Verberg het menu

Koploper in duurzaamheid

Wat willen we bereiken?

De inspanningen zijn de komende jaren nog meer gericht op concreet handelen waarbij de principes van de circulaire economie leidend zijn. We faciliteren duurzame initiatieven en we gaan werk maken van Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). We maken deze duurzame ambities in samenspraak met stakeholders (waaronder burgers) waar. Gezamenlijk formuleren we de doelen in de duurzaamheidsagenda.

Wat gaan we daarvoor doen?

 • In samenspraak met stakeholders opstellen van een duurzaamheidsagenda*.
 • Faciliteren van nieuwe- en bestaande duurzame initiatieven.
 • Communicatie/educatie over het begrip Circulaire economie.
 • Conform Circulaire economie handelen in onze gemeentelijk uitvoering.
 • Deelnemen aan de kopgroep van MVO ondernemers.
 • Faciliteren van initiatieven die het handelen van woningeigenaren stimuleren.
 • Het gemeentelijk wagenpark verduurzamen.
 • Nieuwe afvalinzamelmethode bij laagbouw vaststellen.
 • Afvalproeven uitvoeren bij hoogbouw om afvalscheiding te verbeteren.
 • Onderzoeken naar recyclemogelijkheden grof restafval milieustraat.
 • Onderzoeken hoe meer bewustwording gecreëerd kan worden om zwerfafval te verminderen en daarmee meer afval beschikbaar te krijgen voor recycling.
 • Adviseren van bedrijven en maatschappelijke organisaties ten aanzien van mogelijkheden van duurzame energie.
 • Haalbaarheid onderzoeken van een zonnepark op gemeentelijke gronden*.
 • Met Energie Uden de potentie van duurzame energie-productie-locaties onderzoeken en realiseren.
 • Uitbreiding van het aantal laadvoorzieningen voor fiets en auto.
 • Uitvoeren van de acties uit het energieakkoord.
 • Onderzoeken haalbaarheid van teelt en verwerking nieuwe gewassen en productie van bio-based producten in Uden.

* Deze activiteiten zijn reeds uitgevoerd. Hierover zal met ingang van 2017 niet meer gerapporteerd worden. 

Gemeenschappelijke regelingen

Een gemeenschappelijke regeling die bijdraagt aan deze doelstelling is:

- Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN)

De ODBN voert wettelijke taken uit op het gebied van milieuadvisering bij vergunningverlening en voert voor de gemeente Uden integraal de WABO-toezichtstaken uit. Daarnaast houdt de ODBN zich bezig met collectieve taken op het gebied van milieucriminaliteit en ketenaanpak rondom asbest en bodemkwaliteit.

Prestatie indicatoren

Indicator Omvang huishoudelijk restafval
Prognose 2017 kg/inwoner
Informatiebron www.waarstaatjegemeente.nl (basisset)
Aanvullende informatie Landeljke indicator met ingang van 2017
Indicator Hernieuwbare elektriciteit
Prognose 2017 %
Informatiebron www.waarstaatjegemeente.nl (basisset)
Aanvullende informatie Landelijke indicator met ingang van 2017
Indicator Energieneutraal Uden
Prognose 2017 %behaald
Informatiebron energie in beeld 'Enexis'
Aanvullende informatie