt nog een nadere uitwerking van de visie in lijn met de laatste amendementen in de komende Omgevingswet. Het onderdeel kostenverhaal is verwerkt in de nieuwe Nota Grondbeleid die eind 2016 is vastgesteld.

7 Monitoren en (indien noodzakelijk) actualiseren prestatieafspraken met Area (continue). We monitoren ieder trimester de prestatieafspraken met Area. Het proces om te komen tot nieuwe prestatieafspraken 2018-2021 is inmiddels van gestart. De Raad heeft de nota van uitgangspunten m.b.t. de prestatieafspraken vastgesteld. Eind 2017 zullen de prestatieafspraken worden vastgesteld.

Onderstaande activiteiten zijn  al uitgevoerd / afgerond. Hierover wordt met ingang van 2017 niet meer over gerapporteerd.

- Uitvoeren woningmarktonderzoek en herijkingen woningbouwprogramma
- Opstellen uitvoeringsregels met betrekking tot huisvestingsbeleid arbeidsmigranten.

- Implementeren veranderende wet- en regelgeving:

  • WABO/BOR/Bijlage 2
  • Herziening woningwet
  • Besluit militaire luchthavens (luchthavenbesluit Volkel)

- Actualiseren nota grondbeleid
 

Versterken economich klimaat

  Activiteit Indicator Toelichting
1 Het zorgpark in en om Uden Noord verder ontwikkelen. We ontwikkelen langs meerdere sporen. Aan de oostzijde van Hotel Van der Valk wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een Multizorgcentrum. Een ander spoor is het uitvoeren van deelprojecten op Udens grondgebied binnen “Meer Maashorst, een gezond landschap”. Diverse deelprojecten die hun eigen planning kennen zijn in voorbereiding. Een van de projecten is het vitaliteitshuis met de regierol bij de gemeente.
2 Verder ontwikkelen overige onderdelen Uden Noord. Aan de westzijde wordt het Foodcourt in Uden-Noord (afslag 15, A50) ontwikkeld met daarbij McDonalds, KFC, Subway en TinQ. Het bestemmingsplan is door de gemeenteraad vastgesteld en ligt nu voor bij de Raad van State. De start van de bouw wordt verwacht in 2018.
3 In centrum inzetten op funshoppen en beleving en optimaliseren kansen voor horeca, recreatie en toerisme.

Het oorspronkelijke budget voor gratis wifi is omgevormd tot budget voor Smart City Uden Centrum. Hiermee is in de eerste helft van 2017 een start gemaakt met als doelstelling het verbeteren van de dienstverlening en beleving van bezoekers aan het centrum. De pilot loopt tot de eerste helft van 2018. De planvorming voor de herinrichting van de Marktstraat wordt gestart, de herinrichting voor de uitbreiding van de terrassen op de Markt wordt begin 2018 uitgevoerd.

4 Herinrichting Marktstraat. Voor de herinrichting van de Marktstraat wordt het interactieve ontwerpproces medio 2017 gestart. Uitvoering is gepland in 2018.
5 Bundelen promotieactiviteiten. Er wordt gewerkt aan uitvoering van de raadsmotie uit het vierde kwartaal van 2016. In deze motie wordt het college opgeroepen om een voorstel te maken om de opbrengst van de gevelreclamebelasting aan die organisatie beschikbaar te stellen die namens de centrumondernemers met democratische legitimiteit opereert, die participeert in een onafhankelijk centrummanagement en die samen werkt met andere partijen om promotionele activiteiten te bundelen.
6 Versterken vestigingsklimaat bedrijventerreinen. Met de SBBU wordt samengewerkt om het vestigingsklimaat op de bedrijventerreinen te versterken. De SBBU heeft ten behoeve van een optimale digitale ontsluiting van het MKB in 2017 grootschalige investeringen gedaan aan het glasvezelnetwerk. De mogelijkheden voor eigendomsoverdracht van het glasvezelnetwerk op de bedrijventerreinen aan SBBU worden onderzocht. Op gebied van veiligheid worden op initiatief van SBBU de mogelijkheden onderzocht van het plaatsen van camera’s.
 
7 Verder invullen door het uitgeven van kavels bij Goorkens en Hoogveld. In 2017 is t/m augustus 2,5 ha aan bedrijfskavels verkocht en gepasseerd bij de notaris. Er is voor 2,4 ha een verkoopovereenkomst in voorbereiding en voor 6,5 ha aan opties verstrekt. 
8 Ondersteunen startende ondernemers en lokaal bedrijfsleven. De gemeente ondersteunt gezamenlijk met de Rabobank het startersinitiatief Misfits in het centrum voor een periode tot eind 2018. Daarnaast draagt de gemeente financieel bij aan Ondernemerslift+  voor een periode t/m 2018. 
9 Acquisitie. Ten aanzien van acquisitie wordt samen met UOV De Kring bekeken op welke manier dit gezamenlijk vorm te geven is. Bijzonder punt van aandacht is het onderzoek in samenwerking met het Ministerie van EZ naar de economische spin off vanuit de komst van de F35 en de rol van het Udense bedrijfsleven hierin. 
 
10 Nadrukkelijk participeren vanuit EZ alsmede Verkeer en Mobiliteit in AgriFood Capital. In 2017 is gestart met het uitvoering geven van het regionaal afsprakenkader bedrijventerreinen. Het noordelijk deel van Hoogveld Zuid kan alleen ontwikkeld worden wanneer de regionale behoefte aangetoond kan worden. Er is een start gemaakt met het oprichten van een 1-loket voor bedrijfskavels. 

Onderstaande activiteiten zijn al uitgevoerd/afgerond. Hierover wordt met ingang van 2017 niet meer gerapporteerd.
- Impuls Brabantplein
- Onderzoeken alternatieve exploitatie onverkochte bedrijventerreinen
 

Koploper in duurzaamheid

  Activiteit Indicator Toelichting
1 Uitvoeren van de in 2015 door de Raad vastgestelde duurzaamheidsagenda. De voor 2017 geplande maatregelen zijn in uitvoering of daar wordt dit jaar mee gestart.
2 Faciliteren van nieuwe- en bestaande duurzame initiatieven. Dit is een doorlopende activiteit. Wij ondersteunen initiatieven die voortkomen uit o.a. G1000, Udenaardetoekomst etc.
3 Communicatie/educatie over het begrip Circulaire economie. Circulaire economie is de rode draad van het duurzaamheidsbeleid en –agenda. Maatregelen zijn het gebruik van cradle to cradle en biobased producten actief ondersteunen en 25% van de door de gemeente gebruikte materialen zijn in 2020 C2C of biobased.
4 Conform Circulaire economie handelen in onze gemeentelijk uitvoering. De toepassing van het ‘Circulair’ handelen in onze gemeentelijke uitvoering zal nader worden uitgewerkt.
5 Faciliteren van initiatieven die het handelen van woningeigenaren stimuleren. De gemeente Uden heeft samen met andere gemeentelijke overheden in Noordoost Brabant de samenwerkingsovereenkomst Brabant woont slim(BWS) ondertekend. Het digitale loket van BWS is in oktober 2016 gelanceerd.
De energie coöperatie en het aan de coöperatie gelieerde T Huis Warm zijn gestopt. Onderzocht wordt op welke wijze het Faciliteren van initiatieven die het handelen van woningeigenaren stimuleren invulling kunnen krijgen.
 
6 Het gemeentelijk wagenpark verduurzamen. De aanbesteding voor de aanschaf van duurzame voertuigen is uitgevoerd. De eerste voertuigen zullen dit jaar in bedrijf worden genomen.
De lokale coöperatie ‘Uden Duurzaam op weg’ is opgericht. Vanaf 25 september 2017 zijn 14 deelauto’s in Uden beschikbaar. In de eerste fase alleen nog voor IBN, AREA en Gemeente Uden. In het najaar van 2017 wordt gestart met een test voor het gebruik van de deelauto’s door inwoners van Uden.
 
7 Nieuwe afvalinzamelmethode bij laagbouw vaststellen Dit is door de raad vastgesteld in 2017.
8 Afvalproeven uitvoeren bij hoogbouw om afvalscheiding te verbeteren Bij de hoogbouw zijn de afvalproeven in uitvoering.
9 Onderzoeken naar recyclemogelijkheden grof restafval milieustraat Insteek is dat verbetering van de recycling door een externe partij wordt opgepakt. Zodra deze zich heeft aangediend zullen wij zo’n initiatief faciliteren.
10 Onderzoeken hoe meer bewustwording gecreëerd kan worden om zwerfafval te verminderen en daarmee meer afval beschikbaar te krijgen voor recycling. Nascheiding van het grof restafval is mogelijk en wordt voor 2017 opgestart.
11 Adviseren van bedrijven en maatschappelijke organisaties ten aanzien van mogelijkheden van duurzame energie. Dit is een doorlopende activiteit.
12 Met Energie Uden de potentie van duurzame energie-productie-locaties onderzoeken en realiseren. Dit is een doorlopende activiteit waarbij vooral gekeken wordt naar het benutten van daken van gemeentelijke- en industriële daken.
13 Uitbreiding van het aantal laadvoorzieningen voor fiets en auto. Vanuit het provinciaal laadpalenproject voor elektrische auto’s worden in Brabant op strategische locaties laadpalen geplaatst. Eigenaren van elektrische auto’s kunnen een openbare laadpaal in hum omgeving aanvragen. Enkele locaties zijn voorzien van stopcontacten voor het opladen van E-fietsen. Bij het gemeentehuis zijn naast de oplaadpunten door de deelauto’s twee oplaadpunten voor algemeen gebruik gerealiseerd.
14 Onderzoeken haalbaarheid van teelt en verwerking nieuwe gewassen en productie van bio-based producten in Uden. Vanuit het project AgroAs de Peel is dit jaar ca 5 ha ingezaaid met de gewassen Sorghum en industriële hennep. Deze gronden liggen in de gemeente Landerd.

Onderstaande activiteiten zijn al uitgevoerd/afgerond. Hierover wordt met ingang van 2017 niet meer gerapporteerd.

- In samenspraak met stakeholders opstellen van een duurzaamheidsagenda
- Haalbaarheid onderzoeken van een zonnepark op gemeentelijke gronden
- Uitvoeren van de acties uit het energieakkoord
- Deelnemen aan de kopgroep MVO ondernemers
 

Versterken buitengebied

  Activiteit Indicator Toelichting
1 Het opstellen van een partiële herziening van het bestemmingsplan Buitengebied. Het bestemmingplan buitengebied is op 22 juni 2017 vastgesteld.  In september 2017 is de beroepsfase gestart en we verwachten de uitspraak van de Raad van State naar aanleiding van ingediende beroepen in het laatste kwartaal van 2018.
2 Nieuwe functies in het buitengebied worden maximaal benut. Nieuwe functies in het buitengebied worden gefaciliteerd. Er wordt waar mogelijk ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen en trends zoals bijvoorbeeld toename van vraag voor mantelzorg en dag en verblijfsrecreatie.

Naar verwachting vinden er in 2017 en 2018 nog zeker 20 functiewijzigingen plaats door een toename van stoppende (agrarische)bedrijven die op zoek zijn naar een passende herbestemming.

3 Landschap van Allure: projecten uitvoeren voor eind 2017.

De eerste deelprojecten zijn uitgevoerd. Voor een aantal andere deelprojecten lopen de voorbereidingstrajecten (deels in aanbestedingsfase), welke in het najaar van 2017 worden uitgevoerd. Voor een aantal andere deelprojecten is de voorbereiding nog niet opgestart, aangezien grondverwerving en vergunningsprocedures eerst doorlopen moeten zijn. Indien de grondverwerving volgens plan verlopen, zullen alle deelprojecten voor eind 2018 uitgevoerd zijn. Dit past binnen het verleende uitstel.

4 Digitale ontsluiting buitengebied. Het onderzoek naar een haalbare aanpak loopt nog.

Onderstaande activiteiten zijn al uitgevoerd/afgerond. Hierover wordt met ingang van 2017 niet meer gerapporteerd.

  • Een nieuwe werkwijze voor het sneller en efficiënter doorlopen van ruimtelijke procedures waarbij de gemeente nieuwe economische dragers en vrijetijdseconomie stimuleert.
  • Opstellen nieuwe Geurverordening.