Verberg het menu

Leiding geven primair proces inclusief ondersteuning

Het betreft alle hiërarchische leidinggevenden in het primair proces. Zij hebben een personele verantwoordelijkheid waaronder het voeren van functioneringsgesprekken. Projectleiders en coördinatoren vallen hier buiten.

Het betreft ook de ambtelijke ondersteuning en beleidsadvisering van de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders en de secretariaten ter ondersteuning van de afdelingen. De raadsgriffie valt hier overigens niet onder.

Wat willen we bereiken?

Het uitzetten van de koers voor de organisatie, het uitdragen van de visie en het bieden van inspiratie voor de medewerkers komt alleen tot zijn recht als het gesprek daarover met de medewerkers goed gevoerd wordt. Als leiderschap door de managers getoond wordt, kunnen medewerkers daarop aanhaken. Medewerkers zijn het belangrijkste kapitaal van onze organisatie. Medewerkers (her)kennen de koers van de gemeente Uden en halen daar inspiratie uit om zich verder te ontwikkelen in hun werk.
Doelen:

  • Ontwikkeling van coachend leiderschap in de gehele managementlaag.
  • Vergroten van de sturing op organisatiedoelen.
  • Vergroten van de sturing op competenties en talentontwikkeling.
  • Vergroten van de betrokkenheid van medewerkers bij de organisatie(doelen).
  • Verbeteren van de communicatie met medewerkers (alle richtingen).

Wat gaan we daarvoor doen?

  • Medewerkers halen inspiratie en ontwikkelingskansen uit de koers van de organisatie en zetten hun kennis, talent en vaardigheden in om de met elkaar afgesproken uit te voeren taken/activiteiten per kalenderjaar t.b.v. de klanten uit te voeren. Via de HRM-cyclus wordt (minimaal) op drie momenten van het jaar met medewerkers gesproken over wat hun taken/verantwoordelijkheden /ontwikkelingen zijn.
  • Wij beschikken over een evenwichtig personeelsbestand (vaste en flexibele schil) passend bij de doelen van de organisatie en daaraan gekoppelde uit te voeren taken t.b.v. de klanten.
  • Onze organisatie faciliteert medewerkers zodat zij het beste uit zichzelf kunnen halen. Door middel van hun eigen PLOT (plan leren-ontwikkelen-talentgerbuik) en het project Arbeidsmarktproof worden medewerkers uitgedaagd eigen regie te voeren op hun loopbaan, op hun duurzame inzetbaarheid en op de hoogte te blijven van de arbeidsmarktontwikkelingen.
  • Iedereen kent en draagt de visie van de gemeente Uden uit.