Verberg het menu

Geen armoede, geen schulden

Wat willen we bereiken?

Het proactieve armoedebeleid wordt voortgezet, waarbij ook aandacht blijft voor verborgen armoede. Door integraal met armoedeproblemen om te gaan komt ook maatschappelijke en sociale activering aan de orde. Naast het bieden van ondersteuning wordt armoede ook actief opgelost. Kinderen die opgroeien in armoede blijven we structureel ondersteunen.

Schulddienstverlening wordt integraal aangepakt zodat er structurele oplossingen komen. De verantwoordelijkheid voor het ‘uit de schulden komen en blijven’ ligt bij de cliënt zelf of diens begeleiding. De gemeente heeft een adviserende en ondersteunende rol als de cliënt zelf verantwoordelijk is. De gemeente heeft een adviserende en regisserende rol als de cliënt begeleiding heeft. Schulddienstverlening is, naast het oplossen van schulden, sterk gericht op het voorkomen van schulden en het tegengaan van recidive.

Wat gaan we daarvoor doen?

  • We continueren de lijn die we al hebben in gezet, beschreven in het Beleidsplan Schulddienstverlening. Deze lijn is gericht op het bieden van praktische hulp, toeleiding tot ondersteuning en inzet schuldsanering. Als ondersteuning in de vorm van begeleiding nodig is, wordt deze verstrekt via de zogenoemde ‘toegang’ vanuit het Basisteam. Als generieke ondersteuning volstaat, wordt deze ingevuld met specifiek hiervoor opgeleide vrijwilligers onder aansturing van het maatschappelijk werk.
  • In 2015 heeft een inventarisatie van onze minimaregelingen plaatsgevonden in relatie tot het beschikbare budget. Om te komen tot een beleidsmatige evaluatie van de regelingen, moeten deze echter worden afgezet tegen wat we vanuit beleid willen bereiken. Ons beleid ten aanzien van armoede is gedateerd (2011) en daarmee toe aan actualisatie. Daarom wordt er in de tweede helft van 2016 nieuw armoedebeleid geformuleerd.  Dit leidt tot bestuurlijke uitgangspunten waaraan de samenhang van regelingen (minima, schuldhulpverlening, voedselbank) in de toekomst zou moeten voldoen. Sociale bestaanszekerheid is daarbij een leidend thema waarbij wij toeleiding naar werk als het belangrijkste middel zien. We willen de PMU maar ook huidige gebruikers van de regelingen betrekken wij de vraag of onze huidige armoederegelingen hieraan in voldoende mate bijdragen. Als laatste zullen wij bezien welke aanvulling of herziening van regelingen noodzakelijk is en u hiervoor een voorstel doen via een BOB-traject van beeld-, oordeel- en besluitvorming.

Prestatie indicatoren

Geen