Verberg het menu

Excellente dienstverlening

Wat willen we bereiken?

De dienstverlening aan onze inwoners en bedrijven moet goed zijn. Inwoners, bedrijven en instellingen kunnen hun zaken snel en goed regelen. Het accent ligt op verminderde bureaucratie en regeldrukte. Geen overbodige regels, maar eenvoudige aanvraagprocedures en vergunningverlening. Een snelle afhandeling van aanvragen blijft ons streven. Daar waar regels gehandhaafd moeten worden, doen we dat volgens de Udense, menselijke maat.

In het coalitieprogramma is de doelstelling opgenomen dat voor het Centrum, Uden-Noord, bedrijventerreinen en de vliegbasis het bestuurlijk overheidsloket door één portefeuillehouder zichtbaar wordt. De portefeuilles van de wethouders en burgemeester zijn zodanig vormgegeven dat deze doelstelling is gerealiseerd. Daarom is verdere monitoring niet noodzakelijk en is het niet opgenomen in het overzicht met activiteiten.

Wat gaan we daarvoor doen?

  • De gemeente werkt ‘op afspraak’ maar ook klanten zonder afspraak worden geholpen. De klanten zonder afspraak vallen buiten de servicenormen.
  • De gemeente stemt haar dienstverlening af op de vraag van de klant. Dit (nog) binnen de vastgestelde openingstijden.
  • Klanten kunnen terecht bij de gemeente voor extra ondersteuning en hulp bij het regelen van zaken met de gemeente.
  • De gemeente Uden vertaalt haar dienstverlening in servicenormen.
  • De prestaties van de gemeente Uden worden voortdurend met andere gemeenten vergeleken (via benchmarks zoals Vensters voor bedrijfsvoering).
  • De ambtelijke organisatie moet deskundig, gemotiveerd, flexibel en op ontwikkeling gericht zijn. Om dit te bereiken voert de gemeente Uden een actief scholingsbeleid, loopbaanbeleid, flexibele werktijden en leeftijdsbewust personeelsbeleid.
  • Binnen het KCC wordt het klantsysteem ingevoerd.
  • Inwoners betrekken bij de voorbereiding en uitvoering van beleid.

Prestatie-indicatoren

Indicator Waardering inwoners algehele gemeentelijke dienstverlening
Prognose 2017 Score 1-10
Informatiebron www.waarstaatjegemeente.nl
Aanvullende informatie Nieuwe indicator met ingang van 2017
Indicator Waardering ondernemers algehele dienstverlening
Prognose 2017 Score 1-10
Informatiebron www.waarstaatjegemeente.nl
Aanvullende informatie Nieuwe indicator met ingang van 2017
Indicator Percentage gegronde en ongegronde bezwaren bij de commissie OCB
Werkelijk 2015

66% ongegrond

20% gegrond

Prognose 2016

Minimaal 50% ongegronde bezwaren

Maximaal 15% gegronde bezwaren

Prognose 2017 Minimaal 50% ongegronde bezwaren

Maximaal 15% gegronde bezwaren

Informatiebron Jaarverslag OCB
Aanvullende informatie De normpercentages zijn vastgelegd in ons beleid voor juridische kwaliteitszorg.
Indicator Servicenormen
Werkelijk 2015

5% afwijking t.o.v. de servicenorm balie

Prognose 2016 5% afwijking t.o.v. servicenorm balie
Prognose 2017
 
Informatiebron q-matic
Aanvullende informatie

Het gaat om de servicenorm m.b.t. wachttijden. Maximale wachttijd balie met afspraak is 5 minuten, zonder afspraak is 15 minuten.