Verberg het menu

Voortgang programma

In de Programmabegroting 2017 zijn doelstellingen en acties opgenomen. Met deze rapportage informeren wij de Raad over voortgang van de realisatie tot augustus van dit jaar.

Realisatie in één oogopslag

 afgerond/gerealiseerd 

 gestart/onderhanden

 nog niet opgestart

Sociale en doelmatige aanpak

  Activiteit   Toelichting
1 Op een excellente wijze invoeren van het nieuwe sociale beleid.

Wij sturen door middel van de monitor sociaal domein. Wij streven ernaar om 80% van de inwoners op een laagdrempelige manier te helpen i.p.v. door inzet van dure specialistische hulp waar dit niet nodig is.
De beschikbare cijfers zijn medio 2017 voor het eerst in de nieuwe vorm gepresenteerd en in oktober besproken met de commissie. De invoering van het GGK in 2017 moet leiden tot uitbreiding van de beschikbare cijfers

2 Als het gaat om preventie worden basisvoorzieningen belangrijk. Voor jeugdigen is dat bijv. het jongerenwerk en begeleiding binnen de onderwijsketen’. Voor volwassenen is dat het behoud van de factor ‘tijd en aandacht’ die vooral geleverd wordt door het product ‘hulp bij het huishouden’. Deze voorzieningen blijven minimaal op het huidige niveau.

Alle basisvoorzieningen zijn op het gewenste niveau gebleven. Wel wordt gekeken naar een wijze van bekostiging en aansturing die minder papierwerk vraagt voor de klant en voor onze organisatie. Hoe we dat denken te kunnen doen is opgenomen in de leidraad “voorzieningen in het sociaal domein”, welke in januari 2017 door het college is vastgesteld. De uitwerking van deze leidraad  naar concrete besluiten en actualisatie van beleidsregels zal in 2017 plaatsvinden.

3 In de hulpverlening richting gezinnen is het doel: weer meedoen in de samenleving en het uitgangspunt: één gezin, één plan, één regisseur.

De beide doelen zijn als  uitgangspunten opgenomen in de afspraken met Ons Welzijn blijven ook de basis voor de nieuwe overeenkomst voor 2018-2020 t. o.a. via de monitor sociaal domein en de nieuwe indicatoren zoals vanuit de BBV voorgeschreven wordt over het totale transformatieproces gerapporteerd.

Iedereen aan het werk: Investeren in meedoen

  Activiteit   Toelichting
1 We zoeken nadrukkelijk samenwerking met werkbedrijven, onderwijs en lokale ondernemers om kansen op werk te vergroten.

Binnen de arbeidsmarktregio Noord Oost Brabant is structuur gegeven aan een uniforme werkgeversbenadering. Daartoe is samen met Oss het werkgeversservicepunt ingericht voor de sub-regionale bediening. De focus ligt nu op het ontwikkelen van aanbod voor de groep met loonwaarde 0-30% en kwetsbare jongeren. Samen met de koplopersgroep innovatie vanuit de Wmo-inkoop wordt gewerkt aan nieuwe voorzieningen die ook beschutte werkplekken moeten kunnen realiseren op het snijvlak van de drie wetten van het sociale domein en als vervolg op het zoeken naar “arbeidsmatige dagbesteding”.
In aanloop op de regionale aanpak wordt momenteel lokaal een bestandsanalyse gedaan van de mensen van wie reeds bekend is dat ze een  indicatieve loonwaarde 0-40% hebben. Op basis van deze bestandsanalyse kan worden bepaald hoe groot het aanbod moet zijn en welk aanbod nodig is (P-wet of Wmo).

2 We maken afspraken met organisaties over stage- en werkervaringsplaatsen.

Is gerealiseerd. De doelstelling is behaald en  verdere verfijning vindt plaats als continue proces. Daarmee valt het in de basiswerkzaamheden van de afdeling MD.

3 We starten met de ontwikkeling van een breed plan van aanpak dat gericht is op zowel uitkeringsgerechtigden (van uitkering naar werk, van inactief naar actie) als op de economische ontwikkeling Uden en op het welzijn van de Udense inwoners.

Competensys-score is vooral gebaseerd op de eigen mening van mensen die een uitkering aanvragen. We zijn nu bezig met het vormgeven van een activeringscentrum om in de praktijk te kunnen toetsen of wat zij zeggen ook daadwerkelijk te vertalen is naar een indicatieve loonwaarde berekening. De aanbesteding loopt.
 

Geen armoede, geen schulden

  Activiteit   Toelichting
1 We continueren de lijn die we al hebben in gezet, beschreven in het Beleidsplan Schulddienstverlening. Deze lijn is gericht op het bieden van praktische hulp, toeleiding tot ondersteuning en inzet schuldsanering. Als ondersteuning in de vorm van begeleiding nodig is, wordt deze verstrekt via de zogenoemde ‘toegang’ vanuit het Basisteam. Als generieke ondersteuning volstaat, wordt deze ingevuld met specifiek hiervoor opgeleide vrijwilligers onder aansturing van het maatschappelijk werk. Schulddienstverlening is een integraal onderdeel geworden van het nieuwe armoedebeleid wat momenteel ontwikkeld wordt
2 Het nieuwe armoedebeleid implementeren

Op 6 juli is het nieuwe armoedebeleid door de gemeenteraad vastgesteld. De ingangsdatum voor het nieuwe beleid is 1-1-2018.   

Meedoen door ondersteuning

  Activiteit   Toelichting
1 Aandacht voor aangepaste woonvormen en dagbesteding van kwetsbare inwoners.

Nieuwe initiatieven worden, samen met bewoners en het professionele veld, uitgedacht om te voorzien in de behoeften van onze inwoners. Dit zijn langdurige processen, welke helaas niet hebben geleid tot besluitvorming over realisatie in het 4de kwartaal van 2016. Met de Centrumregeling Wmo en met innovatieve ondernemers is dit een continue aandachtsgebied. 

2 Versoepelen van regels voor woningaanpassingen.

De regels zijn inmiddels versoepeld. Daarmee is dit actiepunt afgehandeld.

3 Sturen op kwalitatieve verbetering van professionele ondersteuning

Met de invoering van het GGK, waar we het eerste half jaar druk mee zijn geweest, worden nu de data gerealiseerd die sturing mogelijk maken. Verder is dit een continue aandachtsgebied.

4 Doorontwikkeling van het basisteam.

De basisteams zijn inmiddels een jaar operationeel. Er zijn drie basisteams: twee volwassenen teams en een team Jeugd. De basisteams werken op verschillende terreinen: ze verlenen basishulp, verwijzen door naar gespecialiseerde hulp maar kunnen ook diensten aanbieden vanuit de 0de  lijn (naast diverse andere partijen). Op dit moment wordt onderzocht op welke manier de drie basisteams meer integraal kunnen werken. dit moet zich vertalen in een nieuwe overeenkomst met Ons-Welzijn voor de periode 2018-2019. De planning is dat deze overeenkomst op 1 november klaar is voor ondertekening

Leefbare wijken en dorpen

  Activiteit   Toelichting
1

Jaarlijks actualiseren en monitoren van gebiedsontwikkelingsplannen met de gebiedsplatforms.

Onderzoeken met het gebiedsplatform Oost hoe met medewerking van inwoners een MFA-functionaliteit in gebied Oost gerealiseerd kan worden waarin naast onderwijs, ontmoeting en welzijn (incl. sport en spel) ook zorg en ondersteuning is ondergebracht.

Uitvoeringprogramma’s worden in overleg met de gebiedsplatforms geactualiseerd. Dit is een continu proces wat tot de basiswerkzaamheden van de afdeling MD behoort.
Samen met de platforms is bepaald waar de focus ligt. De speerpunten voor de deelgebieden zijn in voorgaande nota’s reeds benoemd en lopen allen. Dit zijn: De speerpunten voor de deelgebieden Oost:   visieontwikkeling MFA met onderwijs, ontmoeting, welzijn, zorg en ondersteuning.
West: wijkontwikkeling Bitswijk en Bogerd, samen met Area
Zuid-Uden: ontwikkeling centrumgebied Sesterlaan incl. honden uitlaatplek
Uden-Buiten: beleid m.b.t. recreatie en natuurvoorzieningen, verkrijgen van breedband internet via glasvezel.
Volkel: besluitvorming route Volkel-Boekel
Odiliapeel: verkeerssituatie Oudedijk en Nieuwedijk, in samenhang met de opgeleverde nieuwbouw van IKC Den Dijk, de MFA en nieuwe invulling van Peelhonk.
Onderwerpen waar alle gebiedsplatforms bij betrokken zijn geweest, komend uit de G1000-ideeën, te weten: fietsvisie en zorg in de eigen wijk  zijn gerealiseerd. Het Fietsforum heeft een fietsvisie geschreven die grotendeels gebruikt is voor het GVVP (gemeentelijk verkeers- en vervoersplan). Op het gebied van kleinschalige zorg zijn kleine initiatieven ontwikkeld en nog steeds in ontwikkeling.
 

2 Met medewerking van inwoners realiseren van een MFA-functionaliteit in Odiliapeel waarin naast onderwijs, ontmoeting en welzijn (incl. sport en spel) ook zorg en ondersteuning is ondergebracht. 

IKC Den Dijk is gerealiseerd. Verdere invulling van Terra Victa krijgt gestaag maar zeker vorm waarbij samen met de inwoners wordt toegewerkt naar zelfbeheer.

3 Met medewerking van inwoners realiseren van decentrale toegangen als uitbreiding van de ontmoetings- en welzijnsfunctie binnen MFA’s en vergelijkbare gebouwen.

De eerste buurtuurtjes binnen 3 mfa’s zijn gestart en hebben publiciteit gekregen. Om deze inlooppunten te evalueren is een stageopdracht uitgezet. Op basis van de uitgevoerde evaluatie wordt het project 'buurtuurtje' in zijn huidige vorm per direct beëindigd. De aanbevelingen van de evaluatie in de toekomst wordt betrokken bij beleidsontwikkelingen op dit vlak.

4 Burger- en overheidsparticipatie vindt in Uden onder meer plaats via Udenaar de Toekomst, uitwerking van G-1000 ideeën en thema gerichte miniconferenties

De gemeente wil meer van buiten naar binnen werken en dit vraagt een andere manier van organiseren van het werk dat verricht wordt. De eerste initiatieven hebben zich gemeld bij de Raad om in aanmerking te komen voor Uden Fonds. Daarnaast wordt voor het sociaal domein gezocht naar een moderne vorm van het organiseren van feedback op uitvoerend beleid (horizontale verantwoording). Dit gebeurt in samenwerking met de huidige belangenbehartigers en betrokken partijen.

5 Huisvesten van statushouders, erkende vluchtelingen als een wettelijke taak

Het jaar 2016 is afgesloten met een achterstand van 26 in het aantal te huisvesten personen. Als gevolg daarvan zijn wij onder toezicht gesteld van de provincie. Hiervoor is inmiddels een plan van aanpak ingediend dat ook is goedgekeurd door de provincie. Het plan van aanpak heeft geresulteerd in het volledig inlopen van de achterstand. Wij verwachten dat we nu ook blijvend aan de taakstelling kunnen voldoen.