Verberg het menu

Veilig gevoel

Ontwikkelingen

Sociaal veilig

In december 2014 heeft de gemeenteraad de kadernota integrale veiligheid vastgesteld. Hierin zijn verschillende prioriteiten benoemd, die een bijdrage moeten leveren aan een veilige woon- en leefomgeving. Daarnaast is het van belang dat opnieuw dwarsverbanden worden gelegd met de transities in het sociale domein en het terrein veiligheid. Om die reden vindt nauw overleg plaats met de zorg- en veiligheidspartners. In het laatste kwartaal van 2017 krijgt de samenwerking tussen zorg en veiligheid op het gebied van individuele casussen concreet structuur.

Eind 2017 wordt gestart met een interactieve procedure die leidt tot het actualiseren van de kadernota. Dit betekent dat de inwoners en andere veiligheidspartners worden betrokken bij de totstandkoming van het veiligheidsbeleid. De nieuw gekozen raad zal deze in 2018 vaststellen Uit ondermeer de veiligheidscijfers en resultaten van de interactie met de bewoners zal blijken of dit leidt tot het stellen van nieuwe prioriteiten.

Voor veiligheid in de leefomgeving is de inzet van wijkagenten van belang, maar ook de betrokkenheid van gebiedsplatforms, BOA’s en burgers. Onze BOA’s werken in de wijken nauw samen met de wijkagenten en de buurtnetwerken. Er wordt een extra bedrijfsauto ingezet voor de werkzaamheden. Dit is noodzakelijk om de aanwezigheid in het buitengebied te vergroten, en de invulling van het toezicht voor de buurgemeenten Landerd en Boekel te kunnen vormgeven.

Op het terrein van veiligheid en openbare orde gaan de gemeenten Uden en Landerd vanaf 2018 vergaand samenwerken. Dit betekent dat de gemeente Uden deze taak voor Landerd gaat uitvoeren. Voor samenwerking op het terrein van toezicht en handhaving (boa’s) is dit al gerealiseerd. De samenwerking wordt dus nu uitgebreid (ook beleid, advies en rampenbestrijding).

Minder regels

Uden wil een veilige gemeente zijn, waarin het goed wonen, werken en recreëren is. Kortom een veilig en leefbaar Uden. Prioriteiten binnen het basisteam Maas en Leijgraaf zijn jeugdoverlast en woninginbraken. Prioriteit binnen Uden is woonadresfraude, veilig recreëren op campings, het tegengaan van uitgaansgeweld, huiselijk geweld, fietsendiefstal en het bevorderen van verkeersveiligheid.

Gekozen is voor de volgende thema’s integrale handhaving: veilig recreëren (inventarisatie en controles op de campings), woonadresfraude (huisvesting van arbeidsmigranten, veilig wonen) en vastgoed (misbruik, tegengaan oneigenlijk gebruik panden op bedrijventerreinen).
Tot de speerpunten van het plan voor integrale veiligheid behoort bestrijding van georganiseerde criminaliteit. Hierbij is o.a. sprake van vermenging van onder- en bovenwereld en intimidatie. Door het Regionaal Informatie en Expertise centrum (RIEC) is per gemeente in de provincies Brabant, Zeeland en Limburg een beeld geschetst van mogelijke ondermijnende criminaliteit. Op basis daarvan wordt bepaald welke zaken lokaal aangepakt kunnen worden. Daarnaast worden per politieteam speerpunten bepaald. Wij zullen samen met politie, Openbaar Ministerie, Belastingdienst en maatschappelijke instellingen gezamenlijk de georganiseerde criminaliteit nog sterker aanpakken. In dit kader loopt in onze gemeente reeds een project om eigenaren van vastgoed voor te lichten over het herkennen van verhuur van vastgoed aan criminelen en de risico's daarvan.
Ondermijnende criminaliteit is een thema waarbij van gemeente steeds meer wordt verlangd om de regie te nemen. Samen met de partners geeft de gemeente Uden invulling aan de verschillende taken die nodig zijn bij de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Voor de bestrijding van ondermijnende criminaliteit werken we in het basisteam Maas en Leijgraaf  samen met onze ketenpartners. Gedurende een pilot van 2 jaren is ervaring opgedaan met een projectleider op het niveau van het basisteam op de ondermijningsdossiers. De pilot is bestuurlijk geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie is besloten om de projectleider structureel in te zetten. Voor onze gemeente betekent dit dat wij naar inwoneraantal structureel gaan bijdragen aan de salariskosten van deze projectleider.

Naast deze regionale aanpak, is het belangrijk om ook de aanpak van ondermijning op lokaal niveau goed te borgen. In het voorjaar van 2018 wordt hier een nader voorstel over gedaan, met financiële consequenties op structurele basis.

De verwachting is dat in 2017 de nieuwe prostitutiewet wordt vastgesteld. Dit betekent dat voor de gemeente Uden een nieuw beleid dient te worden opgesteld.

Veilig door politie en brandweer

Een goede politiezorg betekent onder andere dat de politie zichtbaar op straat aanwezig moet zijn. Inzet van de wijkagenten is voor de gemeente van groot belang. De wijkagent is het aanspreekpunt voor de burger en heeft een stevig netwerk in de wijk. Politie, brandweer en ambulance maken deel uit van ons veiligheidssysteem. We staan het niet toe dat deze diensten in het uitvoeren van hun taak worden beperkt of gehinderd. Dat geldt ook voor medewerkers van de gemeenten en andere semipublieke organisaties (bv. woningcorporaties en ziekenhuizen).

In de planning zit de bouw van een nieuw hoofdbureau in Uden. Aansluiting door de brandweer is geen intentie meer. De plannen worden uitgewerkt. Intentie is dat de regio aansluit met een steunfunctie voor Den Bosch. Naar verwachting kunnen begin 2019 de nieuwe vestigingen van politie en brandweer in gebruik genomen worden.

Veilig uitgaan

Uden wil een veilige gemeente zijn, waarin het goed wonen, werken en recreëren is. Kortom, een veilig en leefbaar Uden. Het centrum van Uden moet meer het regionaal uitgaanscentrum gaan worden. Prioriteit binnen Uden is o.a. het uitgaansgeweld.
Met betrekking tot het terugdringen van geweldsincidenten is samenwerking tussen politie, boa’s, horeca, bezoekers en gemeente van belang. Deze samenwerking wordt zowel op straat als in verschillende overleggen geborgd.
In samenwerking met politie, de horecaondernemers en bezoekers wordt getracht veilig uitgaan te creëren. In het uitvoeringsprogramma integrale veiligheid worden de verschillende instrumenten benoemd die een bijdrage moeten leveren aan een veilig uitgaan, te weten:

  • De huidige voor het horecaconcentratiegebied verruimde horecasluitingstijden, inclusief uitloopkwartier voor alle horeca op doordeweekse dagen, blijven behouden;
  • Horecaconvenant, driemaandelijks horeca-overleg;
  • Het college vindt het belangrijk dat er meer uitgaansgelegenheden komen voor de jongeren. De jeugd  van Uden en de regio binden we aan de gemeente Uden. Een jeugdcafé 0.0 zodat de jeugd onder de 18 (ook zonder alcohol) kan uitgaan.

De samenwerking tussen horeca, politie en gemeente verloopt dusdanig, dat er voor 2018 geen wijzigingen zijn voorgenomen in de aanpak.

Voortgang programma

2e financiële afwijkingenrapportage