Verberg het menu

Goed en veilig vervoer

Wat willen we bereiken?

In 2016 is de aanbesteding Regiotaxi afgerond; het nieuwe contract gaat per 1-1-2017 in en heeft een looptijd van 2 jaar. Deze relatief korte looptijd is gekozen om flexibel gebruik te kunnen maken van nieuwe ontwikkelingen zoals kleinschalige mobiliteitsoplossingen (KMO’s) en de ontwikkeling van regiecentrales in Midden-Brabant. De samenwerking met provincie als houder en hoeder van het openbaar vervoer is hierin van groot belang. Via een zogenoemd Ontwikkelteam, bestaande uit ambtenaren uit de regio, zal de transformatie van de huidige Wmo-voorziening vanuit Regiotaxi  naar een integrale mobiliteitsoplossing  voor het sociaal domein gerealiseerd worden. Daarbij zullen deelbesluiten over bijv. doelgroepenvervoer (naar Wmo-dagbesteding of jeugdvoorziening) en leerlingenvervoer, de komende twee jaar worden voorgelegd. 

Wat gaan we daarvoor doen?

  • Opstellen realisatieprogramma (GVVP)*.
  • Vanuit het realisatieprogramma van het nieuwe GVVP (Gemeentelijk verkeer en vervoerplan) uit 2016, inclusief parkeerbeleid, zullen voorstellen komen om meer op maat te gaan voorzien in mobiliteitsvraagstukken voor onze inwoners. Ook vanuit het sociale domein kunnen initiatieven komen, bijvoorbeeld het vervoer van- en naar een MFA binnen de wijk of dorp in de vorm van arbeidsmatige (met deels loonkosten subsidie gefinancierde) werkzaamheden.
  • Terugbrengen van de hoeveelheid verkeersborden door het 'shared space' concept.
  • Onderzoek tracé N605 / Zeelandsedijk.
  • Aanleg turborotonde Oudedijk.
  • Onderzoek naar huidige HOV tracé ten noorden van het busstation*.
  • Het openbaar vervoer voorziet in snelle en gemakkelijke verbindingen naar de grote steden om ons heen. Daar waar buslijnen niet toereikend zijn, wordt gezocht naar openbaar vervoer op maat met behulp van bewoners / organisaties.
  • Gedifferentieerd parkeerbeleid.

* Deze activiteiten zijn reeds uitgevoerd. Hierover zal met ingang van 2017 niet meer gerapporteerd worden.

Prestatie-indicator

Indicator

Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig

Prognose 2017 %
Informatiebron www.waarstaatjegemeente.nl (basisset)
Aanvullende informatie Landelijke indicator met ingang van 2017
Indicator Overige vervoersongevallen met een gewonde fietser
Prognose 2017 %
Informatiebron www.waarstaatjegemeente.nl (basisset)
Aanvullende informatie Landelijke indicator met ingang van 2017
Indicator Waardering bereikbaarheid bedrijfslocatie voor bevoorrading
Prognose 2017 Score 1-10
Informatiebron  
Aanvullende informatie