Verberg het menu

Samenvatting Bestuursrapportage 2017

De Bestuursrapportage 2017 bestaat uit twee onderdelen: het Programmaplan en de Financiën. Het Programmaplan beschrijft de voortgang van de realisatie van de diverse acties/doelstellingen per programma. In het onderdeel Financiën vindt u onder andere de 2e financiële afwijkingenrapportage.

Programmaplan

Aan de hand van de vijf programma’s van het coalitieakkoord 2014-2018 'Samen voor een vitaal Uden!' en het in 2017 toegevoegde programma Bedrijfsvoering wordt jaarlijks een Programmaplan geschreven, met hierin de belangrijkste acties/ontwikkelingen voor het komend jaar.
Met de gemeenteraad is afgesproken dat we twee keer per jaar rapporteren over de voortgang van de realisatie van deze acties. De eerste rapportage vindt plaats in juni en is onderdeel van de Begrotingsnotitie. De tweede rapportage is de Bestuursrapportage. De rapportageperiode is tot en met augustus. Deze rapportage wordt besproken in de raadsvergadering van december.

Financiën

Aangezien de gemeenteraad het budgetrecht heeft, presenteren we in deze Bestuursrapportage ook de 2e financiële afwijkingenrapportage 2017. De geconstateerde financiële mee- en tegenvallers worden expliciet ter instemming voorgelegd aan de gemeenteraad. In de nieuwe Financiële verordening is hierover vastgelegd dat de afwijkingen van € 50.000 en meer + de politiek gevoelige worden voorzien van een toelichting. Sinds 2015 nemen we ook de herijking reserves en voorzieningen op in dit document. De herijking is opgenomen bij het onderdeel Financiën / Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Financieel resultaat 2e financiële afwijkingenrapportage 2017

Met deze 2e financiële afwijkingenrapportage 2017 wordt nu voorgesteld om een bedrag van € 62.851 te onttrekken aan de Algemene Reserve Vrij Besteedbaar. De financiële afwijkingenrapportage heeft ook een structurele component. Daarvan stellen we voor die te betrekken bij de voorbereiding van Programmabegroting 2019.

Structureel nadeel oplopend naar bijna € 200.000 in 2021

De gevolgen voor onze algemene uitkering naar aanleiding van septembercirculaire zijn eveneens verwerkt in deze rapportage. In 2018 zien we nog een toename van bijna € 100.000 oplopend naar een tekort in 2021 van bijna € 200.000. In Programmabegroting 2018 is een buffer van ca € 700.000 om deze tegenvaller op te vangen. We zijn nu vooral in afwachting van de  mei-circulaire 2018. In die circulaire zijn namelijk de financiële gevolgen voor de algemene uitkering opgenomen van het coalitieakkoord van het Kabinet Rutte-III.

3e bezuinigingsmonitor

Vier keer per jaar, bij de Programmabegroting, de Begrotingsnotitie, de Bestuursrapportage en bij de Programmarekening, wordt de gemeenteraad geïnfomeerd over de voortgang van nog te realiseren bezuinigingen. DIt doen we op een eenduidige manier en maken gebruik van de hiervoor ontwikkelde bezuinigingsmonitor.

Na de 2e bezuinigingsmonitor, opgenomen in Programmabegroting 2018, was de taakstelling voor 2017 gerealiseerd. Voor 2018 en verder resteerde nog de taakstelling herijking Cultuurvisie van € 150.000 structureel. Zoals vermeld in de Programmabegroting 2018 vinden we het belangrijk dat het volgende gemeentebestuur in maart 2018 kan beginnen zonder openstaande bezuinigingen. Voor wat betreft deze laatste bezuinigingstaakstellingen kunnnen we nu melden dat we door heroverweging van het cultuurbudget (€ 80.000) en het budget kunstbevordering (€ 18.000) vanaf 2018  om totaal € 98.000 van de taakstelling structureel kunnen realiseren. Van het restantbedrag van € 52.000 (structureel) wordt nu voorgesteld deze niet te realiseren en af te boeken. Deze melding is opgenomen in de 2e financiële afwijkingenrapportage 2017.

Hiermee is in totale bezuinigingstaakstelling van € 7,7 miljoen structureel afgewikkeld.

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

De weerstandsratio bedraagt 2,3 en ligt boven de gestelde norm (tussen 1 en 2). Hij is nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van de de Programmarekening 2016. De ratio geeft aan dat de gemeente Uden prima in staat is om haar risico's op te vangen. Dit draagt positief bij aan de financiële positie van de gemeente Uden. Het resultaat van deze 2e financiële afwijkingenrapportage en de herijking reserves en voorzieningen van € 473.000 beïnvloedt de weerstandsratio positief.

Herijking reserves en voorzieningen

Het jaarlijks screenen van de gemeentelijke reserves en voorzieningen vond tot jaarrekening 2013 plaats als onderdeel van het jaarrekeningtraject. Voorafgaand aan het vaststellen van de programmarekening, werd deze herijking van reserves en voorzieningen door de raad vastgesteld. De voorstellen in die herijking waren al meegenomen in de later in die vergadering vast te stellen programmarekening.

Planning en control beweegt zich meer en meer naar continous reporting. Daarbij worden de belangrijkste onderdelen die de (financiële) positie van de gemeente bepalen vaker (continue) geactualiseerd. Denk hierbij aan:

  • stand van zaken van de te realiseren bezuinigingen
  • risicobeheer en weerstandsvermogen
  • grondbedrijf
  • onderhanden werken

Als onderdeel van het weerstandsvermogen is het ook wenselijk, dat we een actueel beeld hebben van onze reserve- en voorzieningenpositie.
Daarbij komt dat mutaties die niet door een, voor 31 december van het verslagjaar, genomen raadsbesluit zijn gedekt, in strijd zijn met de Gemeentewet en BBV. Dit levert een onrechtmatigheid op bij de controle door de accountant.
Voldoende aanleiding om met ingang van 2015 de herijking van de reserves en voorzieningen te integreren in de belangrijkste producten van de Udense P&C-cyclus. 

De notitie herijking reserves en voorzieningen treft u hier. (PDF, 662.1 kB)

Behandelingsprocedure

7 november 2017 Aanbieding Bestuursrapportage 2017 aan de Raad
7 december 2017 Bespreking Bestuursrapportage 2017 in het audit comité
7 december 2017 Bespreking Bestuursrapportage 2017 in de commissie Ruimte, Economie en Financiën
21 december 2017 Behandeling en vaststelling Bestuursrapportage 2017 door de Raad