Verberg het menu

Voortgang programma

In de Programmabegroting 2017 zijn doelstellingen en acties opgenomen. Met deze rapportage informeren wij de gemeenteraad over voortgang van de realisatie tot augustus van dit jaar.

Realisatie in één oogopslag

 afgerond/gerealiseerd

 gestart/onderhanden 

 nog niet opgestart

Sociaal veilig

  Activiteit Indicator Toelichting
1 Woninginbraken zijn speerpunt van beleid in 2015-2018.

Voor woninginbraken geldt dat jaarlijks verschillende instrumenten worden ingezet ten behoeve van de preventie zoals persberichten plaatsen, faciliteren BIN-project en deelname donkere dagen offensief. In 2017 is een pilot gestart van de gemeenten in Maas en Leijgraaf om de woninginbraken extra te bestrijden.

2 Aandacht voor huiselijk geweld.

Vanuit cluster Veiligheid wordt de regiefunctie, voorkoming escalatie en direct opstarten van juiste ondersteuning, uitgevoerd. Proces loopt, relatie met veiligheidshuis en 'veilig thuis' (AMHK) is, als gevolg van de transformatie, opnieuw vormgegeven. Veilig thuis is wat voorheen steunpunt huiselijk geweld was en AMK. Tot op heden zijn er geen huisverboden uitgevaardigd.

3 Inzicht krijgen in de situatie op campings en andere accommodaties op het gebied van brandveiligheid, aan- en bijbouwsels, gebruiksvoorschriften, adresfraude, sociale zekerheids-fraude en permanente bewoning. De handhavingstrajecten voor twee camping en één recreatieterrein lopen. De vierde campingeigenaar is in overleg met de gemeente Uden voor het opstellen van een herinrichtingsplan. Afwikkeling van de handhavingstrajecten gebeurt door de afdeling Ruimte.
4 Verkeersveiligheid heeft betrekking op de veiligheid van verkeer voor verkeersdeelnemers in het algemeen, voor specifieke doelgroepen en in bepaalde gebieden. Verkeersvervoersplan wordt opgesteld onder regie van de afdeling Ruimte; hierover wordt via programma 3 Goed leven en ontmoeten, gerapporteerd.
5

Woonadresfraude, waaronder aandacht voor huisvesting van arbeidsmigranten.

In 2016 is door de gemeente een handhavingsarrangement met de uitzendbranche, het ZLTO, de woningbouwcorporatie Area en de makelaars over de huisvesting van arbeidsmigranten overeengekomen. Ieder kwartaal wordt er door deelnemende partners een overzicht verstrekt van de panden waar arbeidsmigranten zijn gehuisvest en de aantallen arbeidsmigranten per locatie. Eind 2017/begin  2018 zullen de panden van de aan het convenant deelnemende partijen worden gecontroleerd. Nieuwe meldingen worden gecontroleerd. Daarnaast worden er in  het kader van de Landelijke Aanpak Woonadresfraude controles uitgevoerd.

6 Jeugdoverlast.

Door structureel overleg tussen maatschappelijk werk, jongerenwerk, boa en politie worden groepen in beeld gebracht en acties ondernomen. Uitvoering is conform beleid. Ook hier geldt dat in het jaarverslag integrale veiligheid een terugkoppeling plaatsvindt inzake jeugdoverlast.

Minder regels

  Activiteit Indicator Toelichting
1 De handhavers in de openbare ruimte (BOSs) hebben hierin een spilfunctie. BOA's opereren samen met de politie, ze zijn professioneel en zijn duidelijk herkenbaar aan hun uniform

In februari 2017 is gestart met wekelijkse gezamenlijke briefings wijkagenten-boa’s.
De samenwerking met de politie, buurtbemiddeling en andere organisaties is goed.


 

2 We voegen gastheerschap toe aan de bestuurlijke opdracht aan onze BOA's

In de werkoverleggen/briefings krijgt gastheerschap en communicatie regelmatig aandacht. Praktijkervaringen worden collectief gedeeld om dit verder te optimaliseren.
In de periode 2016 tot en met augustus 2017 zijn 0 klachten binnengekomen over het gedrag van de bejegening van de boa’s. We dragen ons werk positief uit, o.a. zijn we in de zomerperiode maandelijks in een kraam op de weekmarkt om het toezichtswerk uit te leggen en in gesprek te gaan met mensen. In mei 2017 hebben we voor gemeenteraads- en commissieleden een ‘rondje boa’ gehouden, wat inzicht gaf in het werk van de boa’s. Voor collega’s in gemeentehuis is dit gepland in het najaar 2017.

3 Menselijke Udense maat is een belangrijke maatstaf bij de wijze van handhaving
De Udense maat is uitgewerkt in het meerjarenuitvoeringskader. Hoofdlijn is dat in diverse gevallen eerst gewaarschuwd wordt. Het is aan de professionaliteit van de boa om de situatie ter plekke te beoordelen. Indien nodig wordt direct beboet. In 2016 is gestart met het verstrekken van de zogenoemde 0-waarschuwingen: een brief die de gewaarschuwde thuis ontvangt met extra uitleg over waarom hij/zij een waarschuwing heeft ontvangen. Hier hebben we enkele positieve reacties op ontvangen.
4 We bouwen de samenwerking met de BOA's in Maas en Leijgraaf uit

Sinds januari 2017 voeren we voor de gemeente Landerd de boa-taken uit. In de gemeente Boekel voeren we per 1-9 BOA-taken uit.  Bij goed verloop, overweegt de gemeente Boekel vanaf 1 september 2018 meer uren in te huren bij de gemeente Uden.
In 2016 is gestart met een periodiek overleg tussen gemeenten in Oost-Brabant met als doel gezamenlijk de boa-werkzaamheden verder te professionaliseren. Dit loopt door in 2017.

Veilig door politie en brandweer

  Activiteit Indicator Toelichting
1 Inzet van wijkagenten.

Voor gemeente Uden geldt dat het politieteam op orde is. Via verschillende communicatie instrumenten is naar de inwoners van Uden gecommuniceerd wie de wijkagent is. Inmiddels is het overleg en de samenwerking tussen politie en BOA's verder gestructureerd. De politie werkt in clusters en wil daarmee de zichtbaarheid in de wijken verbeteren. Periodiek is er afstemming met de operationeel expert van de politie.

2 Nieuwbouw brandweerkazerne (Udens deel)

In het Teamgebied Maas en Leijgraaf krijgt de politie twee grote kantoren. Dit zijn het nieuwe teambureau in Uden en een steunpunt in Cuijk. Uiteindelijk zijn dit de twee bureaus van waaruit de politie in het team Maas en Leijgraaf gaat werken.

Veilig uitgaan

  Activiteit Indicator Toelichting
1 Terugdringen van geweldsincidenten door samenwerking tussen politie, BOA's, horeca, bezoekers en gemeente.

Voor de gemeente Uden is het tegengaan van uitgaansgeweld een prioriteit binnen de kadernota integrale veiligheid. Uitvoering wordt gegeven aan de afspraken die zijn gemaakt in het horecaconvenant. Daarnaast beschikt de gemeente over 7 camera's in het horecaconcentratiegebied. Inzet van extra camera’s tijdens kermis 2017 is nuttig gebleken. Camera’s worden ook bij andere evenementen meer ingezet. Nut en noodzaak camera’s zijn onlangs geëvalueerd met horeca en politie.

2 Horecasluitingstijden behouden.

In het Horecaconcentratiegebied zijn gedurende de weekenden de horecasluitingstijden uitgebreid. Deze zijn opgenomen in de APV. Op doordeweekse dagen geldt een 'uitloopkwartier' voor de gehele horeca. Dit kwartier wordt niet uitgebreid tot een half uur, gelet op de risico's bij gelijktijdige calamiteiten in de verschillende kernen. 

3 Een jeugdcafé 0.0 zodat de jeugd onder de 18 kan uitgaan.

• De jeugd  van Uden en de regio binden we aan de gemeente Uden. Een jeugdcafé 0.0 is hiervoor een optie, zodat de jeugd onder de 18 (ook zonder alcohol) kan uitgaan. Een initiatief daartoe van Markant is gestopt, van De Pul is gestart.

4 Via beleidsregels ervoor zorgen dat het aantal klachten over evenementen vermindert
In januari 2017 zijn de uitvoeringsregels muziekevenementen in de openlucht vastgesteld, op basis waarvan geluidsbelastende evenementen qua duur en aantal beter worden gereguleerd. Ook het handhavingsarrangement, waarin afspraken zijn gemaakt hoe de regels worden gehandhaafd,  is inmiddels gerealiseerd.
 
5 Jeugdoverlast aanpakken, onder meer door toepassing van de (nieuwe) bevoegdheden van de boa’s om jongeren tot 18 jaar te kunnen verwijzen naar Halt. De bevoegdheden liggen op het terrein van bestrijding alcoholgebruik en afval. Inmiddels zijn 7 (horeca)gecertificeerde toezichthouders actief. Er is in 2017 een inhaalslag gepleegd op het toezicht op drankgebruik in het openbaar, leeftijdsgrenzen, reguliere horeca-inrichtingen en op paracommerciële activiteiten.
Aantal uitgevoerde controles para-commerciële instellingen : 20
Aantal uitgevoerde controles reguliere horeca: 13
Met de politie worden sinds eind 2016  gezamenlijke horecacontroles in het weekend (uitgaansgebied), ieder voor zijn taak. De belangrijkste resultaten daarvan zijn dat de boa’s de politie in verschillende opzichten hebben kunnen ondersteunen. Bijvoorbeeld met het spotten van drugsdealers en bekende overlastgevers. Ook hebben de boa’s bij verschillende supermarkten controles uitgevoerd.  In 2017 hebben enkele Halt-verwijzingen plaatsgevonden