Verberg het menu

Sportief bewegen

Wat willen we bereiken?

Vanuit het overkoepelende begrip 'gezondheid', waarbij fysiek welbevinden een essentieel onderdeel is, wordt sport en bewegen benaderd dus niet vanuit het behalen van sportprestaties. De gemeente richt zich daarom vooral op de breedtesport met als uitgangspunt:sport moet toegankelijk zijn voor iedereen en uitnodigen tot beweging.

Vanuit een integrale visie op sportaccommodaties willen we sportverenigingen faciliteren om in te spelen op de veranderende vraag. Zij gaan mee samenwerken met onderwijs, zorg en kinderopvang om daarmee een zichtbare plaats in de basisstructuur in te nemen.

De gemeente voert een actief beleid voor gezonde leefstijl, waaronder het tegengaan van overgewicht en wil er voor zorgen dat informatie over sport en gezonde voeding voor iedereen beschikbaar is. Voor jongeren en hun ouders wordt dat gedaan via Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG); voor inwoners algemeen is dat onderdeel van 'gezonde wijk' waarin de samenwerking tussen huisartsen en basisteam/sociaal werk wordt gericht op preventie en nazorg (herstel na ziekte).

Accommodaties van de “21e eeuw” waardoor we het aantrekkelijk houden en maken om blijvend te sporten.

Onze accommodaties/parken ingericht zijn of worden zodat deze Multifunctioneel zijn of (met kleine aanpassingen) gemaakt kunnen worden, deze zijn duurzaam en toekomstbestendig !!

Focus op samenwerking van verenigingen en waar mogelijk onderzoeken of “Omniverenigingen” clubs kunnen versterken.

Wij hebben een zestal buitensportaccommodaties Udi, Volkel, Odiliapeel, FC Uden, Moleneind, HCU, De Keien keurig verdeeld over Uden. Gezien de drastische terugloop/aanwas van jeugd zal men met elkaar moeten concurreren om jeugdleden te krijgen of er in slagen senioren te blijven binden aan de club danwel “oudere jongeren” opnieuw aan het bewegen te krijgen.

Wat gaan we daarvoor doen?

  • Een visie opstellen over sportaccommodaties zodat deze nog beter gebruikt kunnen worden voor activiteiten voorkomende uit de samenwerking van onderwijs, zorg en kinderopvang. Dit wordt gekoppeld aan een update gevolgd door een herijking van de geldende Sportvisie waarvan de start in de 2e helft van 2016 is voorzien, na afronding van het project rondom de zwembaden.
  • In 2015 is een keus gemaakt voor een nieuwe meerjarige exploitatie bijdrage voor het 3essen zwembad. In 2016 wordt bezien of  er een financiële bijdrage wordt geleverd aan het zwembad van de vereniging Zeester/Meerval. In 2017 wordt nauwlettend gekeken naar de uitwerking van deze keuzes op de beschikbaarheid van zwemwater, de betaalbaarheid en de gemeentelijke risico’s op gebied van exploitatie (extra subsidie) en gezondheid (zoals legionella).
  • In 2016 is onderzocht op welke wijze de problemen rondom park Moleneind en de daar gehuisveste sportverenigingen kunnen worden opgelost. In 2017 moet dit leiden tot een besluit over oplossingen en tijdstip van realisatie.
  • Het traject met AV de Keien en De Kuip in het subsidie- en tarievenbeleid buitensportaccommodaties wordt verder uitgewerkt.
  • Het aantal van 8,4 fte buurtsportcoaches, die eind dit jaar  ingevuld dienen te zijn in het programma Sport en bewegen in de buurt, groeit gestaag door. Vanuit ‘gezonde wijk’ komen in 2017 voorstellen over borging van deze inzet in de zorgketen tussen huisarts en sociaal werk / basisteam.
  • De gemeente Uden is aan de slag gegaan met een beleid dat gericht is op het tegengaan van overgewicht; bij kinderen via de JOGG methodiek. In 2016 is de organisatie hiervan operationeel geworden, inclusief een procesregisseur. In 2017 vindt een groei van activiteiten plaats en zal JOGG zichtbaarder worden in de gemeente en bij haar ketenpartners.

Prestatie-indicatoren

Indicator Niet sporters
Prognose 2017 %
Informatiebron www.waarstaatjegemeente.nl (basisset)
Aanvullende informatie Landelijke indicator met ingang van 2017