Verberg het menu

Bedrijfsvoering

Inleiding

Het programma bedrijfsvoering is een nieuw toegevoegd programma met ingang van programmabegroting 2017. Het programma bevat naast het treasurybeleid inzicht in de overhead binnen onze organisatie.

"Overhead is het geheel van functies gericht op de sturing en de ondersteuning van de medewerkers in het primair proces. Tot de overhead horen alle functies die dit doel dienen".

Deze definitie is nu als zodanig (wettelijk) vastgelegd in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en sluit aan bij de gehanteerde definitie van 'Vensters voor bedrijfsvoering'. Met Vensters voor bedrijfsvoering kan samen met andere organisaties gekeken worden naar vraagstukken binnen de bedrijfsvoering. Vensters voor bedrijfsvoering is geïnitieerd door de VNG en wordt een landelijke benchmark waarbij gemeenten op basis van een uniforme benadering van het begrip overhead elkaars bedrijfsvoeringskosten kunnen vergelijken.

Tot 2017 werden de overheadkosten toegerekend aan de uitvoeringsprogramma's. In onze planning en controlcyclus de programma's uit het coalitieprogramma vertaald in het programmaplan te weten;

  • Duurzaam wonen en ondernemen
  • Maximaal meedoen
  • Goed leven en ontmoeten
  • Veilig gevoel
  • Dienstbare en betrouwbare overheid

Met ingang van programmabegroting 2017 vindt begroten en verantwoorden van de overhead plaats in dit nieuwe programma 'Bedrijfsvoering'.

Het programma geeft op een transparante wijze inzicht in de activiteiten en kosten van alle overhead die niet rechtstreeks aan de uitvoeringsprogramma's toe te rekenen is. Dit zijn de kosten van het MT, het algemeen management, informatievoorziening en ICT en alle ondersteunende clusters binnen de afdeling Middelen.

Om aan de wetteljke eisen van de BBV te voldoen presenteren we de kosten van overhead overigens separaat in de paragraaf Bedrijfsvoering. We hebben een clustering aangebracht in de functies die samen de totale overhead vormen en feitelijk onze bedrijfsvoering omvat. Die concrete doelstellingen per functie zijn verder uitgediept, in navolging van de overige programma's uit het programmaplan.

De dienstverlening aan onze inwoners, bedrijven en instellingen staat bij de gemeente Uden centraal. Dit alles willen we effectief en efficiënt realiseren, met onze basistaken als uitgangspunt. De afgelopen jaren heeft dit binnen de ontwikkeling van onze organisatie een belangrijke rol gespeeld. Door voortdurende focus op de doelmatigheid van onze interne processen, faciliteiten, budgetten en planningen streven we naar excellente dienstverlening. De bedrijfsvoeringsfuncties zorgen ervoor dat het primaire proces zo optimaal mogelijk georganiseerd kan worden. De gemeentelijke organisatie speelt dagelijks in op de verschillende vraagstukken en ontwikkelingen vanuit de Udense samenleving en levert een breed pakket aan producten en diensten aan haar inwoners.

Ambities / Doelen

Klik op de links om te zien wat de ambities, doelen zijn van de diverse functies:

Gemeenschappelijke regelingen

Om de gemeentelijke doelstellingen te realiseren zijn er ook verbonden partijen waarmee de gemeente Uden samenwerkt. De gemeente is echter zelf verantwoordelijk voor de taken die we door de verbonden partijen laten uitvoeren. Het is daarom van belang om goed inzicht te hebben in de bijdrage van de verbonden partij aan de realisatie van het programma. Voorheen werd deze informatie alleen opgenomen in de paragraaf verbonden partijen.  Als gevolg van gewijzigde wetgeving dient met ingang van deze Programmabegroting hierover ook informatie opgenomen te worden in het programmaplan bij de betreffende doelstelling. 

Projecten

Er zijn geen majeure projecten binnen dit programma.

Wat gaat het kosten

Een beschrijving van kosten (PDF, 57.5 kB) van dit programma. In deze Programmabegroting zijn extra middelen beschikbaar gesteld door middel van offertes. Voor dit programma zijn dat:

(de bedragen zijn in € x 1.000)

Reden aanvraag Structureel/incidenteel Investering 2017 2018 2019 2020
Aankoop media-analysepakket Structureel   8 8 8 8
Vervanging audio-visuele middelen/geluidsinstallaties in vergaderkantoren en raadszaal Structureel 60 11 11 11 11
Uitbreiden facilitair reserveringssysteem en vastgoedbeheerbeheer - en reserveringssysteem voor zowel intern gemeentehuis als voor de externe accommodaties

Structureel

  16 16 16 16
Uitbreiden facilitair reserveringssysteem en vastgoedbeheerbeheer - en reserveringssysteem voor zowel intern gemeentehuis als voor de externe accommodaties Incidenteel   2      
Vervanging lamellen gevels gebouw D gemeentehuis Structureel 90 11 11 11 10
Mobiele telefoons Structureel 53 14 14 14 14
Verbeteren telefonische bereikbaarheid Incidenteel   30      
Onderzoek medewerkers tevredenheid/bevlogenheid Incidenteel   15      
Toetredingsbijdrage m.b.t. deelname Bureau Inkoop Zuidoost-Brabant (BIZOB) Incidenteel   30      
Conceptvertaling en herinrichting verkeersruimtes en ontvangsthal gemeentehuis Incidenteel   20      

Prestatie-indicatoren

Bijna alle indicatoren van het programma Bedrijfsvoering zijn niet specifiek te koppelen aan één ambitie/doel. Om die reden presenteren wij die dan ook centraal onder het programma

Indicator Formatie
Prognose 2017 Fte per 1.000 inwoners
Informatiebron Vensters voor bedrijfsvoering
Aanvullende informatie  
Indicator Bezetting
Prognose 2017 Fte per 1.000 inwoners
Informatiebron Vensters voor bedrijfsvoering
Aanvullende informatie  
Indicator Apparaatskosten
Prognose 2017 Kosten per inwoner
Informatiebron Vensters voor bedrijfsvoering
Aanvullende informatie  
Indicator Externe inhuur
Prognose 2017 Kosten per inwoner
Informatiebron Vensters voor bedrijfsvoering
Aanvullende informatie  
Indicator Overhead
Prognose 2017 %
Informatiebron Vensters voor bedrijfsvoering
Aanvullende informatie  
Indicator Vertrouwen in de manier waarop gemeente wordt bestuurd
Prognose 2017 %
Informatiebron  
Aanvullende informatie  

Wetten en regels

Een beschrijving van kaders, wetten en regels van dit programma.