Verberg het menu

Bezuinigingsmonitor

Voortgang realisatie bezuinigingsmonitor t/m 2016 (2e monitor 2016)

Het is een goed gebruik om de raad periodiek te informeren over de voortgang van de nog te realiseren bezuinigingen. Dit doen we op een eenduidige manier, gebruik makend van de hiervoor ontwikkelde bezuinigingsmonitor. Deze rapportage maakt onderdeel uit van al onze planning- en controlproducten te weten; de Begrotingsnotitie, de Programmabegroting, de Bestuursrapportage en de Programmarekening.

Totaal opgenomen in gerealiseerde bezuinigingen

In onderstaande tabel het totaal aan opgenomen bezuinigingen. Het totaal aan te realiseren bezuinigingen bedraagt € 7,7 miljoen (in 2020). Van dit bedrag is na de 1e monitor 2016 zoals gepresenteerd in Begrotingsnotitie 2017  € 7,3 miljoen gerealiseerd. Er resteert nu nog een structurele taakstelling van € 317.814 (PDF, 25.9 kB)

Realisatie bezuinigingen 2e monitor 2016

In deze 2e monitor zijn geen nieuwe taakstellingen als 'gerealiseerd' te melden. We gaan er vanuit dat de nog resterende taakstelling voor het jaar 2016 van € 68.907 in het jaar 2016 (Bestuursrapportage) alsnog gerealiseerd gaat worden.

Nog te realiseren bezuinigingen

Onderstaand een schematisch overzicht van de nog te realiseren structurele bezuinigingen.

Uitleg definities fasen

  • Fase 0 betekent dat er nog geen actie is opgestart om de bezuiniging te realiseren.
  • Fase 1 geeft aan dat de definiëring van de bezuinigingstaakstelling loopt.
  • In Fase 2 is de te nemen maatregel om de bezuiniging te realiseren gedefinieerd en ook gecommuniceerd met de direct betrokkenen. De bezuiniging is echter nog niet gerealiseerd.

Onderwijstaakstellingen

Niet in de monitor opgenomen maar wel ter informatie in beeld gebracht, de taakstellingen op onderwijs (ca. € 860.000 structureel). Door het wegvallen van taken en verantwoordelijkheden rondom onderwijs zijn gemeenten gekort op de algemene uitkering.

  2016 2017 2018 2019 2020
Restant Onderwijstaakstellingen
Taakstelling onderwijs a.g.v. overheveling verantwoordelijkheid naar schoolbesturen van buitenonderhoud en aanpassing scholen primair en speciaal onderwijs. 331.000 326.000 318.000 318.000 318.000
Vrijval dotatie voorziening na opheffing -169.000 -169.000 -169.000 -169.000 -169.000
Vrijval kapitaallasten 2019       -7.933 -7.933
Vrijval kapitaallasten JB en DB (B&W 16/02/2016) -38.296 -37.647 -36.997 -36.348 -36.348
Vrijval kapitaallasten Den Dijk (B&W 16/02/2016) -46.513 -45.514 -44.516 -42.832 -42.832
Vrijval kapitaallasten voormalige BS Jan Bluyssen (Hoogbouw)  -71.448 -69.568 -67.487 -61.887 -61.887

Incidentele dekking saldo via 44211110/34799

44211120/34799

-5.473

-4.271

     
TOTAAL 0 0 0 0 0