Verberg het menu

Goed leven en goed ontmoeten

Ontwikkelingen

Samen de leefomgeving inrichten

De openbare ruimte is er voor onze inwoners, maar wordt door de gemeente beheerd en onderhouden. De voorzieningen in de openbare ruimte worden beheerd met behulp van de volgende financiële voorzieningen/fondsen: riolering en water, wegen, groen, openbare verlichting, civiele kunstwerken en sport- en speelvelden. Bij de herinrichting van de openbare ruimte worden bewoners uitgenodigd om mee te denken over hun eigen woonomgeving. Naast de mogelijkheid om digitaal of telefonisch met de gemeente in contact te komen over de openbare ruimte, is de gemeentelijke buitendienst met haar gebiedsgerichte werkwijze het dagelijks aanspreekpunt in de wijken. 

In 2017 is het beleidsplan wegen en de beleidsnota openbare verlichting vastgesteld. Deze beleidsdocumenten sluiten aan op de Nota Openbare Ruimte (NOR) ‘Van gevel tot gevel’. In de beleidsdocumenten en de nota zijn onder andere de beeldkwaliteiten voor de verschillende functionele gebieden vastgesteld.

Naast het reguliere onderhoud zijn in 2017 de volgende projecten uitgevoerd en deels nog in uitvoering: asfaltpaden Raampark en Mellepark, Keizershof/Jonkerveld, Vaarzenhof/ Hofstukken, Bosveld/Raam, Industrielaan (oostelijk deel), Ruitersweg, Pnemstraat, rotonde Industrielaan/Liessentstraat, Knokerdweg, Helenastraat/St. Annastraat, Veghelsedijk, fietspad Zeelandsedijk, rioolrenovatie Wilhelminastraat, drukriolering buitengebied. Daarnaast is gewerkt aan de voorbereiding van de volgende projecten: Birgitinessenstraat/Sint Jansstraat, Brabantplein, Kruispunt Industrielaan/Noordelijke Rondweg, Heinsbergenstraat/ Hoevenseweg, Parallelweg Middenpeelweg, herinrichting Terraveenplein/Oudedijk. Bij diverse projecten wordt waar mogelijk IT riolering bijgelegd.

De renovatieprojecten voor de instandhouding van sport- en speelvelden zijn uitgevoerd, met uitzondering van de werken gelegen op park Moleneind. Deze worden gelijktijdig met de herinrichting in 2018 opgepakt.

Goed en veilig verkeer en  vervoer

Het nieuwe contract Regiotaxi is gestart per 1-1-2017 in en heeft een looptijd van 2 jaar. Deze relatief korte looptijd is gekozen om flexibel gebruik te kunnen maken van nieuwe ontwikkelingen zoals kleinschalige mobiliteitsoplossingen (KMO’s), een regiecentrale zoals nu werkzaam in Midden-Brabant of een andere oplossing.

De samenwerking met de provincie als houder en hoeder van het openbaar vervoer is hierin van groot belang. Via een zogenoemd Ontwikkelteam, bestaande uit ambtenaren uit de regio, zal de transformatie van de huidige Wmo-voorziening vanuit Regiotaxi  naar een integrale mobiliteitsoplossing voor het sociaal domein gerealiseerd worden. Daarbij zullen deelbesluiten over bijv. doelgroepenvervoer (naar Wmo-dagbesteding of jeugdvoorziening) en leerlingenvervoer, het komende jaar worden voorgelegd.  Een eerste terugkoppeling  voor onder andere de gezamenlijke raden van de gemeenten in NO Brabant is nog dit jaar beoogd.

Voor het Openbaar Vervoer is het bushaltepaar aan de Wilhelminastraat bij de Burenstraat toegankelijk gemaakt. Ook zijn er extra stallingsplaatsen aan de HOV halte Velmolenweg toegevoegd. 

De kruising Losplaats Velmolenweg is gerealiseerd en voorzien van een verkeersregelinstallatie. De rotonde Oudedijk – Nieuwedijk wordt momenteel aangelegd en is in december klaar. De Industrielaan (noord) is gereconstrueerd met betere fietsvoorzieningen. De Veghelsedijk is heringericht als fietsstraat met extra parkeervoorzieningen. De voorbereidingen voor de herinrichting van de Birgittenessenstraat / St.Jansstraat zijn afgerond, realisatie volgt begin 2018.

In het kader van de oost-westverbinding over de N264 is een onderzoek uitgevoerd in samenwerking met de regio NoordOost Brabant. De onderzoeksresultaten, vervat in een bidbook, zijn voor de zomer aangeboden aan de provincie. De provincie gebruikt de onderzoeksresultaten om tot maatregelen te komen om de oostwestverbinding te verbeteren. In dat onderzoek neemt de provincie ook de vraagpunten rond de N605 mee. Als gemeente zijn we een onderzoek gestart naar de effecten van een eventuele oostelijke rondweg. Dit onderzoek wordt in het najaar afgerond en vervolgens aan de gemeenteraad aangeboden.

Onderwijs: talent ontwikkelen en benutten

De decentralisatie van de jeugdzorg en de invoering van de wet passend onderwijs zijn kansen voor de gemeente om haar regierol goed in te vullen en partijen bij elkaar te brengen, zowel voor het reguliere als het speciaal onderwijs.

Kwalitatief goed onderwijs, dat een goede basis vormt voor de nieuwe gemeentelijke taak ten aanzien van Jeugdzorg en tevens zorgdraagt voor een goede aansluiting op de arbeidsmarkt.

Basisvoorzieningen, zoals het reguliere jongerenwerk en de onderwijsketen worden in preventief opzicht steeds belangrijker. Deze voorzieningen blijven minimaal op het huidige niveau gehandhaafd.

Sportief bewegen

Sport en bewegen wordt benaderd vanuit het overkoepelende begrip 'gezondheid', waarbij fysiek welbevinden een essentieel onderdeel is. Dus niet vanuit het behalen van sportprestaties. De gemeente richt zich daarom vooral op de breedtesport met als uitgangspunt: sport en bewegen moet gestimuleerd worden en voor iedereen toegankelijk zijn.

Vanuit een integrale visie op sportaccommodaties willen we sportverenigingen faciliteren om in te spelen op de veranderende vraag. Zij gaan meer samenwerken met onderwijs, zorg en kinderopvang om daarmee een zichtbare plaats in de basisstructuur in te nemen.

De gemeente voert een actief beleid voor gezonde leefstijl, waaronder het tegengaan van overgewicht en wil er voor zorgen dat informatie over sport, bewegen en gezonde voeding en voor iedereen beschikbaar is. Voor jongeren en hun ouders wordt dat gedaan via Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG); voor inwoners algemeen is dat onderdeel van 'gezonde wijk' waarin de samenwerking tussen huisartsen en basisteam/sociaal werk wordt gericht op preventie en nazorg (herstel na ziekte).

Accommodaties op een basisniveau van de “21e eeuw” waardoor we het aantrekkelijk houden en maken om blijvend te sporten.
Onze accommodaties/parken ingericht zijn of worden zodat deze multifunctioneel zijn of (met kleine aanpassingen) gemaakt kunnen worden, deze zijn duurzaam en toekomstbestendig !!

Focus op samenwerking van verenigingen en waar mogelijk onderzoeken of “Omniverenigingen” clubs kunnen versterken.
Wij hebben meerdere  buitensportaccommodaties Udi'19, RKSV Volkel, RKSV Odiliapeel, FC Uden, Moleneind (FC de Rakt, Red Sox en Octopus), HCU, De Keien en 3 tennisverenigingen keurig verdeeld over Uden. Gezien de  terugloop van jeugd zal men met elkaar moeten concurreren om jeugdleden te krijgen of er in slagen senioren te blijven binden aan de club danwel “oudere jongeren” opnieuw aan het bewegen te krijgen.

Cultureel lef en ondernemerschap

Cultuur bevordert de participatie aan de Udense samenleving en draagt bij aan de ontwikkeling van de inwoners. Cultuur en cultuureducatie maken Uden tot een aantrekkelijke gemeente voor (nieuwe) inwoners, voor bedrijven om zich te vestigen en voor toeristen om te bezoeken. De herijking van de cultuurvisie betreft vooral activiteiten die uitgevoerd (gaan) worden om de al eerder vastgestelde doelen en ambities te behalen.

Een duurzame exploitatie van het Museum voor Religieuze Kunst is van belang omdat het MRK bijdraagt aan de doelen en visie van cultuur. Wel wordt samen met hen gezocht naar aanvullende verdienmogelijkheden door bijv. het toevoegen van functies.