Verberg het menu

Duurzaam wonen en ondernemen

Bouwen naar behoefte

Goed wonen maakt ook goed werken en goed ontspannen mogelijk. Hiervoor stemmen we het woningaanbod zoveel als mogelijk af op huidige en toekomstige behoeften. We verwachten in 2017 ongeveer 150 woningen in aanbouw te nemen.

In 2017 komen we samen met Area en de Bewonersraad Area tot nieuwe prestatieafspraken 2018-2021. Daarbij zetten we de monitoring van de bestaande prestatieafspraken voort.

In het coalitieakkoord is afgesproken dat de aandacht uit blijft gaan naar starters en dat de Starterslening van kracht blijft zolang de woningmarkt in het dal zit. Vanwege wijzigingen in het product Starterslening per 1 januari 2017 en het herstel van de woningmarkt, bekijken we of en hoe we per 1 januari 2017 verder gaan met de Starterslening. Daarentegen realiseren we in 2017 ca. 50-55 tijdelijke (sociale) huurwoningen voor onder andere de huisvesting van starters en statushouders.

In 2017 starten we met het implementeren van de Omgevingswet. Hierbij volgen we drie inhoudelijke sporen, te weten:

  1. Omgevingsvisie en programma’s
  2. Omgevingsplan en projectbesluit
  3. De Omgevingsvergunning

In 2017 richt spoor 1 zich op het aanvullen van de huidige Omgevingsvisie met afwegingskaders. In spoor 2 stellen we een ontwerp omgevingsplan op en passen we n.a.v. de Omgevingswet de nota grondbeleidaan. In spoor 3 inventariseren we de werkprocessen, producten en systemen die samenhangen met Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH).  Voor de uitvoering van deze werkzaamheden is een offerte opgenomen in de begroting. Alleen de geplande werkzaamheden voor 2017 zijn opgenomen. In de loop van dat jaar zal duidelijk worden met welke kosten voor de jaren 2018 en 2019 rekening gehouden moet worden. Hoewel de insteek van de nieuwe Omgevingswet ook kostenbesparing is, lijkt de implementatie van de wet eerst extra middelen te vergen.

Ook tijdens de voorbereidingen voor de Omgevingswet, staan ontwikkelingen in Uden niet stil. In 2017 werken we aan diverse bestemmingsplannen, waarmee ontwikkelingen en initiatieven mogelijk worden gemaakt, waaronder de nieuwbouw voor de  brandweer en het politiebureau. Voor delen van Uden-Noord wordt in samenspraak met bewoners gewerkt aan een geactualiseerd bestemmingsplan, passend bij de doelen van het Masterplan Uden-Noord. Hiertoe is een offerte opgenomen in de begroting.

Versterking economisch klimaat

We ontwikkelen het zorgpark in en om Uden-Noord verder als nieuwe economische drager. De ligging nabij de Maashorst biedt kansen voor verbindingen tussen natuur, gezondheid, voeding en recreatie. Door het uitvoeren van deelprojecten binnen ‘Meer Maashorst, een gezond landschap’ - waarvoor subsidie is gekregen vanuit Landschappen van Allure - wordt daar inhoud aan gegeven. Een van de projecten is het vitaliteitshuis Bernhoven, waar zorg en natuur met elkaar verbonden worden. De gemeente neemt hierbij de regierol op zich. Eind 2017 moet het programma afgerond zijn. Aan de westzijde wordt het Foodcourt in Uden-Noord (afslag 15, A50) ontwikkeld met McDonalds, KFC, Subway en TinQ. Het bestemmingsplan is in voorbereiding, naar verwachting start de bouw in 2018.

De gemeente investeert veel in de herinrichting van het openbaar gebied in het centrum. Voor de herinrichting van de Birgittenessestraat/Sint Janstraat is in 2016 gestart met de interactieve planvorming. De volgende stap in de kwaliteitsimpuls van het centrum is de herinrichting van de Markt en uitbreiding van terrassen ten behoeve van het stimuleren van de kansen voor horeca, toerisme en recreatie. In de begroting van 2017 is een offerte opgenomen voor herinrichting van de Marktstraat. Het Mondriaanplein staat vervolgens voor de komende jaren op de planning om te bekijken of een kwaliteitsimpuls nodig is. Overheidsinvesteringen brengen een vliegwiel op gang en leiden tot private investeringen. Veel private partijen hebben in het centrum vastgoed opgeknapt. Er is in het centrum veel dynamiek wat betreft vestiging van ondernemers. Dit leidt tot een goede mix van landelijk bekende ketens en lokaal ondernemerschap. De gemeente zet tevens in op meer beleving en evenementen in het centrum.

Voor de versterking van het economisch functioneren van het centrum en het behalen van meer promotionele slagkracht, is de ambitie van de gemeente het creëren van een onafhankelijk centrummanagement en het opzetten van een stuurgroep marketing op basis van het advies van BRO. Versterking van de promotionele slagkracht verbetert de kansen voor recreatie en toerisme binnen Uden. In 2017 ligt de nadruk op gebied van promotie en ontwikkelen van activiteiten. De gemeente werkt hiervoor samen met de recreatieve ondernemers en de VVV.

Op de bedrijventerreinen blijft de gemeente inzetten op het verder invullen van Goorkens en Hoogveld. De bedrijventerreinen in Uden hebben in de eerste helft van 2016 het certificaat KVO (keurmerk Veilig Ondernemen) behaald. Wat betreft plannen voor nieuwe bedrijventerreinen loopt er in de regio Noordoost-Brabant een proces om daar regionale afspraken over te maken. In Uden is het terrein Hoogveld-Zuid hierbij betrokken. Voor het zuidelijk deel van Hoogveld-Zuid wordt aan de ontwikkeling van een zonnepark gewerkt.

Binnen de regio Agrifood Capital Noordoost-Brabant werken overheid, ondernemers en onderwijs samen aan de ontwikkeling van Noordoost-Brabant als de topregio in agrifood. Een concreet voorbeeld van de samenwerking tussen de drie o’s is het jaarlijks terugkerend project “Innovation in a Week” van OndernemersLift+, waarin studenten intensief begeleid worden om de stap naar ondernemerschap te maken. De editie van 2016 vond in het najaar in Uden plaats. Uden neemt naast de reguliere participatie binnen Agrifood Capital deel aan de regionale bestuurlijke kopgroep detailhandel en aan de regionale bestuurlijke kopgroep infrastructuur. Udense projecten die financiële ondersteuning van Agrifood Capital ontvangen zijn o.a. Diabetes Challenge (Blauwrijk), Pre- en postoperatieve voeding (Bernhoven Ziekenhuis), Energy Storage System (Ecovat).

Verder zet Uden in op het goed faciliteren van ondernemers met flexibiliteit en maatwerk als kernbegrippen. Een ondernemersadviespunt in de vorm van bedrijvenregie blijft ook in 2017 belangrijk. Ondernemers hebben daardoor een duidelijk aanspreekpunt binnen de gemeente. Specifiek voor startende ondernemers draagt de gemeente financieel bij aan Startersmarktplaats Veghel-Uden-Schijndel. Daarnaast ondersteunt de gemeente het startersinitiatief Misfits in het centrum. In het kader van acquisitie wordt samen met UOV De Kring bekeken hoe ondernemers zich als ambassadeur kunnen inzetten. Bijzonder punt van aandacht binnen de acquisitietaak is het onderzoek naar de economische spin off vanuit de komst van de F35 en de rol van het Udense bedrijfsleven hierin.

Koploper in duurzaamheid

Eind 2015 is de Duurzaamheidsagenda 2015-2020 vastgesteld. De agenda richt zich op de thema’s energie, afval en maatschappelijk verantwoord ondernemen; er zijn 36 maatregelen benoemd die in de periode tot en met 2020 opgepakt zullen worden. Om de uitvoering verder te kunnen faciliteren is een offerte opgenomen in de begroting. De duurzaamheidagenda geeft invulling aan de volgende doelen:

  • een energieneutraal Uden in 2035
  • niet meer dan 75 kg restafval per inwoner in 2020
  • Uden voldoet aan de standaard van MVO-Nederland.

Het opnemen van een duurzaamheidsparagraaf in raadsvoorstellen en collegeadviezen is inmiddels gerealiseerd en de Titel ‘Fairtrade gemeente’ is ook weer  voor 2016 en 2017 behaald.

In 2017 wordt op basis van de twee afvalproeven bij de laagbouw de beste inzamelmethode voor gft, papier, verpakkingen en restafval vastgesteld en zo spoedig mogelijk ingevoerd. De proeven bij de hoogbouw lopen nog door en worden geëvalueerd in 2017. Naast deze bronscheiding wordt als aanvulling gestart met nascheiding van het grof om alsnog zo veel mogelijk materiaal her te gebruiken.  Ook wordt onderzocht hoe meer bewustwording gecreëerd kan worden waardoor minder recyclebaar afval terecht komt bij het zwerfafval.

Een aanvang is gemaakt met het creëren van bewustwording voor energiebesparing bij woningeigenaren en ondersteuning bij het treffen van energiebesparende maatregelen. We hebben ons aangesloten bij de samenwerking van een groot aantal gemeenten in Noordoost Brabant die via de aanpak ‘Brabant woont slim’ (BWS) woningeigenaren willen motiveren en faciliteren in het treffen van energie besparende maatregelen. Samen met lokale partners werken we aan een lokaal plan van aanpak wat aansluit bij de regionale aanpak van BWS en zorgt voor de lokale verankering.
We blijven duurzame (burger)initiatieven ondersteunen en faciliteren zoals bijvoorbeeld energie.germenzeel waar een bewonerscollectief initiatiefnemer is geweest voor het collectief plaatsen van zonnepanelen op hun huurwoningen en werkt aan verdere plannen voor een duurzame wijk.
De haalbaarheid van een grootschalige energieopwekking op de braakliggende gronden in Hoogveld Zuid is uitgevoerd, de verhuur van gemeentelijke gronden op Hoogveld-Zuid is gegund en een zonnepark ontwikkelaar is bezig met het voorbereiden van een SDE+ subsidieaanvraag.

Onderzocht wordt hoe de infrastructuur voor het elektrisch laden voor inwoners en bezoekers uitgebreid kan worden. Voor de verdere integratie van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) in de gemeentelijke bedrijfsvoering wordt een uitvoeringsplan opgesteld en voor de plaatsing van zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis is SDE subsidie aangevraagd en verkregen en is gestart met de voorbereiding voor de plaatsing van de panelen. Voor het uitdragen van MVO naar ondernemers in Uden zijn werkgroepen voor de thema’s energie en afval geformeerd en is een pilot uitgevoerd voor het ontwikkelen van een energiescan bij bedrijven. Op basis van de resultaten van deze pilot zullen ondernemers gestimuleerd worden om ook een scan voor hun bedrijf uit te voeren.
Onderzocht zal worden of er draagvlak is en of het haalbaar is om met Udense ondernemers een deelauto systeem op te zetten waaraan de gemeente Uden zal deelnemen.
Voor 2017 staat het aanpakken van de overige maatregelen uit de duurzaamheidsagenda gepland. Onder andere het uitvoeren van een campagne voor bewustwording en het creëren van betrokkenheid op duurzaamheid, het beschikbaar stellen van budget voor het faciliteren van duurzame burgerinitiatieven, het onderzoeken van de haalbaarheid tot teelt, verwerking van nieuwe gewassen voor de productie van bio-based producten en het stimuleren van duurzaamheid op onze bedrijventerreinen zijn hierin belangrijke onderdelen.

Voor afval zal in dat jaar besloten worden hoe in Uden de afvalinzameling aan huis bij laag- en hoogbouw wordt verbeterd en zal gestart worden met de voorbereidingen en invoering. Voor het grof restafval betekent dit een nieuw contract voor het verwerken van het afval.

Ook blijven we de mogelijkheden onderzoeken voor hergebruik van producten door uitbreiding van kringloopactiviteiten, reparatie en/of creatieve toepassingen.
Op dit moment wordt een nieuw verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP+) opgesteld wat een looptijd heeft tot en met 2021. In het kader van de samenwerking in de Afvalwaterketen As50+ wordt m.b.v. een watervisie de actualisatie van dit plan in regionaal verband met buurgemeenten en waterschap opgepakt. Eind 2016 wordt het nieuwe plan naar verwachting aan de raad aangeboden.

Vanaf 2024 zijn asbestdaken, blootgesteld aan de buitenlucht, in Nederland verboden. In het buitengebied staan nog veel opstallen, die voorzien zijn van een asbestdak. Sanering zal door de agrarische sector opgepakt moeten worden. Er is een (beperkte) subsidie regeling beschikbaar.

Versterking buitengebied

Het buitengebied is steeds meer de aanjager van de ontwikkeling van Uden als recreatieve gemeente. Het aantal agrarische bedrijven dat omschakelt tot een recreatieve functie of zich verbreedt met een recreatieve functie blijft de laatste jaren stijgen.

De komende jaren ligt de nadruk op het nastreven van een zorgvuldige veehouderij voor de bestaande bedrijven zoals vastgelegd in de provinciale Verordening Ruimte 2014 en gemaakte afspraken in de regio.
Het beleid en de toegestane ontwikkelingsmogelijkheden voor de veehouderijen is ingrijpend gewijzigd: uitbreiding van veehouderijbedrijven is geen recht maar moet 'verdiend' worden. De aandacht voor Vitaliteit en Gezondheid van het buitengebied en Dierenwelzijn zijn hierbij belangrijke speerpunten die de komende jaren op de agenda staan. Daarnaast wordt de maatschappelijke dialoog met de omgeving bij nieuwe ontwikkelingen steeds belangrijker.

Het nieuwe (provinciale) beleid is verwerkt  tot een aanpassing nota van uitgangspunten buitengebied die de basis vormt  voor de partiele herziening van het bestemmingsplan buitengebied. Deze nota van aanpassingen is in mei 2016 door de raad vastgesteld en het ontwerp bestemmingsplan buitengebied is in juli 2016 ter inzage gelegd.  De planning is dat de vaststelling van het partiele herziening, aanpast op het laatste (provinciale) beleid) in december 2016 plaatsvindt. Ook zijn er in 2016 een twintigtal kleine (veeg) plannen meegenomen in de partiele herziening. In 2017 wordt opnieuw gestart met een nieuwe veegronde waarbij kleinere ruimtelijke plannen tegelijkertijd in procedure worden gebracht.

De gemeente is enerzijds regisseur van het “Udens deel” van het project Meer Maashorst (“Dynamisch Landschap Uden) en anderzijds verantwoordelijk voor de uitvoering van het deelproject “Beter bewegen” wat zich richt op het fysieke aspect van het gezonde landschap Inmiddels is de voorbereiding volop gestart en zullen de eerste deelprojecten  in 2016 in uitvoering komen. Eind 2017 moeten alle projecten uitgevoerd zijn. De gemeente Uden neemt ook deel in het project Agro As de Peel waarin de verbinding wordt gezocht tussen landbouw en natuur.

De digitale ontsluiting van het buitengebied begint vorm te krijgen. Gesprekken tussen diverse gemeenten in Noord- en Zuidoost Brabant en de partij die de glasvezel in de witte gebieden wil aanleggen verlopen gestaag. Zoals de plannen er nu uitzien zal glasvezel in 2017 in de gebieden waar men niet beschikt over een breedband aansluiting worden uitgerold. Wat uiteindelijk zal betekenen dat elk huishouden in de gemeente Uden kan beschikken over een breedband aansluiting (glasvezel of coax).

Gemeenschappelijke regelingen

Om de gemeentelijke doelstellingen te realiseren zijn er ook verbonden partijen waarmee de gemeente Uden samenwerkt. De gemeente is echter zelf verantwoordelijk voor de taken die we door de verbonden partijen laten uitvoeren. Het is daarom van belang om goed inzicht te hebben in de bijdrage van de verbonden partij aan de realisatie van het programma. Voorheen werd deze informatie alleen opgenomen in de paragraaf verbonden partijen.  Als gevolg van gewijzigde wetgeving dient met ingang van deze Programmabegroting hierover ook informatie opgenomen te worden in het programmaplan bij de betreffende doelstelling.

Doelstellingen

Klik op de links om te zien wat de ambities zijn voor de doelstellingen:

Projecten

Een beschrijving van de belangrijkste projecten binnen dit programma.

Wat gaat het kosten

Een beschrijving van kosten (PDF, 56.5 kB) van dit programma. In deze Programmabegroting zijn extra middelen beschikbaar gesteld door middel van offertes. Voor dit programma zijn dat:

(de bedragen zijn in € x 1.000)

Reden aanvraag Structureel/incidenteel investering 2017 2018 2019 2020
Implementatie omgevingswet Incidenteel   725      
Opstellen bestemmingsplan en exploitatieplan delen Uden-Noord Incidenteel   70      
Duurzaamheidsagenda 2015-2020 (incidenteel voor 4 jaren) Incidenteel   122 38 38 38
Bijdrage aan regionale samenwerking noordoost brabant (NOB) (incidendeel voor 4 jaren) Incidenteel   69 69 69 69

Wetten en regels

Een beschrijving van de kaders, wetten en regels van dit programma.