Verberg het menu

Zorg voor juridische kwaliteit (JKZ)

Het betreft juridische medewerkers die op de bedrijfsvoering afdeling werken of belast zijn met een bedrijfsvoeringstaak op een afdeling. Niet: afhandeling van bezwaar- en beroepschriften. Niet: juristen die primaire taken verrichten (bijv. vergunningverlening). 

Wat willen we bereiken?

Handelt de gemeente niet volgens de geldende regels en zonder dat de klant hierop zijn invloed heeft gehad, dan kan de klant zijn recht op rechtsbescherming inroepen: bezwaar, klacht of rechtszaak. En de klant heeft altijd invloed op zijn persoonsgegevens en op de openbaarmaking van bestuurlijke documenten. Verder dient de klant zicht te hebben op de bevoegdheden die de gemeente gebruikt.
Daarom is de zorg voor juridische kwaliteit gericht op de kwaliteitsbeheersing van de besluiten, de bezwaren, de klachten, de rechtszaken, de privacybescherming, de openbaarheid en de gebruikte bevoegdheden. Deze Zorg voor juridische kwaliteit sluit aan op de niet-financiële rechtmatigheid uit het Besluit accountantscontrole decentrale overheden. In de paragraaf over Weerstandvermogen is onder ‘JKZ’ voormeld risico nader uitgewerkt. Namelijk roept een klant zijn rechtsbescherming in dan brengt dat mogelijk extra werk, het niet halen van het beoogde resultaat en een financieel risico met zich mee. Voor 2017 komt specifiek de focus te liggen op: Aantoonbaar privacyproof.

Niet-financiële rechtmatigheid

De gemeente werkt voor haar gemeenschap of klanten: inwoners, bezoekers, instellingen en bedrijven. Haar handelingen komen voort uit wettelijke regels overeenkomstig de werking van onze democratische rechtsstaat. Dat betekent ook dat de klant recht heeft op invloedsuitoefening of rechtsbescherming. Op het voorgaande ziet de niet-financiële rechtmatigheid. Daar moet de gemeente aan voldoen om doelmatig of doeltreffend te zijn. Namelijk handelt de gemeente niet volgens de geldende regels dan brengt zo’n handeling mogelijk extra werk, het niet halen van het beoogde resultaat, en een financieel risico met zich mee.
Vandaar dat Uden voor haar handelingen een intern systeem van risicoafwegingen hanteert. Deze Zorg voor Juridische Kwaliteit sluit aan op het Besluit accountantscontrole decentrale overheden.

Wat gaan we daarvoor doen?

Met de “Privacy Kompas” als organisatiebrede aanpak krijgt iedere klant niet alleen zicht op de bescherming en de beveiliging van zijn klantgegevens bij de gemeente, maar ook de grip hierop. Hierdoor kan de klant de gemeente die in het bezit is van zijn persoonsgegevens vertrouwen.