Verberg het menu

Goed leven en ontmoeten

Samen de leefomgeving inrichten

Onderhoud, renovatie en inrichting van wegen, straten, pleinen en groenvoorzieningen zijn steeds meer onderwerp van gesprek met burgers. Met de gebiedsplatforms zijn afspraken gemaakt over de wijze waarop zij  betrokken worden bij planvorming en uitvoering van grote (onderhouds)projecten. Daarnaast is de gemeentelijke buitendienst met haar gebiedsgerichte werkwijze het dagelijks aanspreekpunt in de wijken.

Voor vervangingsinvesteringen (rehabilitatie) van wegen worden op basis van feitelijke noodzaak offertes  opgenomen in de begroting. Bij rehabilitatie van wegen vindt tevens een herinrichting van het gebied plaats o.b.v. actuele beleidsuitgangspunten/ beeldkwaliteitsniveau. In deze begroting zijn de volgende wegen opgenomen; Vijfhuizerweg/Morel, Asfaltpaden Mellepark, Fietspad Zeelandsedijk en de voorbereiding van de Reconstructie Oudedijk en de Parallelweg (fietspad) Middenpeelweg. Er zijn twee offertes opgenomen voor het herinrichten van het Terraveenplein in Odiliapeel en de Marktstraat. De herinrichting van het Terraveenplein maakt deel uit van de gehele herinrichting van de Oudedijk. Tevens is een aanvullende offerte opgenomen voor de herinrichting van de Birgitinessenstraat/Sint Jansplein zodat het nu ontbrekende deel tot aan de Veghelsedijk ook meegenomen kan worden en de beoogde kwaliteit gerealiseerd kan worden. Ook is de voorbereiding van de turborotonde bij Uden-noord als offerte opgenomen. De realisatie van de rotonde hangt samen met de realisatie van het Foodcourt. In de loop van 2017 is meer zicht op de totale kosten voor de aanleg van de rotonde.

Bij herinrichtingsprojecten wordt de voorbereiding steeds in samenspraak met de bewoners en betrokken organisaties/belangenpartijen opgepakt zodat de uiteindelijke plannen zo goed mogelijk aansluiten bij de wensen van de gebruikers van de openbare ruimte.

De toegekende areaaluitbreiding van de openbare ruimte is verwerkt binnen de hiervoor van toepassing zijnde onderhoudsmaatregelen en vertaald in een offerte. Ook is een offerte opgenomen om benodigd onderhoud uit te kunnen voeren aan de keermuren op diverse locaties in het centrum.

Het Brabantplein is in 2016 opnieuw ingericht, bij die inrichting is meteen een waterdichte bovenafwerking van de parkeergarage onder het plein aangebracht. Om ook de overige voegen in de bovenafwerking van de parkeergarage waterdicht te kunnen maken, is een offerte opgenomen in de begroting.

In 2016  is nieuwe wetgeving over onkruidbestrijding doorgevoerd,  wat tot gevolg  heeft dat de gemeente alleen nog op niet chemische wijze onkruid mag bestrijden. De financiële consequenties zijn hierbij in beeld gebracht bij de begrotingsnotitie 2017. Verder heeft het beregeningsbeleid van het waterschap gevolgen voor de beregening van de sportvelden. Om het grondwater op peil te houden zijn maatregelen nodig, hiertoe is een offerte opgenomen in de begroting.

Voor 2017 staat de vervanging van enkele kunstgrasvelden op de planning, hiertoe is een offerte opgenomen in de begroting.

Goed en veilig vervoer

Het centrum van Uden is een centrum dat snel en comfortabel bereikt kan worden. In het centrum zijn goede voorzieningen beschikbaar  om dicht bij de winkels te parkeren. Een goede bereikbaarheid van voorzieningen en woongebieden draagt bij aan het comfort en de kwaliteit van de openbare ruimte en zorgen ervoor dat onze inwoners plezierig kunnen wonen. Eind 2016/begin 2017 wordt het parkeerbeleid voor het centrum geactualiseerd en aangepast aan nieuwe ontwikkelingen zodat dit belangrijke pluspunt van het Udense centrum gewaarborgd kan blijven.

Ook goed en veilig openbaar vervoer draagt hier aan bij. De komende jaren zetten wij verdere stappen om het Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) efficiënt in te zetten. De onderzoeksresultaten van de HOV tracéstudie zijn gereed, de verdere trace-optimalisaties zullen de komende jaren worden uitgevoerd.
Voor het nieuwe busboekje van 2017 worden een aantal wijzigingen ten gunste van de reiziger doorgevoerd.

Daar waar de veiligheid op kruispunten extra aandacht vraagt, worden initiatieven tot verbetering genomen. De aanleg van een turborotonde op de kruising Oudedijk– Nieuwedijk is in voorbereiding (bestemmingsplanfase). Uitvoering is in 2017 gepland.. Het onderzoek naar de consequenties van een verlegging van de N605 over de Zeelandsedijk vindt in het najaar van 2016 plaats. Consequenties van dit onderzoek zullen worden meegenomen in onderhandelingen met de provincie betreffende wegenruil in 2017 indien de N605 wordt omgelegd via de Zeelandsedijk.

Het GVVP en het bijbehorende uitvoeringsprogramma zijn in 2016 vastgesteld. Uitvoeringsprojecten worden zoveel mogelijk gecombineerd met geplande rehabilitatieprojecten, waarvan er een aantal als offerte zijn opgenomen in deze begroting.

Onderwijs: talent ontwikkelen en benutten

De decentralisatie van de jeugdzorg en de invoering van de wet passend onderwijs zijn kansen voor de gemeente om haar regierol goed in te vullen en partijen bij elkaar te brengen, zowel voor het reguliere als het speciaal onderwijs.

Kwalitatief goed onderwijs, dat een goede basis vormt voor de nieuwe gemeentelijke taak ten aanzien van Jeugdzorg en tevens zorgdraagt voor een goede aansluiting op de arbeidsmarkt. Basisvoorzieningen, zoals het reguliere jongerenwerk en de onderwijsketen worden in preventief opzicht steeds belangrijker. Deze voorzieningen blijven minimaal op het huidige niveau gehandhaafd maar hierover wordt gerapporteerd in Sociaal doelmatige aanpak in programma 2, Maximaal Meedoen.

Met de invoering van de Wet OKE is de gemeente met betrokken partners bezig met de harmonisatie van  peuterspeelzaalwerk naar peuteropvang en de fiscalisering. De harmonisatie van peuterspeelzaalwerk en kinderopvang met versterking van VVE is verbonden met het proces van de IKC visie.
In geval van (vervangende) nieuwbouw voor onderwijs wordt ingezet op duurzaamheid en op het toepassen van ‘harmonisatie’ waardoor integrale kindcentra (IKC’s) gerealiseerd kunnen worden. Een IKC is een voorziening voor kinderen van 0-13 jaar, waar kinderen de dag doorbrengen om te leren, spelen, sporten, ontwikkelen en ontmoeten. Alle ontwikkelingsterreinen van kinderen komen aan bod. Een IKC biedt een gevarieerd totaalpakket op het gebied van educatie, opvang, ontwikkeling, zorg, welzijn en vrije tijd. Dit totaalpakket is niet verdeeld op basis van een institutionele en/of organisatorische verdeling. Het komt er op neer dat onderwijs, opvang, welzijn en zorg in een IKC gelijkwaardige partners zijn, die gezamenlijk een aanbod aan diensten bieden binnen een pedagogisch kader.

In juli 2016 is de nieuwbouw van Kindcentrum Odiliapeel in gebruik genomen. In november 2016 zal ook de nieuwbouw van de Brinck/Bluyssen gereed zijn en in december 2016 in gebruik genomen worden. Schoolbesturen en gemeente hebben ernaar gestreefd een van de duurzaamste schoolgebouwen van Nederland te realiseren. De openbare ruimte en de verkeersstructuur zijn daarbij nadrukkelijk betrokken en opnieuw ingericht. Omwonenden en ouders zijn nadrukkelijk bij het proces van ontwerpen en realiseren betrokken. De nieuwbouw van het Udens College locatie Schepenhoek start naar verwachting in de loop van 2017. Ook bij deze nieuwbouw speelt duurzaamheid een grote rol en zal een belangrijk deel van het imago worden.

Sportief bewegen

In 2015 is door de gemeenteraad een besluit genomen over een nieuwe meerjarige exploitatiebijdrage aan het 3Essen zwembad. In 2016 wordt dit project vervolgd met een onderzoek naar de vraag of het zwembad van zwemvereniging Zeester/Meerval er een financiële bijdrage krijgt.
De oorspronkelijk voor 2016 geplande realisatie van een tweetal kunstgrasvelden voor Udi’19 en HCU zijn na de zomer van 2015 al gereed gekomen en in gebruik genomen.
Nadat het project rondom de nieuwe exploitatiebijdrage aan 3Essen cs in de loop van 2016 geheel is afgerond, zal een start gemaakt worden met een update en daarna herijking van de Sportvisie. Hierbij zijn de ambities van ons coalitieakkoord leidend.

Cultureel lef en ondernemerschap

Betrokkenheid en draagvlak zijn sleutelbegrippen om onze gemeente leefbaar te houden. We kijken daarbij nadrukkelijk naar de behoefte van onze inwoners in hun eigen wijk of buurt. Goed leven en ontmoeten begint bij een goede kwaliteit van de publieke ruimte, van veilig verkeer en vervoer met een goede doorstroming en passende multifunctionele accommodaties.
Volkel en Odiliapeel zijn dorpen waar de mensen oog voor elkaar hebben. Ook Uden heeft ondanks haar wat grotere maat dat karakter weten te behouden. Draagvlak en betrokkenheid van onze inwoners voor hun omgeving is nodig om ontmoetingen te laten werken en mensen van betekenis voor elkaar te laten zijn.

Ook cultuur en sport zijn gelegenheden om elkaar te ontmoeten. Ze vormen een belangrijk onderdeel van de opvoeding en het onderwijs. De gemeente stimuleert de toegankelijkheid daarvan. Voor het onderwijs vervult de gemeente de komende jaren de rol van regisseur. We bieden maatwerk daar waar het nodig is.

Na het faillissement van het MIK in voorjaar 2015 is een tijdelijke organisatie ontstaan, onder trekkerschap van de bibliotheek die de faciliteiten wil scheppen zodat cultuureducatie in het seizoen 2015 – 2016 doorgang kan blijven vinden. Een kleine, facilitaire organisatie zorgt er voor dat docenten als zzp’er de cultuureducatie lessen kunnen (blijven) verzorgen. De docenten van het MIK zijn bij het totstandkomen van deze (tijdelijke) organisatie betrokken geweest.
Deze organisatie heeft een subsidie ontvangen van de gemeente om dit mogelijk te maken. Ook is het gebouw dat het MIK gebruikte, eigendom van de gemeente, beschikbaar gesteld alsmede de instrumenten die door de gemeente zijn overgenomen uit faillissement.
In de loop van 2016 moet er zicht komen op een definitieve invulling en vormgeving van de cultuureducatie.  Wij zien hierbij mogelijkheden om meer jeugd en volwassen inwoners met cultuureducatie te bereiken o.a. door meer vormen van cultuureducatie onder de nieuwe paraplu te ‘vangen’.

Deze ontwikkelingen hebben de noodzaak verscherpt om te komen tot een herijking van de Cultuurvisie. Dat proces is eind 2015 al gestart en moet medio 2016 zijn afgerond. Hierbij staat niet een nieuwe visie voorop, maar wel met name de vraag welke soort activiteiten de nog steeds actuele visie tot uitvoering kunnen brengen en welke organisatie en samenwerking van het culturele veld daarvoor nodig is. Het culturele veld is hierbij nauw betrokken en zal de voornaamste maker van het voorstel voor herijking zijn.

Gemeenschappelijke regelingen

Om de gemeentelijke doelstellingen te realiseren zijn er ook verbonden partijen waarmee de gemeente Uden samenwerkt. De gemeente is echter zelf verantwoordelijk voor de taken die we door de verbonden partijen laten uitvoeren. Het is daarom van belang om goed inzicht te hebben in de bijdrage van de verbonden partij aan de realisatie van het programma. Voorheen werd deze informatie alleen opgenomen in de paragraaf verbonden partijen.  Als gevolg van gewijzigde wetgeving dient met ingang van deze Programmabegroting hierover ook informatie opgenomen te worden in het programmaplan bij de betreffende doelstelling. 

Doelstellingen

Klik op de links om te zien wat de ambities zijn voor de doelstellingen:

Projecten

Een beschrijving van de belangrijkste projecten binnen dit programma.

Wat gaat het kosten

Een beschrijving van de kosten (PDF, 56.2 kB) van dit programma. In deze Programmabegroting zijn extra middelen beschikbaar gesteld door middel van offertes. Voor dit programma zijn dat:

(de bedragen zijn in € x 1.000)

Reden aanvraag Structureel/incidenteel Investering 2017 2018 2019 2020
Turborotonde A50 afrit Uden Noord (Oostzijde) Structureel 100 4 4 4 4
Vervangen zandingestrooid kunstgrasveld HCU Structureel 475 33 33 32 32
Oplossen waterproblematiek wooncomplex Brabantplein Structureel 215 9 9 9 9
Herinrichting Terraveenplein Odiliapeel Structureel  575 26 25 25 25
Zeelandsedijk 1, verleggen fietspad en verplanten van 3 bomen Structureel  44 2 2 2 2
Rehabilitatie en herinrichting openbare ruimte Structureel  3.116 73 140 139 137
Herinrichting St Janstraat-Birgittinessestraat (aanvullend budget) Structureel  525 23 23 23 23
Noodzakelijke maatregelen a.g.v. nieuwe beregeningsbeleid Waterschap Aa en Maas Structureel  18 1 1 1 1
Aanvragen voorzieningen Onderwijshuisvesting (OHV 2016) Structureel 177 11 11 11 11
Voorschoolse voorziening peuters Structureel   44 66 87 109
Bouwkundige aanpassingen aan accommodaties de schakel in Volkel Structureel 28 3 3 3 3
Herinrichting Markstraat Structureel 1.205 48 42 41 40
Herstel keermuren diverse locaties in het centrum Incidenteel   15      
Park Moleneind (onderzoek) Incidenteel   30      
Voorbereidingskrediet voorzieningen in gebied Oost Incidenteel   40      

Wetten en regels

Een beschrijving van de kaders, wetten en regels van dit programma.