Verberg het menu

Leefbare wijken en dorpen

Wat willen we bereiken?

In een groene, gezellige, gezonde en gastvrije gemeente is het prettig samen leven. Inwoners moeten hun leefomgeving als prettig ervaren.
Als gemeente zijn wij continue bezig om de leefbaarheid in Uden, Volkel en Odiliapeel op peil te houden en daar waar nodig te verbeteren. Dat kan op allerlei manieren: in het onderhoud van wegen, openbare plekken, natuur en voorzieningen. Maar ook het stimuleren van burgerparticipatie, het bijdragen aan de integratie van nieuwkomers en aan het oplossen van problemen als schooluitval, werkeloosheid, huiselijk geweld en isolement van vrouwen.

Onze maatschappelijke opgave voor opvang van vluchtelingen vullen we in door nieuwe woonvormen, samen met Area, te ontwikkelen. De nieuwkomers zelf worden in de eerste periode ondersteund door vrijwilligers met begeleiding van Vluchtelingenwerk Nederland. Een nauwe samenwerking met Ons-Welzijn en de wijkbewoners zal daarna moeten zorgen voor een succesvolle integratie en het voorkomen van isolatie en segregatie.

Wat gaan we daarvoor doen?

  • Jaarlijks actualiseren en monitoren van gebiedsontwikkelingsplannen met de gebiedsplatforms.
    Onderzoeken met het gebiedsplatform Oost hoe met medewerking van inwoners een MFA-functionaliteit in gebied Oost gerealiseerd kan worden waarin naast onderwijs, ontmoeting en welzijn (incl. sport en spel) ook zorg en ondersteuning is ondergebracht.
  • In samenwerking met inwoners een MFA-functionaliteit realiseren in Odiliapeel waarin naast onderwijs, ontmoeting en welzijn (incl. sport en spel) ook zorg en ondersteuning is ondergebracht. Wij verwachten dat we in 2017 er in slagen een vorm van gebruikersbeheer voor de MFA in Odiliapeel te hebben ingericht. Het Peelhonk is onderdeel van deze MFA. En daarin heeft een lokale groep een vorm van laagdrempelige en basis dagbesteding gerealiseerd voor het dorp.
  • Met medewerking van vrijwilligers realiseren van decentrale en laagdrempelige toegang tot informatie over met name het sociaal domein: het zogenaamde buurtuurtje. We zijn in 2016 begonnen op 3 locaties. En verwachten eind 2017 een eerste evaluatie te kunnen houden.
  • Burger- en overheidsparticipatie  vindt in Uden onder meer plaats via Udenaar de Toekomst, uitwerking van G-1000 ideeën en thema gerichte miniconferenties waar bewoners actief worden betrokken bij projecten en beleidsvorming . De gebiedsplatforms adviseren hierover. Deze werkwijze wordt onverkort doorgezet in 2017.
  • Huisvesten van statushouders, erkende vluchtelingen als een wettelijke taak en het actief inzetten op integratie van deze nieuwkomers.

Prestatie indicatoren

Geen.