Verberg het menu

Voortgang programma

In de Programmabegroting 2017 zijn doelstellingen en acties opgenomen. Met deze rapportage informeren wij de Raad over voortgang van de realisatie tot augustus van dit jaar.

Realisatie in één oogopslag

 afgerond/gerealiseerd 

 gestart/onderhanden 

 niet opgestart

Samen de leefomgeving inrichten

  Activiteit Indicator Toelichting
1 Het leefbaar maken en houden van de woonomgeving staat voorop.

Onderhoud wordt conform planning uitgevoerd. Daarnaast worden meldingen m.b.t. de openbare ruimte opgelost.

2 Bij de inrichting van de publieke ruimte wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de inpassing van speelruimtes voor de jeugd én ontmoetingsplekken voor ouderen. Dit maakt deel uit van de lopende projecten
3 Ook richt de gemeente de openbare ruimte zo groen mogelijk in.

Dit maakt deel uit van de lopende projecten

4 Bij de inrichting van de leefomgeving houden we rekening met toegankelijkheid voor mensen met een handicap.

Dit maakt deel uit van de lopende projecten. Daarnaast is 20 april 2017 het convenant toegankelijkheid ondertekend welke samen met de werkgroep Drempels Weg is opgesteld. Het convenant beschrijft richtlijnen voor de toegankelijkheid in de openbare ruimte.

5 Het uitvoeren van rehabilitaties en reconstructies aan de wegen en de civiele kunstwerken in de leefomgeving op basis van einde levensduur.

Jaarlijks worden rehabilitatie- en reconstructie projecten via offertes in de begroting aangevraagd en vervolgens voorbereid en uitgevoerd. Het aanwijzen van projecten gebeurt op basis van inspecties van de kwaliteit van de wegen en de civiele kunstwerken.

6 Het uitvoeren van klein en groot onderhoud aan de leefomgeving om de afgesproken kwaliteit te handhaven door middel van het uitvoeren van projecten. Financiering vanuit de daarvoor bestaande onderhoudsfondsen. Het klein- en groot onderhoud 2017 loopt conform planning.
7 Waar dat mogelijk en doelmatig is,  kiest de gemeente Uden voor het afkoppelen van hemelwater,conform beleid. Dit is onderdeel van de lopende projecten.

Goed en veilig verkeer

  Activiteit Indicator Toelichting
1 Vanuit het realisatieprogramma van het nieuwe GVVP (Gemeentelijk verkeer en vervoerplan) uit 2016, inclusief parkeerbeleid, zullen voorstellen komen om meer op maat te gaan voorzien in mobiliteitsvraagstukken voor onze inwoners. Ook vanuit het sociale domein kunnen initiatieven komen, bijvoorbeeld het vervoer van- en naar een MFA binnen de wijk of dorp in de vorm van arbeidsmatige (met deels loonkosten subsidie gefinancierde) werkzaamheden

Het uitvoeringsprogramma van het GVVP is verder uitgewerkt tot een totaalplanning voor de jaren 2017 – 2030. Hierbij is rekening gehouden met mogelijke subsidies, combinaties met geplande rehabilitatiewerken en afstemming met financieringsbronnen als parkeerfonds en fonds bovenwijkse voorzieningen. Voor 2017 is  de kruising Losplaats –Velmolenweg met doorstromingsmechanisme voor de bussen wordt gerealiseerd. Fietsstraat Veghelsedijk en kruispunt Birgittenessenstraat – St. Jansstraat zijn in uitvoering. De herinrichting van de markt en de Marktstraat zijn in voorbereiding. Regionaal wordt ingezet op verbetering van de verkeersveiligheid en de doorstroming op de A50 en de N264. De provincie realiseert dit jaar de turborotonde Oudedijk – Nieuwedijk (gereed in december) en heeft de doorstroming in de bocht N264 – A50 richting Veghel verbeterd. Als gemeente gaan we in september dit jaar van start met de elektrische deelauto’s in het kader van duurzaamheid en gezamenlijk gebruik. 

2 Terugbrengen van de hoeveelheid verkeersborden door het 'share space' concept Onderzoek vindt plaats in het najaar van 2017
3 Onderzoek tracé N605/Zeelandsedijk

De provincie start met dit onderzoek in het najaar van 2017

4 Aanleg turborotonde Oudedijk Bestemmingsplanfase wordt momenteel doorlopen. Project ligt op schema.
5 Het openbaar vervoer voorziet in snelle en gemakkelijke verbindingen naar de grote steden om ons heen. Daar waar buslijnen niet toereikend zijn, wordt gezocht naar openbaar vervoer op maat met behulp van bewoners / organisaties. Met provincie, Arriva en vertegenwoordiging van bewoners zijn een aantal businesscases uitgewerkt die hebben geleiden tot aanpassing van de dienstregeling 2018 en/of inzet van (ander) materieel.
6 Gedifferentieerd parkeerbeleid Mogelijke varianten en financiële gevolgen worden uitgewerkt en eind 2017 besproken met de raad.


 

Onderwijs:Talenten ontwikkelen en benutten

  Activiteit Indicator Toelichting
1 Realisatie van de nieuwbouw voor het Udens College (HAVO, VWO) is van groot belang voor de toekomstige ontwikkelingen in het Voortgezet Onderwijs

De realisatie van een duurzame nieuwbouw voor het Udens College locatie Schepenhoek (HAVO, VWO) is van groot belang voor de toekomstige ontwikkelingen in het voortgezet onderwijs. Eind 2016 is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden. Het Udens College is binnen de lopende aanbestedingsprocedure met partijen in gesprek om te komen tot gunning van de opdracht. Dit wil het Udens College zorgvuldig doen. Het concept van duurzaamheid blijft een belangrijk onderwerp van gesprek.

2 De herbouw Brinck/Petteflet (voorheen Brinck/Jan Bluyssen) De herbouw is begin januari afgerond en het gebouw is volgens planning in gebruik genomen.
3 We stimuleren het behoud van het ROC / MBO.

Het ROC wil in Uden in ieder geval 1 opleiding behouden. We zijn met hen in gesprek voor de realisatie van een zorgopleiding gericht op robotica en e-health in de zorg.

4 Wijkgebouw De Komin, de schoolgebouwen van Camelot en De Palster en sporthal Germenzeel zijn bijna 40 jaar oud. Deze gebouwen verkeren in slechte bouwkundige staat.
Wij willen deze ontwikkeling afstemmen op de behoefte in gebied Oost aan voorzieningen (en vooral de activiteiten daar in). Een goed moment om  te onderzoeken hoe invulling te geven aan het raadsbesluit (2012) om op de locatie van bovengenoemde gebouwen; in het hart van gebied Oost, een ontmoetingsplein te realiseren waarbij de functies ontwikkeling, beweging, zorg, welzijn en ontmoeten verenigd kunnen worden.
Ter uitvoering van de gehonoreerde offerte uit 2016 is  in januari 2017  in overleg met het gebiedsplatform gestart met een visietraject voor gebied Oost.
 
In samenwerking met het gebiedsplatform Oost, bewoners, het onderwijs, gebruikers van de KomIn, ondernemers, belanghebbenden en sportverenigingen wordt een gezamenlijk gedragen visie op voorzieningen in gebied Oost ontwikkeld. Deze visie wordt vervolgens vertaald in een Programma van Eisen (PvE) dat het uitgangspunt zal zijn voor verdere planvorming.
Het visiedocument en de vertaling daarvan in een PvE is gebruikt voor het opstellen van een evenwichtige, uitgewerkte en onderbouwde offerte voor de begroting 2018
 
5 De gemeente ziet kansen voor Living Labs. Dit is een onderwijsvorm waar in een test- en ontwikkelomgeving w nieuwe producten en diensten ontwikkeld worden. Combinaties met bijvoorbeeld het Zorgpark, de vliegbasis en agrifood worden daarvoor benut. Maar ook andere samenwerkingen tussen onderwijs en bedrijfsleven worden gestimuleerd.

Binnen de samenwerking met Agrifood wordt gekeken naar de mogelijkheid van ‘Living Labs’ vanuit innovatie op gebied van gezondheidszorg.
Voor de  bestrijding van laaggeletterdheid is op 9 september een convenant gesloten met lokale partijen zoals de Bibliotheek en IBN.  Voor de aanpak van laaggeletterdheid in Uden zijn door de gemeente inmiddels middelen beschikbaar gesteld aan het Taalnetwerk en begin 2017 is de coördinator begonnen met uitvoering.
In september 2016 zijn we gestart met de pilot wijkcooperatief de Balans in de flatwijk. Insteek is om een wijkcoörperatief te ontwikkelen voor en door bewoners. Participatie en leefbaarheid in de flatwijk staan hierbij centraal. Dit concept wordt in 2017 en 2018 verder uitgewerkt
 

Sportief bewegen

  Activiteit Indicator Toelichting
1 Een visie opstellen over sportaccommodaties zodat deze nog beter gebruikt kunnen worden voor activiteiten voorkomende uit de samenwerking van onderwijs, zorg en kinderopvang. Dit wordt gekoppeld aan een update gevolgd door een herijking van de geldende Sportvisie waarvan de start in de 2e helft van 2016 is voorzien.
In het derde kwartaal van 2017 wordt gestart met het voorbereiden van een nieuwe sportvisie. Streven is deze eind 2018 af te ronden
2 In 2016 wordt bezien of  er een financiële bijdrage wordt geleverd aan het zwembad van de vereniging Zeester/Meerval.

In afwachting van de nieuwe sportvisie wordt daarna naar een oplossing gezocht  voor het zeester Meervalbad

3 In 2017 wordt nauwlettend gekeken naar de uitwerking van deze keuzes op de beschikbaarheid van zwemwater, de betaalbaarheid en de gemeentelijke risico’s op gebied van exploitatie (extra subsidie) en gezondheid (zoals legionella)

In afwachting van de nieuwe sportvisie wordt daarna naar een oplossing gezocht  voor het zeester Meervalbad.

4 In 2016 is onderzocht op welke wijze de problemen rondom park Moleneind en de daar gehuisveste sportverenigingen kunnen worden opgelost. In 2017 moet dit leiden tot een besluit over oplossingen en tijdstip van realisatie

Door een brede projectgroep is gekomen tot een integrale oplossing waarin alle betrokken partijen zich kunnen vinden. Besluitvorming voor de raad is voorbereid. Raad zal bij begrotingsbehandeling 2018 een besluitnemen. Bij positieve besluitvorming wordt in 2018 gestart met de uitvoering.

5 Het traject met AV de Keien en De Kuip in het subsidie- en tarievenbeleid buitensportaccommodaties wordt verder uitgewerkt In afwachting van de nieuwe sportvisie wordt daarna naar een oplossing gezocht  voor de Keien.
6 De 8,4 fte buurtsportcoaches die eind dit jaar ingevuld dienen te zijn in het programma Sport en bewegen in de buurt groeit gestaag door. Vanuit ‘gezonde wijk’ komen in 2017 voorstellen over borging van deze inzet in de zorgketen tussen huisarts en sociaal werk / basisteam.

De volledige 8,4 fte’s zijn gevuld. JOGG heeft zijn kickoff gehad. Het plan van aanpak is vastgesteld door de stuurgroep JOGG. Er is een regisseur positieve gezondheid aangesteld die vorm gaat geven o.a. aan de gezonde wijk.

7 De gemeente Uden is aan de slag gegaan met een beleid dat gericht is op het tegengaan van overgewicht; bij kinderen via de JOGG methodiek. In 2016 is de organisatie hiervan operationeel geworden, inclusief een procesregisseur. In 2017 vindt een groei van activiteiten plaats en zal JOGG zichtbaarder worden in de gemeente en bij haar ketenpartners
Het JOGG kent een samenhang met het project ‘de gezonde wijk’. Wat de JOGG-regisseur doet voor jongeren, zal gaat de regisseur positieve gezondheid gaan doen voor volwassenen: actief begeleiden naar gezonde leefstijl in samenwerking met lokale ondernemers en overige partijen. Gezond gedrag moet de vanzelfsprekende keuze worden.
Ook wordt de samenwerking regionaal vormgegeven o.a. in het project Healthy Live.
 

Gezondheid telt

Wat willen we bereiken?

Uitvoering geven aan plannen van buurtsportcoaches, inclusief de inzet van combinatie functionarissen voor het aanleren van en stimuleren tot gezonde leefstijl. In de Programmabegroting 2017 zijn geen extra doelstellingen en acties opgenomen.

Cultureel lef en ondernemerschap

  Activiteit Indicator Toelichting
1

Om de al eerder vastgestelde doelen te kunnen behalen moet er zicht komen op de wijze waarop het culturele veld is georganiseerd en samenwerkt.  Voor het maken van de uitvoeringsagenda wordt in samenwerking met Kunst&Co een database vormgegeven waaruit blijkt wie wat doet en met wie. Als de database is gevuld, kan ook het totaal aan activiteiten geprioriteerd gaan worden


Het culturele veld draagt bij aan een vitaal lokaal cultureel klimaat en behoud van erfgoed, het behouden en vergroten van het bereik en participatie in de samenleving, profilering, aantrekkelijkheid en de meerwaarde voor de omgeving. Om deze taak goed te blijven vervullen is cultureel ondernemerschap noodzakelijk waarvoor ook de nieuwe subsidie regeling is ontwikkeld. De rol van de gemeente is vooral gelegen in het verbinden en stimuleren van ondernemingszin.

2 Er is een subsidieregeling Cultuurfonds Uden voor vernieuwing van de culturele sector waarbij op basis van cofinanciering gestuurd kan worden op de realisatie van de in de cultuurvisie genoemde doelen.

Per 1 mei 2017 is het huidige Innovatiefonds  vervangen door het Cultuurfonds Uden voor het gehele culturele veld. Daarmee is dit punt afgehandeld.

3 De bibliotheek wordt steeds meer bevraagd om als culturele instelling haar positie in het sociale domein in te nemen, waarbij ondersteuning wordt geboden vanuit ontmoeting. Deze ontmoetingsfunctie zal in combinatie met de overige spelers van het Mondriaanplein (w.o. Kunst&Co) vormgegeven gaan worden. De bibliotheek wordt ook meer toegesneden op de huidige trend van digitalisering en haar plaats in wegwijs maken van inwoners binnen het sociaal domein (= decentrale toegang) 

De ontmoetingsfunctie zal in combinatie met de overige spelers van het Mondriaanplein (w.o. Kunst&Co) vormgegeven gaan worden.
De taalcoördinator is voortvarend van start gegaan; de eerste nieuwe groepen zijn al bezig met taalverwerving. Via een brede inzet op tegengaan van laaggeletterdheid wordt ook het digitaal wegwijs maken van inwoners geborgd in de basisstructuur met een vaste rol en positie van de bibliotheek. Zie ook het bij Onderwijs punt 3.

4 Subsidie aan kunst- en cultuur instellingen zal in toenemende gericht moeten zijn op het behalen van de doelen vanuit de cultuurvisie; eerdere exploitatiesubsidies worden vervangen door prestatieafspraken

Er zijn diverse nieuwe initiatieven die door het veld zelf worden opgepakt. Voorbeelden hiervan zijn: verduurzaming Naat Piek,  samenwerking tussen partijen aan de hand van culturele thema’s en nieuwe verbindingen zoals natuur – cultuur, economie – cultuur , gezondheid- cultuur etc. Dit is een continue proces.

5 De ontwikkelingen in het culturele veld vereisen een herijking van de Cultuurvisie. Die herijking betreft vooral de activiteiten die uitgevoerd (gaan) worden om de al eerder vastgestelde doelen te behalen alsmede de wijze waarop het culturele veld is georganiseerd en samenwerkt. Deze herijking zou medio 2016 door de raad moeten worden vastgesteld De vier ambities uit de cultuurvisie: ontwikkelen, vertonen, ontmoeten en verbinden,  zijn voor het culturele veld nog steeds actueel.  De herijking heeft zich gericht op de uitvoering hiervan voor de komende jaren. Het culturele veld is met inspirerende ideeën gekomen voor een uitvoeringsagenda Cultuur 2016-2020. Thema’s zijn het Jaar van de Stijl/Mondriaan, Van Udense bodem en cultuur te verbinden met duurzaamheid en landschap & natuur. Hier komt nog een korte infonota voor. Daarmee is dit punt afgehandeld. 
6 We stimuleren dat in het Mondriaanhuis op cultureel vlak samengewerkt wordt door organisaties en inwoners zie rapportage over ontwikkeling bibliotheek
7 Met het Museum voor Religieuze Kunst zijn afspraken gemaakt over de subsidie en prestaties/aantal bezoekers. Deze worden gevolgd.

De gemeenteraad heeft in november 2016 besloten om het museum voor Religieuze Kunst  eenmalig subsidie te verlenen voor uitvoering van het Implementatieplan. Voorwaarde is dat het Museum de subsidie als lening vanaf 2021 terugbetaalt. Hiermee is dit punt afgehandeld.