Verberg het menu

Wetten en regels

De gemeente Uden of haar bestuursorganen handelen overeenkomstig het legitaliteitsbeginsel slechts op basis van taken en bevoegdheden die terug te vinden zijn in de Europese, landelijke of lokale wet- en regelgeving. De geldende regels zijn voor eenieder te raadplegen via www.overheid.nl. De geldende regels zijn eveneens voor dit programma opgenomen in onderstaand overzicht. Hierbij dient opgemerkt te worden dat gezien de diversiteit van taken en wet-en regelgeving de volledigheid van onderstaand overzicht niet gewaarborgd kan worden. Wel geeft het de belangrijkste wet- en regelgeving weer. 

Wetten

Verordeningen/regelingen

Nota's