Verberg het menu

Bestedings- en dekkingsplan 2017-2020

  Bestedings- en dekkingsplan 2017-2020 (structureel) x € 1.000 (- = negatief) 2017 2018 2019 2020
1 Begrotingsnotitie 2017 -162 +450 +919 +1.192
2 Correcties basisbeeld indexeringen en begrotingswijziging Begrotingsnotitie 2017 +66 -13 -13 -13
3 Aanpassing systeem van rentetoerekenen aan het grondbedrijf/treasury -65 -65 -65 -65
4 Autonome ontwikkelingen  -191 -191 -191 -191
5 Offertes -471 -553 -570 -586
  Saldo Programmabegroting 2017-2020 -823 -372 +80 +337
  Bestedings- en dekkingsplan 2017-2020 (incidenteel) x € 1.000 (- = negatief) 2017 2018 2019 2020
1 Begrotingsnotitie 2017     -25  
2 Onderuitputting kapitaallasten structurele offertes +304 +52    
5 Offertes -1.168 -107 -107 -107
  Saldo Programmabegroting 2017-2020 -864 -55 -132 -107

Structureel

1. Begrotingsnotitie 2017

bedragen x € 1.000   - = negatief 2017 2018 2019 2020
Saldo begrotingsnotitie 2017 -162 +450 +919 +1.192

Uitgangspunt bij de voorbereiding van het bestedings- en dekkingsplan van Programmabegroting 2017 is het basisbeeld zoals opgenomen en toegelicht in de Begrotingsnotitie 2017.

2. Correcties basisbeeld indexeringen en begrotingswijziging Begrotingsnotitie 2017

bedragen x € 1.000  - = negatief 2017 2018 2019 2020
gevolgen gewijzigde mei-circulaire 2016 (juni)   -79 -79 -79
correctie basisbeeld a.g.v. afboeking bezuiniging GGD +51 +51 +51 +51
overige kleine verschillen +15 +15 +15 +15
Totaal +66 -13 -13 -13

Na publicatie van de Begrotingsnotitie 2017 is er nog een aanpassing op de meicirculaire gepubliceerd. Een herbereking de prognose van de algemene uitkering geeft een structureel nadeel van € 79.000. Zie voor aanvullende informatie de toelichting op de algemene uitkering.

In Begrotingsnotitie 2017 hebben we om redenen voorgesteld tot intrekken ten laste van het saldo van de restantbezuiniging op de GGD. In Programmabegroting 2016 hadden we echter dit bedrag ook al als correctie op het basisbeeld opgenomen omdat de Provincie op het standpunt staat dat bezuinigingen op GR's niet of nauwelijks realiseerbaar zijn door individuele deelnemers. Dit levert nu een structureel voordeel op van € 51.000.

Diverse kleine verschillen treden op bij het doorberekenen van de begrotingswijziging van de 1e financiële afwijkingenrapportage 2016 (als onderdeel van Begrotingsnotitie 2017). Per saldo levert dit een structureel voordeel op van € 15.000.

3. Aanpassing systeem van rentetoerekenen aan het grondbedrijf/treasury

bedragen x € 1.000  - = negatief 2016 2017 2018 2019
rentetoerekening -65 -65 -65 -65

In Begrotingsnotitie 2017 bent u geïnformeerd over de aankomende wetswijzigingen rond het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Dit in het onderdeel 'ontwikkelingen BBV'.  De wetswijzigingen worden door de commissieBBV verder verduidelijkt door publicatie van notities. Rond dit thema zijn twee notities verschenen; notitie rente (PDF, 453.8 kB)en notitie grondexploitaties (PDF, 571.1 kB). In de notitie rente wordt vooral ingezet op een vereenvoudiging van het systeem van renteomslag, waarbij niet langer gerekend wordt met een fictief rendement op het eigen vermogen maar vooral uitgegaan wordt van de werkelijke rentekosten. Een concrete uitwerking maakt vanaf nu onderdeel uit van de financieringsparagraaf.

Voor wat betreft de rente grondexploitatie is het niet langer toegestaan om rente over het eigen vermogen toe te rekenen aan de BIEs (Bouwgrond in exploitatie). De rente moet  worden gebaseerd op de daadwerkelijk te betalen rente over het vreemd vermogen. Wanneer er gebruik gemaakt wordt van projectfinanciering mag die rente gehanteerd worden. Wanneer er geen sprake is van projectfinanciering, wat in Uden het geval is, wordt de rente bepaald als het gewogen gemiddelde rentepercentage van de bestaande leningenportefeuille, naar verhouding vreemd vermogen/totaal vermogen. Op basis van de cijfers per 1-1-2016 komt dit neer op een rentepercentage van 3,06%.  Jaarlijks zal het rentepercentage opnieu worden berekend. Het is echter niet noodzakelijk om het rentepercentage ook jaarlijks aan te passen, een afwijking van 0,5% op het vastgestelde percentage is volgens de BBV toegestaan.

4. Autonome ontwikkelingen 

Autonome ontwikkelingen zijn ontwikkelingen die feitelijk onontkoombaar zijn en waar eingelijk geen keuzevrijheid meer in is. Om die reden presenteren we die ontwikkelingen ook separaat van de offertes. Bij de offertes kan wel de afweging gemaakt worden om iets wel of niet te doen.

bedragen x € 1.000  -  = negatief 2017 2018 2019 2020
Aframen opbrengst leges Wabo -100 -100 -100 -100
Cameratoezicht bij evenementen -10 -10 -10 -10
Areaaluitbreiding openbare ruimte -61 -61 -61 -61
Mutatie detectie luchtfotos -20 -20 -20 -20
Totaal -191 -191 -191 -191

Aframen opbrengst leges Wabo

Bij de leges op het gebied van Wabo-activiteiten (sloop, brandveilig gebruik, bouwen en gebruik, inritten) blijven de opbrengsten al een aantal jaren achter op de raming. De economische crisis heeft geleid tot structureel lagere bouwkosten en een afname van grote complexe bouwprojecten. Daarnaast leidt het vergroten van het aantal vergunningensvrije bouwwerken en het verkorten van de procedures bij grote bouwprojecten tot minder inkomsten. De verwachting is dat de in het verleden geraamde opbrengsten structureel zullen achterblijven.

Cameratoezicht bij evenementen

De kosten voor het inzetten en uitlezen van bewakingscamera's in de openbare ruimte zijn toegenomen. Dit als gevolg van de uurvergoeding en de extra inzet van cameratoezicht tijdens evenementen. Bijvoorbeeld bewaking via camera extra fietsenstalling tijdens kermis.

Areaaluitbreiding openbare ruimte

Door het uitbreiden en/of aanpassen van openbare ruimte, stijgt ook het jaarlijkse budget voor onderhoud. Deze uitbreiding wordt areaaluitbreiding genoemd. Dit betekent dat de budgetten voor onderhoud moeten worden verhoogd om te kunnen blijven voldoen aan het niveau, zoals vastgesteld in de Nota Openbare Ruimte. Daarnaast is in het verlden het noodzakelijke extra onderhoud van waterpasserende bestrating niet financieel vertaald. Deze dient frequent te worden gereinigd om functievervulling in stand te houden. Het totaalbedrag van € 61.000 bestaat uit areaal 'groen' € 20.500, aanvullend onderhoud waterpassages € 30.000 en voor de uitbreiding van een tweetal aansluitingen op de A50 bewaakt met slagbomen en camera's en een VRI op locatie Velmolenweg en Losplaats (€ 10.000).

Mutaties detectie luchtfoto's

We laten jaarlijks luchtfoto's en geo-oblieken maken van de gemeente. Informatie uit die foto's wordt gebruikt voor het actueel houden van onze basisregistratie. Het is een wettelijke verplichting voor het actueel houden van de basisregistraties BAG/BGT/WOZ. In het geval we niet voldoen aan de wettelijke eisen wordt er een boete opgelegd. Er zijn audits waarin getoetst wordt of we aan de wettelijke vereisten voldoen.

5. Offertes

Offertes met structurele financiële gevolgen (bedragen x € 1.000) (- = negatief)
Programma duurzaam wonen en ondernemen
Totaal duurzaam wonen en ondernemen   0 0 0 0
Maximaal meedoen
Totaal Maximaal meedoen   0 0 0 0
Goed leven en ontmoeten
Nr. Betreft Invest. 2017 2018 2019 2020
1 Turborotonde A50 afrit Uden Noord (oostzijde) (PDF, 89.0 kB) -100 -4 -4 -4 -4
2 Vervangen zandingestrooid kunstgrasveld HCU (PDF, 88.1 kB) -475 -33 -33 -32 -32
3 Oplossen waterproblematiek wooncomplex Brabantplein (PDF, 90.3 kB) -215 -9 -9 -9 -9
4 Herinrichting Terraveenplein Odiliapeel (PDF, 89.7 kB) -575 -26 -25 -25 -25
5 Zeelandsedijk 1, verleggen fietspad en verplanten van 3 bomen (PDF, 86.0 kB) -44 -2 -2 -2 -2
6 Rehabilitatie en herinrichting openbare ruimte (PDF, 123.9 kB) -3.116 -73 -140 -139 -137
7 Herinrichting St Janstraat-Birgittinessestraat (aanvullend budget) (PDF, 90.0 kB) -525 -23 -23 -23 -23
8 Noodzakelijke maatregelen a.g.v. nieuw beregeningsbeleid Waterschap Aa en Maas (PDF, 87.6 kB) -18 -1 -1 -1 -1
9 Aanvragen voorzieningen Onderwijshuisvesting (OHV 2016) (PDF, 143.7 kB) -177 -11 -11 -11 -11
10 Voorschoolse voorziening peuters (PDF, 93.7 kB)   -44 -66 -87 -109
11 Bouwkundige aanpassingen aan accommodatie de Schakel in Volkel (PDF, 86.3 kB) -28 -3 -3 -3 -3
12 Herinrichting Marktstraat (PDF, 94.0 kB) -1.205 -48 -42 -41 -40
Totaal Goed leven en ontmoeten -6.478 -277 -359 -377 -396
Veilig gevoel
Nr. Betreft Invest. 2017 2018 2019 2020
13 Nieuwbouw brandweerkazerne (Udens deel) (PDF, 88.3 kB) -3.000 -134 -134 -133 -131
Totaal Veilig gevoel -3.000 -134 -134 -133 -131
           
Dienstbare en betrouwbare overheid
Totaal Dienstbare en betrouwbare overheid   0 0 0 0
Bedrijfsvoering          
Nr. Betreft Invest. 2017 2018 2019 2020
14 Aankoop media-analysepakket (PDF, 85.6 kB)   -8 -8 -8 -8
15 Vervanging audiovisuele middelen/geluidsinstallaties in vergaderkantoren en raadszaal (PDF, 89.7 kB) -60 -11 -11 -11 -11  
16 Uitbreiden facilitair reserveringssysteem en vastgoedbeheer-en reserveringssysteem voor zowel intern gemeentehuis als voor de externe accommodaties (PDF, 92.8 kB)   -16 -16 -16 -16
17 Vervanging lamellen gevels gebouw D gemeentehuis (PDF, 84.4 kB) -90 -11 11 -11 -10
18 Mobiele telefoons (PDF, 86.2 kB) -53 -14 -14 -14 -14
Totaal Bedrijfsvoering -203 -60 -60 -60 -59
           
Totaal generaal -9.681 -471 -553 -570 -586

 

Offertes met incidentele financiële gevolgen (bedragen x € 1.000) (- = negatief)
Programma duurzaam wonen en ondernemen
Nr. Betreft Invest. 2017 2018 2019 2020
19 Implementatie omgevingswet (PDF, 106.5 kB)   -725      
20 Opstellen bestemmingsplan en exploitatieplan delen Uden-Noord (PDF, 181.3 kB)   -70      
21 Duurzaamheidsagenda 2015-2020 (incidenteel voor 4 jaren) (PDF, 86.1 kB)   -122 -38 -38 -38
22 Bijdrage aan Regionale samenwerking Noordoost Brabant (NOB) (incidenteel voor 4 jaren) (PDF, 88.1 kB)   -69 -69 -69 -69
Totaal duurzaam wonen en ondernemen   -986 -107 -107 -107
           
Maximaal meedoen
Totaal Maximaal meedoen   0 0 0  
Goed leven en ontmoeten
Nr. Betreft Invest. 2017 2018 2019 2020
23 Herstel keermuren diverse locaties in het centrum (PDF, 85.8 kB)   -15      
24 Park Moleneind (onderzoek) (PDF, 87.7 kB)   -30      
25 Voorbereidingskrediet voorzieningen in gebied Oost (PDF, 103.8 kB)   -40      
1 tm 12 Onderuitputting kapitaallasten diverse investeringen   +177 +52    
Totaal Goed leven en ontmoeten   +92 +52    
Veilig gevoel
Nr. Betreft Invest. 2017 2018 2019 2020
13 Onderuitputting kapitaallasten (Nieuwbouw brandweerkazerne (Udens deel))   +104      
Totaal Veilig gevoel   +104      
Dienstbare en betrouwbare overheid
Nr. Betreft Invest. 2017 2018 2019 2020
             
Totaal Dienstbare en betrouwbare overheid          
Bedrijfsvoering          
15 Vervanging audioviuele middelen/geluidsinstallaties in vergaderkantoren en raadszaal (PDF, 89.7 kB)   -2      
26 Verbeteren telefonische bereikbaarheid (PDF, 126.4 kB)   -30      
27 Onderzoek medewerkers tevredenheid/bevlogenheid (PDF, 84.0 kB)   -15      
28 Toetredingsbijdrage m.b.t. deelname Bureau Inkoop Zuidoost-Brabant (BIZOB) (PDF, 85.7 kB)   -30      
29 Conceptvertaling en herinrichting verkeersruimtes en ontvangsthal gemeentehuis (PDF, 87.2 kB)   -20      
17/18 Onderuitputting kapitaallasten   +23      
Totaal Bedrijfsvoering   -74      
           
Totaal generaal   -864 -55 -107 -107

De offertes dragen bij aan het realiseren van de doelstellingen zoals vastgelegd in ons coalitieprogramma. De financiële ruimte is sinds 2008 zéér beperkt geweest en alleen het hoogstnoodzakelijke is geprioriteerd geweest. We zien gelukkig een lichte groei in onze financiele mogelijkheden en dit is dan sinds lange tijd een Bestedings- en dekkingsplan zonder noodzakelijke bezuinigingen.

Kijken we naar naar de offertes dan zijn het vooral extra financiële impulsen in de infrastructuur. De rehabilitaite- en herinrichting van de openbare ruimte (€ 3 miljoen), het Udens deel van de nieuwbouw van een brandweerkazerne (€ 3 miljoen) en de herinrichting van de Marktstraat (€ 1,2 miljoen) zijn daarbij de grootste investeringen.

Kijken we naar de incidentele offertes, dan vraagt de implementatie van de omgevingsbudget een aanzienlijk budget (€ 725.000) gevolgd door het uitvoeringsbudget van de duurzaamheidsagenda 2015-2020 (€ 236.000 voor de komende vier jaren).

Niet gehonoreerde offertes

Met de raad is afgesproken dat extern ingebrachte offertes of offertes die niet geprioriteerd zijn, worden toegelicht. Ter voorbereiding van programmabegroting 2017 is één extern verzoek ontvangen van de Stichting platform gehandicapten, die om moverende redenen niet is gehonoreerd.

(bedragen x € 1.000) (- = negatief) 2017 2018 2019 2020
Verbetering toegankelijkheid Uden, Volkel en Odiliapeel (Stichting platform gehandicapten) (PDF, 86.8 kB) +100 +100 +100 +100