Verberg het menu

Iedereen aan het werk

Wat willen we bereiken?

Toegevoegde waarde hebben voor de maatschappij is belangrijk voor het welzijn van inwoners. Bij voorkeur is dat in de vorm van werk voor inwoners die nog niet pensioen gerechtigd zijn. Voor inwoners van Uden die een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben, zal specifiek gezocht worden naar passende bezigheden die aansluiten bij hun capaciteiten en waar zoveel als mogelijk zelfstandig inkomen uit gehaald kan worden. Niet voor alle mensen is betaald werk of een volledig zelfstandig inkomen haalbaar. Daarom komt de hele participatieladder in beeld; van vrijwilligerswerk tot en met betaald werk, van voltijds tot en met deeltijdsaanstelling en van 100% loonwaarde tot en met de wettelijke ondergrens van 30%  loonkostensubsidie. Wij bieden onze inwoners de mogelijkheid te participeren op hun eigen niveau.

Wat gaan we daarvoor doen?

  • We zoeken nadrukkelijk samenwerking met werkbedrijven, onderwijs en lokale ondernemers om kansen op werk te vergroten.
  • We maken afspraken met organisaties over stage- en werkervaringsplaatsen.
  • We starten met de ontwikkeling van een breed plan van aanpak dat gericht is op  uitkeringsgerechtigden (van uitkering naar werk) maar met kennis van de economische ontwikkeling Uden. We willen bijdragen aan de optimale aansluiting van vraag en aanbod. Dit plan baseren we op een bestandsanalyse van onze bijstandsgerechtigden. Daarop baseren wij de activiteiten en middelen die wij inzetten om deze bijstandsgerechtigden naar werk te begeleiden. Inzicht in deze bestandsanalyse maakt dat wij nu al nieuwe activiteiten ontplooien voor m.n. die groep die dicht op de arbeidsmarkt staat, en met beperkte ondersteuning arbeidsmarktrijp te maken is. Wij verwachten dat  in 2017 onze uitstroom naar werk zal stijgen  (nu 100 personen) .

De raad heeft in juni 2016 aangegeven te opteren voor behoud van IBN als regionale voorziening voor onder andere beschut werk, dit naast een goede regeling van de afbouw van de WSW en IBN gedurende de komende jaren in staat te stellen als bedrijf die omslag te maken naar een ander bedrijfsmodel. Na 4 jaar worden de resultaten hiervan geëvalueerd en aan u voorgelegd.

Gemeenschappelijke regelingen

Een gemeenschappelijke regeling die bijdraagt aan deze doelstelling is:

- Werkvoorzieningsschap Noordoost-Brabant 

Het Werkvoorzieningschap is opdrachtgever voor IBN als uitvoeringsorganisatie van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Het Werkvoorzieningschap is namens 11 gemeenten enig aandeelhouder en eigenaar van IBN.
 

Prestatie-indicatoren

Indicator Banen
Prognose 2017 Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tm 64 jaar
Informatiebron www.waarstaatjegemeente.nl (Basisset)
Aanvullende informatie Landelijke indicator met ingang van 2017
Indicator Kinderen in uitkeringsgezinnen
Prognose 2017 %
Informatiebron www.waarstaatjegemeente.nl (basisset)
Aanvullende informatie Landelijke indicator met ingang van 2017
Indicator Netto participatiegraad
Prognose 2017 % mensen tussen 15 en 67 jaar dat een baan heeft
Informatiebron www.waarstaatjegmeente.nl (basisset)
Aanvullende informatiie Landelijke indicator met ingang van 2017
Indicator Werkloze jongeren
Prognose 2017 %16 tm 24 jarigen
Informatiebron www.waarstaatjegemeente.nl (basisset)
Aanvullende informatie Landelijke indicator met ingang van 2017
Indicator Personen met een bijstandsuitkering
Prognose 2017 Aantal per 10.000 inwoners
Informatiebron www.waarstaatjegemeente.nl (basisset)
Aanvullende informatie Landelijke indicator met ingang van 2017
Indicator Personen met een lopend re-integratietraject
Prognose 2017 Aantal per 10.000 inwoners
Informatiebron www.waarstaatjegemeente.nl (basisset)
Aanvullende informatie Landelijke indicator met ingang van 2017